Aktualności Borówiec

Planowana linia autobusowa nr 599 do dworca PKP w Gądkach

Szanowni Państwo,

otrzymałam dziś odpowiedź z urzędu ws. uruchomienia połączenia autobusowego dla mieszkańców Borówca z dworcem PKP w Gądkach.

Z treści pisma wynika, iż gmina planuje wprowadzić takie połączenie, natomiast obecnie nie może określić dokładnego terminu jego wprowadzenia.

W załączeniu przekazuję mapę planowanego przebiegu linii, myślę, że to dobry czas by zgłaszać swoje uwagi i sugestie.

Jednocześnie informuję, iż ja będę wnosić o konieczność przeprowadzenia konsultacji/ankiety wśród mieszkańców celem dostosowania zarówno godzin, jak i ilości połączeń oraz ewentualnych konsekwencji dla kursowania linii 512, 511 i 527.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

Warsztaty dot. lokalizacji cmentarza

W poniedziałek 30.10.2017r. w szkole w Kamionkach odbyły się warsztaty poświęcone lokalizacji cmentarza w gminie Kórnik.

Celem warsztatów miała być prezentacja i ocena alternatyw dla cmentarza w Borówcu, omówienie plusów i minusów każdej z nich. Tymczasem pokierowano spotkaniem, tak aby osoby nie orientujące się w temacie nie znały meritum problemu i aby po całym spotkaniu wyjść z przekonaniem, że cmentarz w Borówcu jest jedyną możliwą i słuszną alternatywą.

Trzy rozpatrywane lokalizacje: Kamionki – Rogalińska, Dziećmierowo przy S11,  Czołowo -nie zostały przygotowane pod względem planistycznym oraz przedstawione zostały dość pobieżnie. Sam proces rozpatrywania przypominał zasadniczo „podrzucanie kukułczego jaja” ( cyt. Pan Tomasz Nagler). Zarówno radni jak i mieszkańcy wskazanych miejsc absolutnie wykluczyli możliwość lokalizacji cmentarza na ich terenie.

Dla wielu z nas bardzo przemawiająca pod względem ekonomicznym była lokalizacja w Dziećmirowie ze względu na bliskie połączenie z S11.

Po raz pierwszy przedstawiono tak szczegółowy plan cmentarza i okolic.  Włodarze nie umieli jednak jednoznacznie określić dla kogo będzie cmentarz, którędy poprowadzone zostaną drogi itd.

Spotkanie nie miało żadnego podsumowania. Poinformowano nas, że obecny miejscowy plan zagospodarowania obowiązuje.

Życzenia Noworoczne

Powoli zbliżamy się do Nowego 2017 !

Koniec starego roku skłania jednak do podsumowań.

Na wstępie warto nadmienić inwestycje infrastrukturalne w naszej miejscowości. W 2016 zmodernizowano w Borówcu ulice:  Leśna Polana, Karmelowa, Jęczmienna, część ul. Spółdzielczej, Grzybobranie ( o część leśnej wspomnę w dalszej części)  oraz  Kempingową.
W styczniu w ramach z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uczestniczyłam w organizacji pokazów mody w kórnickiej OAZIE. Był to mój autorski projekt, który pierwszy raz wprowadziłam w życie w XIX finale WOŚP wśród Polonii w miejscowości Galway w Irlandii. Samo wydarzenie bardzo spodobało się publiczności i w związku z powyższym będzie kontynuowane w przyszłym roku.

W związku z VI edycją konkursu Pięknieje wielkopolska wieś w samorządowym programie Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 wspólnie z radami sołeckimi i Stowarzyszeniem Przyjazny Borówiec zaproponowaliśmy projekt pt: Borówiec – park historii lokalnej: rewitalizacja dawnego cmentarza ewangelickiego. Projekt przygotowywany został we współpracy z Fundacją Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody w Poznaniu. Celem projektu było zagospodarowanie przestrzeni dawnego cmentarza ewangelickiego, przy jednoczesnym zachowaniu i podkreśleniu wartości historycznej tego miejsca. Planowana była rewitalizacja dawnego cmentarza, połączona z utworzeniem parku, będącego przestrzenią służącą rekreacji i wypoczynkowi dla mieszkańców wsi, a ponadto stanowiąca atrakcję turystyczną miejscowości poprzez informowanie o jej historii.

