Dofinansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska

Rada Miasta i Gminy Kórnik 17 października 2018 roku podjęła uchwałę nr LI/701/2018 w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Jakie inwestycje mogą zostać dofinansowane?

1) modernizacja systemu grzewczego związanego z likwidacją, rozumiana jako trwałe odłączenie od systemu grzewczego, źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań jakościowych szczegółowo określonych w § 4 uchwały i jego zastąpienie, jednym z niżej wymienionych źródeł ciepła:

a) kocioł gazowy,

b) kocioł elektryczny lub urządzenie elektryczne będące bezpośrednim źródłem energii cieplnej,

c) kocioł olejowy,

d) pompa ciepła,

e) kocioł na paliwo stałe spełniający wymagania jakościowe szczegółowo określone w § 4;

2) montaż w systemie grzewczym źródła wykorzystującego energię odnawialną np. kolektor słoneczny, pompa ciepła;

3) montaż mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, 1213, 1559 i 1593);

4) montaż przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dofinansowana inwestycja musi spełniać następujące kryteria:

1) inwestycje wymienione w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 realizowane będą w istniejącym lokalu lub budynku mieszkalnym. Dopuszcza się montaż dotowanego urządzenia w obiekcie budowlanym innym niż budynek mieszkalny lub na wolno stojącej konstrukcji, pod warunkiem, że urządzenie będzie służyło celom mieszkaniowym;

2) w przypadku realizacji inwestycji, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. e, wymagane jest pisemne oświadczenie dysponentów sieci ciepłowniczej i gazowej o braku możliwości podłączenia budynku lub lokalu mieszkalnego do sieci ciepłowniczej lub gazowej, w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o udzielenie dotacji;

3) inwestycja wymieniona w ust. 2 pkt 4 realizowana będzie poza terenami objętymi systemem kanalizacji zbiorczej, zakończonym oczyszczalnią ścieków oraz na terenie pozbawionym sieci kanalizacji sanitarnej, gdy budowa sieci nie jest planowana w ciągu 5 lat od dnia złożenia wniosku o udzielenie dotacji.

Wysokość dotacji wynosi:

1) 50% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 4 000,00 zł brutto, w przypadku inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) 50% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 3 000,00 zł brutto, w przypadku inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2;

3) 30% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 2 000,00 zł brutto, w przypadku inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 i 4.

2. Dotacja udzielana będzie dla inwestycji, które zostaną zrealizowane do 31 października danego roku.

3. Dotacje udzielane będą do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Miasta i Gminy Kórnik.

Kosztami objętymi dotacją są:

1) koszty nabycia i montażu urządzeń oraz osprzętu instalacji wewnętrznej niezbędnych do realizacji inwestycji;

2) koszty nabycia i montażu wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u., a w przypadku, kiedy budynek lub lokal mieszkalny ogrzewany był przy wykorzystaniu pieców kaflowych również koszty nabycia i montażu grzejników;

3) koszty nabycia i montażu wkładu kominowego, w przypadku modernizacji systemu odprowadzania spalin, niezbędnego 
do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania;

4) wartość podatku i usług (VAT), jeśli beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT.

Wszystkich zainteresowanych dofinansowaniem zapraszamy do uważnej lektury uchwały regulującej jego przyznawanie http://api.esesja.pl/zalaczniki/24507/701-cal_250000.pdf lub do osobistego kontaktu z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMiG Kórnik, plac Niepodległości 41, tel. 61 8170 411 wew. 671.

Źródło: kornik.pl

Więcej informacji: https://www2.kornik.pl/miasto/aktualnosci/Dofinansowanie_inwestycji_w_zakresie_ochrony_srodowiska_i_gospodaraki_wodnej/