Aktualności Borówiec

Preferencyjne zakupy węgla

Od 2 listopada 2022 r. będzie można złożyć wniosek o preferencyjny zakupu węgla.

W związku z przygotowaniami do podjęcia działań związanych z wejściem w życie Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe Urząd Miasta i Gminy 2 listopada 2022 r. rozpocznie nabór wniosków o preferencyjny zakup węgla. Wzór wniosku dostępny do pobrania znajduje się pod artykułem oraz będzie do pobrania w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

Węgiel w preferencyjnej cenie może kupić osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. Do dodatku węglowego jest uprawniona wyłącznie osoba prowadząca gospodarstwo domowe, która złożyła deklarację do CEEB w terminie do 11 sierpnia 2022 r.

Węgiel będzie sprzedawany po preferencyjnej cenie 2.000,00 zł brutto zgodnie z zapisami Ustawy. Cena nie będzie obejmowała kosztów dostawy.

Punkt sprzedaży węgla w Gminie Kórnik znajdować się będzie na terenie SKR Kórnik, ul. Jakuba Krauthofera 11, 62-035 Kórnik (Bnin).

W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch transzach:

– do końca 2022 roku,
– od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku.
Ilości możliwe do zakupu to 1,5 tony na każdą transzę.

Wniosek zostaje złożony na pierwszą transzę w 2022 roku. Na drugą transzę w 2023 roku trzeba będzie złożyć nowy wniosek.

W przypadku zakupu mniejszej ilość niż 1,5 tony w danej transzy, na kolejny zakup (sumarycznie do 1,5 tony) trzeba będzie złożyć kolejny wniosek.

Płatności za zakup węgla będzie można dokonywać w Kasie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik – płatność kartą, lub przelewem na konto Miasta i Gminy Kórnik wskazane w fakturze.

Gmina zakupi węgiel od podmiotu wskazanego przez Ministra właściwego ds. aktywów państwowych. Jakość zakupionego węgla zostanie potwierdzona aktualnym certyfikatem jakości.

Informacje w sprawie preferencyjnego zakupu węgla w Gminie Kórnik

Od 2 listopada 2022 r. będzie można złożyć wniosek o preferencyjny zakupu węgla.

W związku z przygotowaniami do podjęcia działań związanych z wejściem w życie Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe Urząd Miasta i Gminy 2 listopada 2022 r. rozpocznie nabór wniosków o preferencyjny zakup węgla. Wzór wniosku dostępny do pobrania znajduje się pod artykułem oraz będzie do pobrania w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik. Węgiel w preferencyjnej cenie może kupić osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. Do dodatku węglowego jest uprawniona wyłącznie osoba prowadząca gospodarstwo domowe, która złożyła deklarację do CEEB w terminie do 11 sierpnia 2022 r.Węgiel będzie sprzedawany po preferencyjnej cenie 2.000,00 zł brutto zgodnie z zapisami Ustawy. Cena nie będzie obejmowała kosztów dostawy. Punkt sprzedaży węgla w Gminie Kórnik znajdować się będzie na terenie SKR Kórnik, ul. Jakuba Krauthofera 11, 62-035 Kórnik (Bnin). W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch transzach:do końca 2022 roku,od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku. Ilości możliwe do zakupu to 1,5 tony na każdą transzę. Wniosek zostaje złożony na pierwszą transzę w 2022 roku. Na drugą transzę w 2023 roku trzeba będzie złożyć nowy wniosek.W przypadku zakupu mniejszej ilość niż 1,5 tony w danej transzy, na kolejny zakup (sumarycznie do 1,5 tony) trzeba będzie złożyć kolejny wniosek.

Płatności za zakup węgla będzie można dokonywać w Kasie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik – płatność kartą lub przelewem na konto Miasta i Gminy Kórnik wskazane w fakturze.

Gmina zakupi węgiel od podmiotu wskazanego przez Ministra właściwego ds. aktywów państwowych. Jakość zakupionego węgla zostanie potwierdzona aktualnym certyfikatem jakości.

https://kornik.pl/sites/default/files/2022-10/wzor-wniosku-zakup-wegla.docx

źródło: kornik.pl

Serdecznie zapraszamy na bieg niepodległości „Zabiegamy o pokój”.