Projekt został zablokowany na poziomie gminy i nie znalazł się na liście skierowanej do Urzędu Marszałkowskiego. Ze względu na jego dużą wartość kulturalno- historyczną a także spory wkład pracy wielu osób – zamierzamy, po odpowiednich zmianach ponownie złożyć go do konkursu.

Miesiąc maj to wydarzenie sportowe – pierwsze biegi przełajowe w naszej miejscowości „Borówiecka Za-dyszka”. Realizacja zadania była dla mnie nie lada wyzwaniem, ale ostatecznie można uznać, iż bieg był sukcesem zarówno frekwencyjnym jak i organizacyjnym. Na dystansie 10 km wystartowało przeszło 130 osób, natomiast w biegu najmłodszych (dystans 300 metrów) uczestniczyło 69 zawodników. Wyniki był rejestrowane przez elektroniczny system pomiaru czasu.  Trasa została profesjonalnie przygotowana oraz w pełni zabezpieczona przez służby Straży Miejskiej i harcerzy. Posiłki regeneracyjne przygotowały Panie ze Stowarzyszenia Seniorów. Wśród sponsorów znalazły się takie firmy jak: Studio Futurum, Eatalia, Kwestia Smaku, Juniperus, Greta FLOWERS, BlueBerry, Śpiewające Włóczykije, Skaldeko i inni. W roku 2017 zamierzam zorganizować drugą edycję biegu.

W miesiącu czerwcu z okazji Dnia Dziecka po raz kolejny podjęłam się zorganizowania dmuchanego placu zabaw na dziedzińcu świetlicy szkolnej w Borówcu. Wydarzenie spotkało się z ogromną radością wielu dzieci.

W porozumieniu z Regionalną Stacją Krwiodawstwa w Poznaniu uczestniczyłam w akcji edukacyjnej: „ Twoja krew, moje życie” organizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020.” Celem akcji było dotarcie do rodziców poprzez dzieci i młodzież oraz wykształcenie pozytywnych postaw prospołecznych wśród uczniów.  W ramach programu zostały opracowane materiały promocyjne tj. ulotki edukacyjne oraz listy z apelem do rodziców, które zostały rozdysponowane w dniu zakończenia roku szkolnego.

Uczestniczyłam w promowaniu bezpłatnych akcji zdrowotnych Domu Zdrowia w Borówcu np. : Białej soboty.

Budżet Obywatelski – to wrzesień i październik. I prawie o włos byśmy wygrali. Wielkie zaangażowanie członków rad i Pań Sołtysek – szczególnie Pani Sylwii Brzoskowskiej! Również Wszystkim Państwu dziękujemy za udział i zachęcamy (tych którzy jeszcze tego nie zrobili) do  „zameldowania” na terenie Gminy.

Pod koniec roku ogłosiłam konkurs na logo Borówca.

Mimo, iż nie jestem już członkiem Komisji Bezpieczeństwa podejmowałam działania związane z poprawą komunikacji i bezpieczeństwem mieszkańców. Szczególnie istotne było wprowadzenie do przyszłorocznego budżetu pozycji:  budowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie kładki dla pieszych przy drodze S-11 w Gądkach (od strony Borówca). Jest ona efektem działań małej grupy mieszkańców, którzy nadzorowali etap uzyskiwania pozwoleń oraz materiałów. Parking dla samochodów przy S-11 będzie szczególnym udogodnieniem dla wszystkich mieszkańców, których członkowie rodzin korzystają z komunikacji miejskiej.

Wielokrotnie monitorowałam do Straży Miejskiej i poruszałam na forum Rady Miejskiej – problem podchodzących pod nieruchomości i wyrządzających szkody dzików.

