Aktualności Borówiec

Konsultacje ws. Planu Urządzenia Lasu

W dniu 07.03.2019 (czwartek) odbyła się Komisja
Projektu Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Babki na lata 2019-2028 w
siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Poznaniu. Piętnastoosobowej
Komisji przewodniczył Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej, Pan Ireneusz
Niemiec. Wśród zgromadzonych pracowników Nadleśnictwa znaleźli się m.in. Pan
Nadleśniczy – Robert Okińczyc, Pani Katarzyna Gomułkiewicz (specjalista ds.
stanu posiadania i urządzania lasu), Pan Dawid Wójkiewicz (inżynier nadzoru) i leśniczy
leśnictwa Drapałka – Pan Przemysław Hipś. Stronę mieszkańców reprezentowali: Radni
Miasta i Gminy Kórnik: Anna Andrzejewska, Jarosław Janowski oraz Marek
Małkowicz – Prezes Stowarzyszenia Zielony Peryskop i Józef Antczak – członek
zarządu Stowarzyszenia.

Przedstawione zostały działania podjęte w celu
sporządzenia projektu Planu Urządzania Lasu, dokumenty bazowe stanowiące
podstawę prawną dokumentu. Omówione zostało 11 złożonych przez mieszkańców
wniosków (3 Sołtysów: Borówiec Nowy, Borówiec, Kamionki Północne, Stowarzyszenie
Zielony Peryskop oraz pojedyncze wnioski mieszkańców). Wszystkie złożone
wnioski, sprowadzały się do dwóch zasadniczych kwestii:

 • ograniczenia
  rębni zupełnej oraz
 • dokonywania
  rębni częściowych lub rębni rozłożonych w czasie.

Za najbardziej newralgiczny teren jednoznacznie uznano
obszar rozciągający się między trasą S11, a granicami Borówca (lasy przy drodze
powiatowej).

Ku naszemu zadowoleniu Komisja wzięła pod uwagę głosy mieszkańców
i w konsekwencji w wydzieleniach leśnych 48g oraz 49i (przy wjeździe do Borówca)
zostanie wprowadzona rębnia gniazdowa IIIB. Oznacza to, iż w dłuższych
odcinkach czasu drzewa zostaną wycinane na mniejszych powierzchniach (gniazda),
nie tworząc otwartego terenu. Przy tego typu wycinkach zakłada się zarówno
odnowienia sztuczne – nasadzenia (drzewami liściastymi!), jak również
odnowienia naturalne (samosiejki). W każdej rębni pozostawia się kępy
starodrzewia.

Średni okres odnowienia jednej strefy dla rębni gniazdowej
wynosi od 11-20 lat. Na gniazdach wprowadza się gatunki wolno rosnące (np. dęby
i buki) lub wymagające osłony w pierwszych latach życia. Gniazda mogą zajmować
łącznie 20-40% całej powierzchni objętej rębnią i zwykle mają kształt owalny.

Po upływie kilku lat wykonywane są kolejne
cięcia i otwierana jest powierzchnia dla gatunku szybciej rosnącego (np. sosny).
W ten sposób proces wymiany starych drzew (w wieku powyżej 90 lat – którym
zagrażają szkodniki i choroby) na danym obszarze jest rozłożony w czasie i
gwarantuje poprawę żywotności lasu. Takie podejście
wzmacnia bioróżnorodność (różne gatunki – liściaste i iglaste – w różnym wieku),
poprawia odporność na szkodniki i grzyby, a ponadto poprawia jakość życia
mikroorganizmów, owadów i ptaków.

Na powierzchni 300 ha wokół Borówca i Kamionek w ciągu
10 lat wycięte zostanie ok. 11 ha lasu (etapami: małe powierzchnie tzw. gniazd
nie większe niż 0,50 ha, a tylko w niektórych przypadkach zręby o powierzchni pow.
3 ha), przy czym zawsze w miejsce wyciętego starodrzewu w ciągu dwóch lat
zostanie posadzone nowe pokolenie lasu.

Nadleśniczy zobowiązał się do corocznego przekazywania
informacji dot. planowanych rębni zarówno sołtysom, jak i Stowarzyszeniu
Zielony Peryskop.

Na terenie całego Nadleśnictwa nie będą stosowane zręby wielkopowierzchniowe rębni typu IA (do 6 ha), a max IB (do 4 ha, w tym zawsze pozostawione kępy starodrzewu). Największym zrębem zupełnym w okolicy Borówca będzie ten w wydzieleniu 85b – 3,33 ha.