Bieg rozpoczniemy w lesie od ul. Mieczewskiej od strony Kamionek (200m. za ostatnią posesją.)

DATA: 11.11.2022 r. godz. 11:00

Trasa: 5km dukty leśne

Zapisy do 09.11.2022r na formularzu dostępnym pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3ZL4uR6Y7QhGT0s5tQPiKAtJg49MucV33Z8iref1opaalHg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Istnieje możliwość uczestniczenia w wydarzeniu w różnych formach – biegiem, marszem z kijkami – TY DECYDUJESZ !!!

Jak przystało na dzień Niepodległości wydarzenie uświetnimy słodkim poczęstunkiem (rogalem Marcińskim lub bananem zgodnie z wyborem na formularzu).

Czas biegu lub marszu nie będzie mierzony.

Każdy uczestnik otrzyma medal bo dla nas Wszyscy Jesteście Zwycięzcami.

Wpisowe: 15 zł na Stowarzyszenie Zielony Peryskop nr konta: 98114020040000310278466344  z dopiskiem „bieg niepodległości”.

CZEKAMY NA CIEBIE !

Marsz z kijkami – 11.11.2022 g. 10:00

Tradycyjnie już zapraszamy Państwa na borówiecki marsz z kijkami, który poprowadzi dla nas instruktorka nordic walking – Marta Szczepańska.

Termin: 11.11.2022 r. g. 10:00

Trasa: ok. 6 km, odcinki leśne

Miejsce startu: Stara Szkoła w Borówcu (wiata)

Zapisy od 9:30. Bezpłatnie użyczamy kije.

Wybory w sołectwie Borówiec – wyniki

Szanowni Państwo,

krótka relacja z dzisiejszych wyborów: nowym sołtysem sołectwa Borówiec została p. Natalia Mucha, która w głosowaniu tajnym uzyskała więcej głosów niż p. Jolanta Kaczmarek.W zebraniu udział wzięło 149 mieszkańców, oddano 142 głosy, z czego 140 było głosów ważnych (85-55).

Dziękujemy kandydatkom za przygotowanie, krótką prezentację i odpowiedzi na pytania, a komisji skrutacyjnej za sprawne policzenie głosów.

Podczas zebrania serdeczne podziękowania p. Agnieszce Plucińskiej, ustępującej sołtysce, za jej zaangażowanie i pracę na rzecz sołectwa złożyli: Rada Sołecka sołectwa Borówiec, sołtyska i Rada Sołecka sołectwa Borówiec Nowy, borówieccy radni Rady Miasta i Gminy Kórnik, Stowarzyszenie Przyjazny Borówiec oraz mieszkańcy.

Jednocześnie bardzo dziękujemy za liczny udział a nowej sołtysce życzymy powodzenia w realizacji tej społecznej misji.

Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2023 -2033

W dniu 31.08.2022 Rada Miasta i Gminy Kórnik przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2023 -2033.

Strategia mimo swojego nieobligatoryjnego charakteru jest jednym z kluczowych dokumentów stanowiących niezbędny element ubiegania się o środki zewnętrzne z perspektywy finansowej UE 2021-2027 oraz innych źródeł. Dodatkowo ze względu na zmianę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej konieczne jest opracowanie nowej strategii, aby określić długofalowy i zrównoważony rozwój gminy.

Przez pracowników urzędu Miasta i Gminy Kórnik przygotowana została ankieta, w której kierowane są do mieszkańców pytania, aby między innymi na bazie podanych informacji sporządzić plan działań na najbliższe lata.

Ankieta dostępna jest pod linkiem:  https://strategia-kornik.webankieta.pl/ do dnia 15.10.2022!

Gorąco zachęcamy Państwa do krytycznego podejścia do warunków życia z gminie oraz twórczego i konstruktywnego przekazania pomysłów na jej dalszy rozwój.

Poniżej przygotowałam zestawienie działań/ obszarów wyróżnionych z upublicznionego projektu regionalnego programu operacyjnego pod nazwą „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027”, które mogłyby znaleźć się w lokalnej Strategii Rozwoju i na które to obszary można by w przyszłości aplikować o środki finansowe ze względu na potrzebę rozwiązania istniejących problemów lub polepszenia warunków życia w gminie.

Mogą one posłużyć Państwu jako pomysł działań sugerowanych we wspomnianej wyżej ankiecie.