Nadal uczestniczę w pracach nad aktualizacją strategii gminy Kórnik. Stanowi ona niezbędne narzędzie do określenia kierunków rozwoju gminy oraz sołectwa. Dzięki moim staraniom oraz zachęcaniu gmina stanęła do kilku konkursów o dotacje w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 +. Było to min. Poddziałanie: Promowanie strategii niskoemisyjnych w tym wspieranie multimodalnej mobilności miejskiej, niskoemisyjny transport i efektywne oświetlenie – realizowane w  ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). W ramach przedmiotowego poddziałania realizowane będą kompleksowe projekty polegające na: zakupie niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego, budowie infrastruktury transportu publicznego w tym np.: parkingów typu P&R, zintegrowanych centrów przesiadkowych, zapewnienie wygodnych dróg dostępu do przystanków, centrów przesiadkowych, budowie i modernizacji ścieżek rowerowych.

W ramach Priorytetu Inwestycyjnego  10a ( Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.  Cel szczegółowy 3 Poprawione warunki edukacji ogólnokształcącej) gmina wystąpiła o dotacje na rozbudowę Centrum Edukacyjnego w Kamionkach – projekt 1) budowa przedszkola, projekt 2) budowa gimnazjum.  Celem będzie budowa infrastruktury edukacyjnej o charakterze ogólnokształcącym w tym laboratoria do matematyki, nauk przyrodniczych i edukacji języków obcych. Oba projekty zostały odrzucone ze względu na niezachowanie kolejności pozyskiwania dokumentów (decyzja środowiskowa została wydana po uzyskani pozwolenia na budowę). Złożone zostały protesty do Urzędu Marszałkowskiego a następnie odwołanie do sądu administracyjnego. W chwili obecnej po przyznaniu racji Gminie – sąd w postępowaniu odwoławczym cofnął decyzję na poziom Urzędu Marszałkowskiego.

Gmina złożyła również dwa projekty komplementarne (immanentnie związane z dwoma poprzednimi) w ramach PI 10i (Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji …) Realizacja ma zmierzać do  poprawy warunków dydaktycznych w szkołach, t.j. tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty warunków do nauczania i uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i TIK oraz nauczania eksperymentalnego. Celem jest również wsparcie uczniów w rozwijaniu kluczowych kompetencji na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych) oraz właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej). Oba projekty znalazły się na liście rankingowej do dofinansowania, jednakże ich los jest uzależniony od tego czy dwa pierwsze projekty infrastrukturalne dostaną się do dofinansowania.

Gmina wystąpiła w konkursie w ramach Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania  energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii  w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i sektorze mieszkaniowym. Celem projektu będzie głęboka modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej – szkoły podstawowej w Bninie.

Podjęłam pierwsze rozmowy z wiceburmistrzem, aby w kolejnych edycjach tego konkursu został zgłoszony przez Gminę projekt na termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkaniowego przy ul. Głównej 4 w Borówcu.

Nadal pozostają konkursy, w których Gmina mogłaby wziąć udziału np. dot. ochrony przeciwpożarowej ( zakupu sprzętu dla OSP) czy rewitalizacji.

Oprócz zachęcania do złożenia wniosków o dotacje unijne wystąpiłam również z inicjatywą aplikowania o dotacje rządowe. Na początku czerwca przedstawiłam założenia Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz warunki konkursu, jednakże Gmina nie skorzystała z tej  sposobności pozyskania środków. Pod koniec roku po raz kolejny kwestia ta została podjęta i omawiana na Komisjach Planowania i Polityki Przestrzennej.

 

W dniu 28.12.2016r. została podjęta uchwała budżetowa. W przyszłorocznym budżecie znajdzie się modernizacja ulic: Granicznej, Klonowej, Ładnej, Uroczej oraz części ul. Różanej. Ponadto budowa oświetlenia przy ul. Wrzosowej.

Przede mną spore wezwania np.: priorytetem przez cały czas pozostaje wykup terenów pod plac zabaw dla dzieci w sołectwie Borowiec Nowy. Działania podejmowane są wielokierunkowo w odniesieniu do kilku nieruchomości. Nadal kluczowa pozostaje zamiana terenów należących do Gminy a położonych na obszarach leśnych z terenami położonymi na miejscach wytyczonych pod drogi (np.: fragment ulicy Grzybobranie ) należących do Nadleśnictwa Babki.

