Aktualności Borówiec

Świętujmy niepodległość!

Przebieg spotkania konsultacyjnego – Kamionki 30.10.2018r.

W dniu 30 października 2018 r. w strażnicy OSP Kamionki odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Mieczewskiej i ulicy Spacerowej w Kamionkach. W spotkaniu udział wzięło kilkudziesięciu Mieszkańców Kamionek oraz Radni Miasta i Gminy Kórnik – Pani Anna Andrzejewska i Pan Tomasz Nagler. Spotkanie poprowadził Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik Pan Tomasz Wojciechowski. Na sali obecni byli również Sołtysi Kamionek Starych, Kamionek Północnych oraz Borówca Nowego, pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego oraz urbanistka, która będzie sporządzała projekt planu miejscowego. Podczas spotkania konsultacyjnego przedstawiono dotychczasowy przebieg prac i rozmów nad rozwiązaniami możliwymi do zastosowania w projekcie planu miejscowego. Wspólnie z Mieszkańcami określono zbiór potrzeb – oczekiwań, względem projektu planu miejscowego (określono pożądany rodzaj zabudowy, jej gabaryty i sposób wyposażenia w usługi i miejsca do rekreacji). Następnie uczestnicy spotkania wraz z Kierownikiem Wydziału Planowania omówili normy, którymi możemy posługiwać się w zagospodarowaniu terenu, tj. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach zabudowy – wskazano podstawowe zależności pomiędzy ww. dokumentami. Omówiono również możliwe formy kontroli procedur planistycznych przez Mieszkańców. Uczestnicy spotkania wspólnie doszli do wniosku, że udział w toku procedury planistycznej – udział w spotkaniach konsultacyjnych, składanie wniosków i uwag – są niezmiernie ważne i usprawniają pracę nad projektem, zapewniając jednocześnie przejrzystość prac.

Pan Tomasz Wojciechowski przedstawił zgromadzonym na spotkaniu Mieszkańcom wyniki rozmów z potencjalnymi Inwestorami, którzy są zainteresowani zagospodarowaniem przeważającej części terenu objętego projektem planu. Niezwłocznie po podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego przez Radę Miasta i Gminy Kórnik w lutym 2018 r. przystąpiono do rozmów z zainteresowanymi Inwestorami. W spotkaniach z Inwestorami uczestniczył wiceburmistrz Przemysław Pacholski oraz wiceburmistrz Antoni Kalisz a wyniki i ustalenia z rozmów prezentowane były Radnym podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej UMiG Kórnik. Jak okazało się podczas wczorajszego spotkania, podstawowe oczekiwania Mieszkańców względem projektu planu miejscowego były zbierze z ograniczeniami i ramami dla projektu, uzgodnionymi z Inwestorami przez wiceburmistrzów Pacholskiego i Kalisza. Ponadto, w zamian za możliwość zagospodarowania przedmiotowych terenów w drodze decyzji o warunkach zabudowy (przy jednoczesnym prowadzeniu procedury nad planem miejscowym i z zachowaniem ustalonych z Mieszkańcami założeń do tego planu), Inwestorzy zobowiązali się do sfinansowania budowy utwardzenia ulicy Spacerowej – co w konsekwencji może przyspieszyć jej realizację o kilka lat, względem obecnego harmonogramu budowy dróg gminnych (przewidującego budowę ul. Spacerowej w 2023 r.). Podczas spotkania konsultacyjnego szerzej omówiono zagadnienie komunikacji w Gminie Kórnik. Poruszono m.in. temat budowy drogi, mającej łączyć „bomboskład” z lotniskiem wojskowym w Krzesinach – dochodzącej docelowo do stacji kolejowej w Gądkach. Temat budowy ww. drogi swój początek miał w połowie 2018 r. Wtedy też odbyło się spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie. Spośród przedstawicieli lokalnych władz samorządowych w ubiegłorocznym spotkaniu uczestniczył wiceburmistrz PacholskI z kierownikami Wydziału Inwestycji oraz Wydziału Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik. Miasto i Gmina Kórnik została wytypowana jako jedna z zaledwie kilku gmin z całej Polski, do uczestniczenia w pierwszym cyklu programu polegającego na budowie infrastruktury drogowej na potrzeby obronne.

Na realizację przedmiotowej drogi Miasto i Gmina Kórnik otrzyma wsparcie finansowe z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 77 mln zł. Za realizację projektu – ze względu na rozkład kwot w ramach całego zadania – odpowiedzialne będzie Starostwo Poznańskie.

Podsumowując spotkanie konsultacyjne, Mieszkańcy dali pracownikom UMiG Kórnik „zielone światło” do prowadzenia dalszych rozmów z Inwestorami zainteresowanymi gruntami w rejonie ul. Spacerowej i ul. Mieczewskiej w Kamionkach, zmierzających do zagospodarowania przedmiotowych terenów zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas spotkania. Kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące przedmiotowego tematu odbędzie się jeszcze przed przekazaniem projektu planu miejscowego do dalszego procedowania (przed rozpoczęciem etapu uzgadniania projektu planu miejscowego). Dziękujemy za udział i serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania.

Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik

Gmina Kórnik po raz kolejny w pierwszej dziesiątce Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST

Gmina Kórnik po raz kolejny znalazła się w pierwszej dziesiątce Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Ranking przygotowywany jest pod egidą Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska. W bieżącej edycji zajęliśmy 8 miejsce na ponad 600 gmin w tej kategorii.

