Aktualności Borówiec

Łącznik ekologiczny – wyłożenie mpzp

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów łącznika ekologicznego, lasów i gruntów rolnych.

Dyskusja publiczna odbędzie się 19.03.2018 r. o godz. 18:00 w sali OSP w Kamionkach, serdecznie zapraszam!

Obwieszczenie wraz z mapą

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Grupa Zielony Peryskop zaprasza na spotkanie informacyjne w ramach projektów dotacyjnych wspierających rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Pierwsze spotkanie odbędzie się dnia 25.02.2018r. o godzinie 12.45 w świetlicy wiejskiejw Borówcu.

Projekty zakładają  przygotowanie uczestników projektu poprzez udział w szkoleniach, doradztwie oraz udzielenie dotacji oraz wsparcia pomostowego.

Skierowane są do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo od 30 roku życia, które jednocześnie należą do jednej z następujących grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami.

Ze wsparcia wyłączone są osoby, które posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Wykluczeniu podlegają także rolnicy inni niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Projekty realizowane będą w okresie od marca 2018 r. do  sierpnia 2019 r. na terenie całego województwa wielkopolskiego.

Rekrutacja odbywa się dwuetapowo:

  • I etap: ocena formalna Wstępnego formularza rekrutacyjnego oraz ocena merytoryczna Wstępnego formularza rekrutacyjnego pod kątem planowanej działalności gospodarczej, prowadzona przez Komisję rekrutacyjną w postaci 2 ekspertów w zakresie przedsiębiorczości.
  • II etap: weryfikacja predyspozycji (w tym np. osobowościowych, poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzana przez doradcę zawodowego.

Premiowane działalności to: Odnawialne  Źródła  Energii (OZE) oraz branże  zidentyfikowane  jako branże o największym potencjale rozwojowym  dla  danego  regionu  (w ramach smart specialisation):

  1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów
  2. Wnętrza przyszłości
  3. Przemysł jutra
  4. Wyspecjalizowane procesy logistyczne
  5. Rozwój oparty na ICT
  6. Nowoczesne technologie medyczne

Osoby zainteresowane udziałem w projektach zapraszamy na spotkanie.

 

Projekt mpzp dla terenów na zachód od ul. Kamiennej w Kamionkach – druga dyskusja

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dn. 07.02. o godz. 18:00 w sali OSP w Kamionkach odbędzie się druga dyskusja nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami.

Dokumentacja: mpzp ul. Kamienna

Zapraszamy!

 

Zasady i harmonogram rekrutacji do przedszkoli i szkół – rok szkolny 2018/2019

Drodzy mieszkańcy,

w poniższym linku znajdą Państwo szczegóły dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2018/2019:

http://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/ogloszenia/wydzial-oswiaty-i-polityki-spolecznej/rekrutacja-do-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-2018/2019.html