Szczegółowe opisy form i rodzajów rębni
 
Rębnia zupełna:         Ia    Ib    Ic
Rębnia częściowa:     IIa   IIb   IIc   IId
 Rębnia gniazdowa:    IIIa  IIIb
Rębnia stopniowa:     IVa   IVb   IVc   IVd
Rębnia przerębowa:   V jednostkowa     V grupowa  

Nabór 2019/2020 do Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku

Jeśli ktoś z Państwa rozważa szkołę sportową dla swojego dziecka – warto wziąść pod uwagę szkołę nr 1 w Kórniku. W ubiegłym roku uczniowie odnieśli sportowy sukces – zajęli 5 miejsce w koszykówce wsród szkół podstawowych w kraju.

Nie bez znaczenia jest również uruchomiona od zeszłego roku nowa linia autobusowa nr 599 łączącza Kórnik z Borówcem i Kamionkami.

Wniosek skierowany do Nadleśnictwa Babki dotyczący projektu Planu Urządzania Lasu

Na prośbę mieszkanców załączam treść wniosku skierowanego przez Stowarzyszenie Zielony Peryskop do Nadleśnictwa Babki dotyczącego projektu Planu Urządzania Lasu na kolejną dziesięcioletnią perspektywę czasową.

 
W związku z toczącymi się konsultacjami dotyczącymi Projektu Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Babki na bazie przeprowadzonych analiz cięć rębnych lasów, zwracamy się z wnioskiem całkowitego odstąpienia od cięć kęp starodrzewu wzdłuż dróg publicznych na terenach Północno- zachodniej części gminy Kórnik.
Ponadto jesteśmy za całkowitą rezygnacją z rębni zupełnej, podczas której usuwa się drzewa z całej powierzchni.
  Apelujemy o wprowadzeniem w to miejsce rębni częściowej, w której wymiana generacji leśnej odbywa się dwu etapowo - najpierw wycinka mniejszych powierzchni i obsadzanie gatunkami liściastymi a dopiero po kilku latach usuwanie powierzchni międzygwiazdowej i obsadzanie tych powierzchni sosną.
Uważamy, iż skutkiem tak znacznej wycinki leśnej, którą przewiduje zaprezentowany dziesięcioletni plan jest:
·      pogłębienie stepowienia terenu,
·      zaburzenie gospodarki wodnej (na gruntach pozbawionych drzew woda spływa swobodnie, na swojej drodze nie natrafia na żadne przeszkody, dodatkowo unosi ze sobą bryły ziemi, i powoduje osuwanie się terenu),
·      zawrotne tempo wycinek leśnych jakie jest obserwowane w całej Polsce czyni niemożliwym zachowanie naturalnej równowagi środowiskowej kraju (bioróżnorodność),
·      sprzeczne z potrzebami społecznymi, aby oddychać czystym powietrzem. W kontekście pogarszająca się jakością powietrza w Polsce(smog), odbieramy tą decyzję jako zwiększanie poziomu zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców,
·      zubożenie krajobrazu,
·      zwiększenie ryzyka znacznego wzrostu niezadowolenia społecznego, a w konsekwencji także zdecydowanych protestów mieszkańców,
Jako stowarzyszenie Zielony Peryskop chcielibyśmy też pokazać, jak szybko wzrasta świadomość ekologiczna mieszkańców naszych miejscowości. To mieszkańcy w trakcie konsultacji, które prowadziliśmy w ostatnich dniach przytaczali poniższe argumenty:
·         Lasy wpływają na jakość wody i stabilizację gleby. Są środowiskiem naturalnym większości lądowych roślin i zwierząt, a z tej biologicznej różnorodności pochodzą leki i żywność niezbędne dla człowieka. W wyniku zniszczenia lasów wiele organizmów, włączając nieznane wirusy i bakterie, obecnie poszukuje nowych siedlisk. Obserwowany jest też stopniowy proces wymierania owadów na całym świecie na terenach rolniczych, ale także w miejscach o niskiej bioróżnorodności.
 ·         Lasy  mają wpływ również na  zmniejszanie ilości dwutlenku węgla. W lasach znajdujących się w stanie równowagi ilość pochłanianego dwutlenku węgla i uwalnianego tlenu jest zbliżona i nie ma dużego wpływu na globalny bilans dwutlenku węgla. Jednak zmniejszanie areału lasów przyczynia się do zakłócenia tej równowagi. Należy być świadomym tego, że hektar lasu rocznie wchłania niemal 250 ton CO2 i produkuje prawie 10-krotnie więcej tlenu niż taka sama powierzchnia użytków rolnych.
·         Las, oprócz w/w funkcji ekologicznej (ochronnej) odgrywa w naszym przypadku niezwykle ważną funkcję społeczną- kształtuje korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne dla mieszkańców:
-        Lokalna społeczność każdego dnia korzysta z funkcji rekreacyjnej lasu, który jest łatwo dostępny i znajduje się w pobliżu osiedli mieszkaniowych. Dzięki temu osoby starsze, matki z dziećmi codziennie tu odpoczywają  i spędzają wolny czas. Leśna zieleń, na naszym dość znacznie zurbanizowanych terenie, stanowi dla nas wytchnienie oraz miejsce spotkań i spacerów z przyjaciółmi i bliskimi. 
-        Oprócz funkcji wypoczynkowo- turystycznej, las w naszym przypadku pełni również funkcję sportową- służy mieszkańcom jako miejsce aktywnego wypoczynku, przejażdżek rowerowych czy konnych. Co roku na terenach leśnych odbywają się imprezy sportowe: Borówiecka Za-dyszka.
-        Las zapewnia również rozwój edukacji ekologicznej społeczeństwa.
Nasze miejscowości- Borówiec, Kamionki czy Szczytniki są nierozerwalnie łączone z lasem i enklawą spokoju. Las zawsze był stałą częścią krajobrazu tej części gminy i pragniemy, by nim pozostał. Dowodem przywiązania mieszkańców do okolicznych lasów, jest choćby protest mieszkańców w 2017 roku przeciwko wycince drzew na terenie przy ul. Spółdzielczej w Borówcu. Jest to jednocześnie dowód, że tereny leśne okalające nasze osiedla są terenami bardzo wrażliwymi społecznie.
Mając na uwadze dobro ogólne mieszkańców występujemy o wzięcie pod rozwagę naszego wniosku oraz rozpoczęcie dialogu społecznego.