W dniu 15 października w siedzibie Sejmy RP, podczas konferencji „Zrównoważony rozwój  społeczno-gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego” wyróżnienie w imieniu samorządu odebrali: wiceburmistrz Przemysław Pacholski oraz skarbnik Katarzyna Szamałek.

Udział w XVI Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST jest bezpłatny, przygotowywany pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Politechniki Warszawskiej powstaje w oparciu o 16 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny, oraz ochronę środowiska. Ranking opracowany jest na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce.

Pod uwagę brane są m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1 tys. mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1 tys. mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.

Lokalny Program Rewitalizacji – ankieta

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zwraca się z prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym, którego zadaniem jest rozpoznanie problemów występujących na wskazanych obszarach, analiza przyczyn ich występowania oraz dyskusja nad możliwymi sposobami przeciwdziałania tym problemom. Poniżej znajduje się formularz ankiety, który wypełniony można wysłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu Miasta i Gminy Kórnik. Ponadto formularz dostępny będzie w wersji elektronicznej na stronie Urzędu (www.kornik.pl) oraz na portalach społecznościowych Gminy.

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone na podstawie programu rewitalizacji. Jej nadrzędnym celem jest rozwiązywanie problemów społecznych. Podstawą ubiegania się o fundusze europejskie na przedsięwzięcia rewitalizacyjne jest program rewitalizacji pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski.

Ankieta online Link : https://www2.kornik.pl/miasto/Lokalny_Program_Rewitalizacji___informacje_/

Badanie ankietowe: Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach. 

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w dniach 1-20 października br. w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie ankietowe Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach.

Bezpieczeństwo w komunikacji miejskiej

Czy korzystanie z komunikacji zbiorowej jest bezpieczne? Co wpływa na Państwa poczucie bezpieczeństwa? Z jakimi zagrożeniami zetknęli się Państwo podczas podróży? Mając na uwadze bezpieczeństwo pasażerów, ZTM prowadzi badania, które posłużą do zdiagnozowania stanu poczucia bezpieczeństwa pasażerów. Zachęcamy do udziału w ankiecie.

Zarząd Transportu Miejskiego przygotowuje ujednolicone procedury bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej i podmiejskiej, które obowiązywać będą wszystkich operatorów realizujących usługi przewozowe na liniach komunikacyjnych organizowanych przez ZTM. Aby jak najlepiej spełnić Państwa oczekiwania w tym zakresie, przygotowaliśmy krótką ankietę. Zachęcamy do jej wypełnienia. Zajmie to Państwu tylko chwilę, a dzięki Państwa wskazaniom pozyskamy rzetelne informacje dotyczących poczucia bezpieczeństwa wśród pasażerów, także w zakresie nietypowych zagrożeń.

Ankiety na stronie: https://www.ztm.poznan.pl/pl/aktualnosci/bezpieczenstwo-w-komunikacji-miejskiej-zachecamy-pasazerow-do-wypelnienia-ankiety

Dziękujemy Państwu za poświęcony czas.

KONKURS „LOGO BORÓWCA”

Regulamin konkursu „logo Borówca”

I  Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem konkursu „logo Borówca” (dalej: „Konkurs”) jest Radna Miasta i Gminy Kórnik (dalej: „ Organizator”), działająca na zlecenie Rady Sołeckiej Borówiec (dalej: „ Sponsor”).
  2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
  3. Konkurs jest prowadzony na stronie www.eBorowiec.pl (dalej: „Strona konkursowa”).
  4. Konkurs trwa od 27 września  2018 r. od momentu udostępnienia na stronie www.eBorowiec.pl do 18 października 2018 r. do godziny 12:00 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
  5. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu i wyłonienia zwycięzców Konkursu, powołana zostanie Komisja Konkursowa. W skład Komisji Konkursowej wejdą członkowie rady sołeckiej.

(więcej…)

W związku z realizacją projektu pt. „Poznaję, eksperymentuję, weryfikuję – programy wsparcia rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych i językowych uczniów szkoły w Kamionkach” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020r. szkoła rozpoczęła rekrutację uczniów na dodatkowe zajęcia z matematyki, biologii, chemii, geografii oraz języków obcych które odbywać się będą od października br. do czerwca 2020 roku.

Zajęcia skierowane są dla uczniów klas VI i VII.

 

Uprzejmie zapraszamy Państwa do zapisywania dzieci na zajęcia. Formularze dostępne w sekretariacie szkoły.

 

Szkoła w Kamionkach zostanie dodatkowo doposażona w pomoce dydaktyczne, a nauczyciele w niej pracujący zdobędą nowe kwalifikacje podczas szkoleń i kursów.

Na podstawie podpisanej umowy gmina otrzyma dotację w wysokości 196.066,35 zł, co stanowi ok. 95% wartości zadania.

Zakup nieruchomości niezabudowanej

W dniu wczorajszym Rada Miasta i Gminy Kórnik podjęła uchwałę w sprawie zakupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Borówiec, gmina Kórnik, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 279/2 o powierzchni 0,2887 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KW  PO1D/00018972/5. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona jest pod teren zieleni parkowej z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń w zakresie sportu i rekreacji, placów zabaw dla dzieci, obiektów małej architektury, dojść, dojazdów oraz stanowisk postojowych w zieleni. Wykup prawa własności nieruchomości zabezpieczy na najbliższe lata możliwość rozbudowy infrastruktury dedykowanej społeczności lokalnej.