We wrześniu bieżącego roku weszła w życie ustawa krajobrazowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 774 ). Ustawą przyznano radzie gminy kompetencje do ustalania w formie uchwały zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z których mogą być wykonywane. Od dłuższego już czasu gmina przygotowuje się do wdrożenia odpowiednich regulacji a mnie bardzo zależy aby były to regulacje, które w znacznym zakresie ograniczą ilość reklam na naszych ulicach i przyczynią się do utrzymania ładu wizualnego. Problem zbyt dużej ilości reklam na drodze powiatowej został zgłoszony przez Panią sołtys Agnieszkę Plucińską. Działania podjęto gdy podniosłam tę kwestię na gminnym spotkaniu z Wicestarostą. Miejmy nadzieję, iż problem ten będzie monitorowany przez starostwo.

Trwają prace nad przygotowaniem łącznika ekologicznego. W najbliższym czasie odbywać się będą konsultacje społeczne w kwestii zmiany studium uwarunkowań. Jestem zaangażowana w proces tych prac i bardzo zależy mi na utrzymaniem jak największej ilości terenów zielonych.

W tym roku wystąpiłam o zmianę studium uwarunkowań dla części Borówiec Nowy – zależy mi nie tylko na wytyczeniu terenów pod plac zabaw ale również o wprowadzenie ograniczeń podziału działek na małe działki deweloperskie.

Były to kluczowe kwestie podjęte w tym roku.

Miejmy nadzieję, że przyszły rok będzie tak samo owocny a działania jeszcze bardziej skuteczne.

 

Wszystkim Państwu życzę Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku 2017!

Anna Maria Andrzejewska

Zmiana trasy autobusów 501, 502, 560 i 561

Poniżej przedstawiamy komunikat ze strony KPA KOMBUS:

Uwaga !

W związku z oddaniem do eksploatacji estakady katowickiej
KPA „KOMBUS” informuje, że
z dniem 01.08.2016r
linie autobusowe nr 501 , 502 , 560 , 561 zmienią swoją trasę
w kierunku Ronda Rataje oraz w drodze powrotnej
i będą kursować w/w estakadą(ul. Bolesława Krzywoustego)

Ponadto w dalszym ciągu wyłączone
z użytkowania będą przystanki
Os. Lecha III
oraz
Os. Jagielońskie
w związku z czym przejazd autobusów w obu kierunkach
będzie odbywał się bez zatrzymywania  na w/w przystankach.

Czynne przystanki w Poznaniu to :

  • Poznań Rondo Rataje
  • Poznań Świątniczki

Przepraszamy za utrudnienia i życzymy miłej podróży.

Rozpoczęcie prac w związku z budową światłowodu

Uprzejmie informuję, że od dnia 23.05.2016 w Borówcu prowadzone będą prace związane z budową sieci światłowodowej. W związku z powyższym, na drogach dojazdowych pojawić mogą się utrudnienia. Inwestycja będzie realizowana począwszy od obszaru nr 1 tj. ulic Maślakowej i Granicznej, następnie obszar nr 2 – ulice Grzybobranie, Leśna Polana i Karmelowa i dalej wg wcześniej wyznaczonych obszarów.

Proszę Mieszkańców ulic, na których będą utrudnienia o wyrozumiałość. W przypadku jakchkolwiek pytań, zachęcam do kontaktu.

Pozdrawiam

Sylwia Brzoskowska

Sołtys sołectwa Borówiec Nowy

borowiecnowy.soltys@gmail.com

Tel. 735 977 217

Utrudnienia na węźle autostradowym Krzesiny

Poniżej przekazujemy treść komunikatu spółki Autostrada Wielkopolska:

„W poniedziałek, 18 kwietnia br. o godz. 10.00 rozpocznie się 4-etapowy remont nawierzchni na jezdni wschodniej drogi krajowej S11 (DK S11) w kierunku Poznania, która przecina obwodnicę Poznania w rejonie węzła Poznań Krzesiny. Prace spowodują utrudnienia w ruchu.