BORÓWIECKA ZA-DYSZKA 18.05.2019r.(sobota) IV edycja

DYSTANSE

Biegi dla dzieci, które urodziły się w latach 2008-2015 (4-11 lat)  na dystansie 300 m rozpoczną się o godz. 11:00.

Biegi dla dzieci, które urodziły się w latach  2004 – 2007  (12- 15 lat), na dystansie 1km rozpoczną się o godz. 11:40

Biegi dla dorosłych, osób które urodziły się w roku 2003 lub wcześniej (16 i więcej lat) na dystansie 5 i 10 km rozpoczną się o godz. 12:30

Kategorie wiekowe DZIECI:

Dystans: 300m

 1. 2008-2009
 2. 2010-2011
 3. 2012-2013
 4. 2014-2015

Dystans:  1km

 1. 2004-2005
 2. 2005-2007

Kategorie wiekowe DOROSŁYCH:

Na 10 km

KOBIETY

16 – 29 lat (roczniki 2003–1990)

30 – 39  (roczniki 1989-1980)

40 – 49  (roczniki 1979-1970)

50+ (roczniki 1969 i niżej)

MĘŻCZYŹNI

16 – 29 lat (roczniki 2003–1990)

30 – 39  (roczniki 1989-1980)

40 – 49  (roczniki 1979-1970)

50+ (roczniki 1969 i niżej)

Na 5 km

KOBIETY- kategoria OPEN

16 i wyżej  (roczniki 2003 i niżej)

MĘŻCZYŹNI -kategoria OPEN

16 i wyżej  (roczniki 2003 i niżej)

Regulamin oraz zgłoszenia w formie elektronicznej na stronie:  https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg-borowiec2019

zapisy do dnia 15 maja 2019 r.włącznie.

Osoba do kontaktu: Anna Andrzejewska tel. 519 488 805

Chodnik przy ul. Szkolnej już w 2019r.

Konkurs Fotograficzny dla dorosłych

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Turnieje dla dzieci !

Od 15 lutego startuje nowa usługa – „Twój e-PIT”

Wielka Orkiestra Świąteczniej Pomocy – 27 FINAŁ

Siema!

Jutro tj. w niedzielę 13 stycznia 2019r. odbędzie się 27.finał Wielkiej Orkiestry Świąteczniej Pomocy.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału bo POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE!

Dwie sceny: OAZA KÓRNIK i Scena Plenerowa Szkoły Podstawowej w KAMIONKACH.

Każdy znajdzie coś dla siebie!

OAZA KÓRNIK – godz 16.00 Pokazy tańca i po raz pierwszy na deskach OAZY

PROJEKT X URBAN KIZ TEAM formacja, którą tworzą młodzi ludzie uwielbiający taniec nowoczesny. Sam taniec URBAN KIZ jest stosunkowo nowy a nazwa powstała we Francji w latach 2012-2014. Styl tańca ewoluował pod wpływem Ghettozouka i remiksów z R&B, rapu, tańca i hip -hopu.

Zaraz po nich wystąpi zespół dzieci z Borówca MTV – MOVES z Damonem Hodges jako tancerzem i wokalistą.

Na aukcji prowadzonej przez Panią Agnieszkę Plucińską i Artura Dierzbickiego ( kucharza Lecha Poznań i Reprezentacji Polski U-21 w piłce nożnej ) licytować będziemy min.: suknię ślubną, koszulkę DARKO JEVTICA i TOMASZA LOSKI, kalendarze Lecha, fan-karty z piłkarzami Lecha z autografami.

Będzie się działo!