  1. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WIELKOPOLSKIEJ GOSPODARKI

      Rozwój dostępności e-usług i e-zasobów publicznych (elektroniczna administracja)

      Promocja gospodarki regionalnej – działania gminy z zakresu pozyskiwania i obsługi inwestorów, m.in. przez rozwijaną elektroniczną bazę ofert inwestycyjnych, analizy, udziały w targach inwestycyjnych, spotkania inwestorskie.

  1. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ZIELONEJ WIELKOPOLSKI

       Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkalnictwa komunalno – bytowego wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą i/lub modernizacją źródeł ciepła.

      Wdrażanie kompleksowych działań wzmacniających rozwój gospodarki niskoemisyjnej, m.in. wymiana oświetlenia na energooszczędne, promocja efektywności energetycznej, systemów zarządzania energią, w tym budynków zero/niskoemisyjnych i pasywnych.

      Wsparcie budowy i rozbudowy lokalnych instalacji wytwarzających energię elektryczną z OZE wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci

      Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu poprzez wsparcie małej retencji wodnej i mikroretencji

      Budowa, przebudowę lub remont urządzeń wodnych i infrastruktury towarzyszącej służących zmniejszeniu skutków susz i powodzi. Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków.

      Rozwój systemów ratownictwa (w tym doposażenie służb w wysoce efektywny sprzęt), systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego.

      Kompleksowe inwestycje polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie oraz modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,  zwłaszcza kanalizacyjnej.

      Kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zgodne z hierarchią postępowania z odpadami w tym budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do przetwarzania odpadów, która umożliwi właściwe przygotowanie odpadów do recyklingu.

      Interwencje przyczyniające się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza, w tym w ramach rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury w środowisku miejskim

      Działania wdrażające dokumenty strategiczne i planistyczne oraz służące opracowaniu lub aktualizacji dokumentów planistycznych dla obszarów chronionych w ramach parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu.

      Kompleksowe działania na rzecz bioróżnorodności oraz działania polegające na zachowaniu i odtwarzaniu naturalnych obszarów podmokłych, torfowisk, bagien, oczek i zadrzewień śródpolnych

      Działania ograniczające negatywny wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze w ramach rozwoju m.in. infrastruktury kanalizującej ruch turystyczny (np. tablice informacyjne, ścieżki historyczno-przyrodnicze, punkty widokowe) na terenach chronionych i cennych przyrodniczo. Edukacja ekologiczna.

  1. LEPIEJ POŁĄCZONA WIELKOPOLSKA W UE

          Kompleksowe wsparcie systemów publicznego transportu zbiorowego – w tym zakup oraz modernizację zero- lub nisko-emisyjnych autobusów lub busów. Zakup infrastruktury ładowania/tankowania pojazdów bezemisyjnych. Promowanie integracji taryfowej. Tworzenie centrów przesiadkowych i obiektów P&R oraz B&R. Ekspansja sieci dróg rowerowych

          Poprawa wewnątrzregionalnej dostępności drogowej

  1. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWEJ LUB ZMODERNIZOWANEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ

           Budowa, rozbudowa, nadbudowa i wyposażenia w bazę dydaktyczną oraz przyszkolną infrastrukturę sportową nowych obiektów, a także przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i wyposażenie w bazę dydaktyczną oraz przyszkolną infrastrukturę sportową już istniejących obiektów

          Zwiększenie dostępu i jakości usług mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego oraz dostosowanie mieszkań do potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

          Modernizacja obiektów dziedzictwa kulturowego

          Rozwój i zwiększanie dostępności infrastruktury do prowadzenia ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej działalności kulturalnej (m.in. teatry, zespoły artystyczne, galerie, biblioteki, centra kultury),

          Turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne (odwołujące się do walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych)

  1. EUROPA BLIŻEJ WIELKOPOLSKICH OBYWATELI

          Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej

          Bezpośrednie wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w tym ramach kompleksowych programów rozwojowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji

          Rozwój kompetencji, umiejętności, uzdolnień i zainteresowań uczniów poza edukacją formalną. Wsparcie szkoły w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej. Wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznych

          Wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia osób dorosłych, w tym uniwersytetów III wieku.