Zmianie ulegnie dotychczasowa organizacja ruchu:

1. I ETAP: Od 18 kwietnia zamknięta będzie łącznica nr 5 prowadząca ruch z DK Nr 11 z Katowic na A2 w kierunku Warszawy. Objazd zostanie wyznaczony łącznicami nr 7, 2, 3. Ruch na jezdni zachodniej będzie odbywał się dwukierunkowo.

Schemat I etapu

2. II ETAP: W kolejnym etapie dodatkowo nastąpi zamknięcie łącznicy nr 6 prowadzącej ruch z A2 z kierunku Świecko na DK Nr 11 w stronę Poznania. Objazd zostanie poprowadzony przez węzeł Koninko (dojazd łącznicą nr 4).

Schemat II etapu

3. III ETAP: Po zakończeniu prac na łącznicach nr 5 i 6 nastąpi zamknięcie łącznicy nr 8 prowadzącej z A2 z Warszawy na DK Nr 11 w kierunku Poznania. Objazd zostanie poprowadzony łącznicami 2, 3, 6. Ruch na jezdni zachodniej będzie odbywał się dwukierunkowo. Jednocześnie nastąpi zamknięcie dla ruchu łącznicy nr 7 z DK Nr 11 z Katowic na A2 w kierunku Świecka. Objazd dla kierowców zostanie poprowadzony przez wiadukt Poznań Franowo (powrót na autostradę łącznicą nr 1).

Schemat III etapu

4. IV ETAP: Otwarcie wszystkich remontowanych łącznic. Jednocześnie przywrócony zostanie ruch na dwóch pasach na jezdni zachodniej DK Nr 11 w kierunku na Katowice, a ruch w kierunku Poznania (jezdnia wschodnia) w rejonie węzła odbywać się będzie jednym pasem.

Schemat IV etapu

Prace obejmują wymianę warstw podbudowy oraz warstw bitumicznych w celu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni. Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. ( osoba do kontaktu: Marcin Szczepański, tel. +48 695 020 857). Planowane zakończenie prac przewidziane jest na koniec maja br.

Tymczasowa organizacja ruchu została uzgodniona z Komendą Wojewódzka Policji w Poznaniu, ZDM w Poznaniu oraz zatwierdzona przez GDDKiA O/Poznań.”

Ulica Grzybobranie włączona do zadań Gminy na rok 2016

Uprzejmie informuję, iż w dniu wczorajszym tj. 23.03.2016 r. Rada Miasta i Gminy Kórnik podjęła uchwałę w formie korekty finansowej do uchwały budżetowej o wprowadzeniu do budżetu zadania – modernizacja ul. Grzybobranie.

Ponadto została złożona interpelacja w sprawie zlokalizowania parkingu w niedalekiej odległości od węzła Borówiec przy drodze S11.

Rozkład autobusów szkolnych

Poniżej przedstawiamy Państwu rozkład autobusów dowożących dzieci do Szkoły Podstawowej w Kamionkach. Rozkład zawiera jedynie główne przystanki na trasie, autobusy oczywiście zatrzymują się na wszystkich przystankach.

Dowozy do SP Kamionki

Strefa ograniczonej prędkości na ul. Wiosennej

i 2015-07-15 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

Dzięki konsekwentnym staraniom p. Macieja Słowińskiego oraz p. Sławomira Szarkowicza, mieszkańcom ul. Wiosennej Gmina ustanowiła na tej ulicy strefę ograniczonej prędkości.

Pismo mieszkańców ul. Wiosennej

Z doświadczenia wiemy, że niestety nie wszyscy mieszkańcy przestrzegają przepisów drogowych. Dlatego też w/w Panowie zaapelowali o prowadzenie systematycznych kontroli prędkości. Odpowiedź Gminy poniżej.

Odpowiedź Gminy na pismo mieszkańców ul. Wiosennej