Aktualności Borówiec

Pięknieje nasza miejscowość

Szanowni Państwo,

wraz z końcem 2015 roku dzięki staraniom obydwu Pań Sołtys i Rad Sołeckich sfinalizowana została inwestycja na terenie rekreacyjno-sportowym wokół Starej Szkoły w Borówcu. Wyłożono kostką brukową chodnik wzdłuż naszego boiska i zamontowano na nim stojaki rowerowe. Stare, prowizoryczne ławki zostały zastąpione nowymi, wygodniejszymi. Zakupiono także duże kosze na śmieci, które ułatwią utrzymywanie porządku podczas imprez plenerowych.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć „przed” oraz „po”.

Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni

inwentaryzacja

Odbiór choinek świątecznych

Szanowni Państwo,

Jak co roku, Gmina Kórnik zaplanowała odbiór świątecznych choinek z naszych posesji.

W wyznaczonym dniu drzewka należy wystawić przed posesję, do godziny 7:00. W przypadku nie wystawienia choinki w określonym poniżej terminie, można oddać ją bezpłatnie w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Czołowie.

26.01.2016 – Borówiec, rejon ul. Poznańskiej i Głównej

09.02.2016 – Borówiec, rejon ul. Szkolnej

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

i 2016-01-08 Autor: Agnieszka Plucińska
Szanowni Mieszkańcy,

W najbliższą niedzielę po raz kolejny zagra Największa Orkiestra Świata. Zachęcam do zapoznania się z programem imprezy w kórnickiej OAZIE.

wośp

Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Kórnik

i 2016-01-08 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

poniżej informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg w naszej gminie wraz z telefonami kontaktowymi do wykonawców.

Utrzymanie dróg zima 2016

Poniżej również przypomnienie dla właścicieli posesji

Przez utrzymanie porządku i czystości ustawodawca rozumie uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Ponadto właściciel posesji zobowiązany jest do usunięcia sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynku niezwłocznie po ich pojawieniu się.
Co ważne, właściciel nieruchomości nie jest obowiązany jednak do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
Precyzyjnie określone są także zasady utylizacji śniegu: przede wszystkim nie należy składować go bezpośrednio pod drzewami, zwłaszcza jeśli przy utrzymaniu chodnikow uzywano soli. Wymieszane ze śniegiem chlorki sodu mają niekorzystny wpływ na istniejący drzewostan. Można przyjąć, że minimalna odległość bezpieczna od drzewa odpowiada średnicy korony drzewa (przyjmuje się, że korona drzewa jest odzwierciedleniem systemu korzeniowego).
Niedozwolone jest wrzucanie śniegu do wód rzek lub jezior, jeśli śnieg pochodzi z terenów zanieczyszczonych: centrów miast, terenów przemysłowych lub dróg o dużym natężeniu ruchu wraz z parkingami. Nie wolno go także składować na terenach położonych między wałem przeciwpowodziowym a linią brzegu wody lub w odległości mniejszej niż 50 m od linii brzegu wody (podstawa prawna: art. 40 ust.1 pkt. 2 ustawy z 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, Dz. U. Nr. 239 poz.2019 ze zmianami). Taki czyn zagrożony jest karą grzywny do 5 000 zł w postępowaniu przed sądem.