  1. ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

           Aktywizacja społeczności na rzecz rozwoju lokalnego

Powyższe postulaty zostaną przesłane w formie pisemnej do tutejszego urzędu jako postulaty Stowarzyszenia które reprezentuję, gdyż jako Stowarzyszenie Zielony Peryskop uważamy, że wiele z tych propozycji wpisuje się w długofalowe potrzeby naszej gminy. Chcielibyśmy, aby część zachodnio- północna gminy miała charakter bardziej zielony – przyrodniczy, aby działania podejmowane były z troską o środowisko naturalne, gospodarkę wodną, czyste powietrze oraz dbałość o kapitał ludzki dzięki poprawie jakości życia.

WYBORY NOWEGO SOŁTYSA

i 2022-10-11 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

To jest ostatni mój wpis, jako sołtysa sołectwa Borówiec.

Dziękuję Państwu za 7 lat wspólnej pracy. Cieszę się, że tak dużo udało nam się zdziałać i zmienić nasze sołectwo i naszą wieś.

Dziękuję wszystkim tym, którzy byli dla mnie wsparciem i motywacją do społecznej pracy. Dziękuję pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Kórnik za współpracę, pomoc i zrozumienie.

Serdecznie zapraszam mieszkańców sołectwa Borówiec na zebranie wyborcze 18 października 2022 godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej.

Rozpoczynamy sezon zbiórek do schroniska w Skałowie.

Na plakacie prezentujemy potrzebne rzeczy, o które gorąco zabiegają opiekunowie.
A ponieważ do schroniska trafiają psy schorowane, po przejściach i wypadkach, najbardziej potrzebne są karmy specjalistyczne i weterynaryjne dla zwierząt chorych i słabszych m.in: na schorzenia stawów, dla zwierząt starszych, bezzbożowe – dla wrażliwych przewodów pokarmowych.

Z góry serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w Zbiórce.

Harmonogram:
I edycja
Przedszkole Kolorowe Pole w Dachowej (do 14.10.2022 r)
Przedszkole Wodnik Szuwarek w Szczytnikach (do 25.10.2022 r)

II edycja 17.10-28.10.2022 r.
Przedszkole Tajemnicza Wyspa w Borówcu
Przedszkole Akademia Malucha w Szczytnikach
Sklep Familijny w Borówcu
Sklep warzywno- owocowy ul. Poznańska 47

III edycja 24.10 -04.11.2022 r.
Przedszkole Leśna Drużyna w Kamionkach
Przedszkole wesołe Robaczki w Robakowie
Przedszkole Szmaragdowe Oczko w Szczytnikach
Sklep Netto, Galeria Mini w Kamionkach

Jadłodzielnia, czyli podziel się jedzeniem

Masz za dużo jedzenia? Nie wyrzucaj! Podziel się z potrzebującymi!

Jadłodzielnia to ogólnodostępna lodówka, to miejsce w którym nieodpłatnie można wymienić się jedzeniem.. Służy do wymiany żywności pomiędzy ludźmi. Jedni mogą zostawić a inni wziąć produkty spożywcze. Taka idea ma pomóc w budowaniu świadomości oraz być edukacją dla nas wszystkich. Marnowanie żywności wpływa bardzo negatywnie na środowisko naturalne, jadłodzielnia może być sposobem na zapobieganie powstawaniu odpadów.

Bardzo ważne jest to, że jadłodzielnie są dla wszystkich. Każdy może śmiało wziąć z niej to, na co akurat ma ochotę i to bezpłatnie. Nic nie powinno wylądować w naszych koszach na odpady. Pamiętajmy jednak, aby przynieść produkty, które sami moglibyśmy zjeść. Mogą być nawet te po dacie „najlepiej spożyć przed”, ale mieszczą się w terminie „należy spożyć do”.

Pakujemy wszystko szczelnie, w czyste opakowania. Do domowych wyrobów np. ciasto lub zupa koniecznie dodajemy skład i datę przygotowania. Produkty suche mogą być napoczęte, ale powinny być szczelnie zamknięte.

W jadłodzielni nie zostawimy nadgniłych rzeczy, surowego mięsa, dań z surowymi jajami czy niepasteryzowanym mlekiem, otwartych puszek lub słoików, produktów z nietypowym zapachem lub kolorem, z wydętym wieczkiem, produktów które miały kontakt z pleśnią lub odpadami komunalnymi.