Aktualności Borówiec

Wniosek skierowany do Nadleśnictwa Babki dotyczący projektu Planu Urządzania Lasu

Na prośbę mieszkanców załączam treść wniosku skierowanego przez Stowarzyszenie Zielony Peryskop do Nadleśnictwa Babki dotyczącego projektu Planu Urządzania Lasu na kolejną dziesięcioletnią perspektywę czasową.

 
W związku z toczącymi się konsultacjami dotyczącymi Projektu Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Babki na bazie przeprowadzonych analiz cięć rębnych lasów, zwracamy się z wnioskiem całkowitego odstąpienia od cięć kęp starodrzewu wzdłuż dróg publicznych na terenach Północno- zachodniej części gminy Kórnik.
Ponadto jesteśmy za całkowitą rezygnacją z rębni zupełnej, podczas której usuwa się drzewa z całej powierzchni.
  Apelujemy o wprowadzeniem w to miejsce rębni częściowej, w której wymiana generacji leśnej odbywa się dwu etapowo - najpierw wycinka mniejszych powierzchni i obsadzanie gatunkami liściastymi a dopiero po kilku latach usuwanie powierzchni międzygwiazdowej i obsadzanie tych powierzchni sosną.
Uważamy, iż skutkiem tak znacznej wycinki leśnej, którą przewiduje zaprezentowany dziesięcioletni plan jest:
·      pogłębienie stepowienia terenu,
·      zaburzenie gospodarki wodnej (na gruntach pozbawionych drzew woda spływa swobodnie, na swojej drodze nie natrafia na żadne przeszkody, dodatkowo unosi ze sobą bryły ziemi, i powoduje osuwanie się terenu),
·      zawrotne tempo wycinek leśnych jakie jest obserwowane w całej Polsce czyni niemożliwym zachowanie naturalnej równowagi środowiskowej kraju (bioróżnorodność),
·      sprzeczne z potrzebami społecznymi, aby oddychać czystym powietrzem. W kontekście pogarszająca się jakością powietrza w Polsce(smog), odbieramy tą decyzję jako zwiększanie poziomu zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców,
·      zubożenie krajobrazu,
·      zwiększenie ryzyka znacznego wzrostu niezadowolenia społecznego, a w konsekwencji także zdecydowanych protestów mieszkańców,
Jako stowarzyszenie Zielony Peryskop chcielibyśmy też pokazać, jak szybko wzrasta świadomość ekologiczna mieszkańców naszych miejscowości. To mieszkańcy w trakcie konsultacji, które prowadziliśmy w ostatnich dniach przytaczali poniższe argumenty:
·         Lasy wpływają na jakość wody i stabilizację gleby. Są środowiskiem naturalnym większości lądowych roślin i zwierząt, a z tej biologicznej różnorodności pochodzą leki i żywność niezbędne dla człowieka. W wyniku zniszczenia lasów wiele organizmów, włączając nieznane wirusy i bakterie, obecnie poszukuje nowych siedlisk. Obserwowany jest też stopniowy proces wymierania owadów na całym świecie na terenach rolniczych, ale także w miejscach o niskiej bioróżnorodności.
 ·         Lasy  mają wpływ również na  zmniejszanie ilości dwutlenku węgla. W lasach znajdujących się w stanie równowagi ilość pochłanianego dwutlenku węgla i uwalnianego tlenu jest zbliżona i nie ma dużego wpływu na globalny bilans dwutlenku węgla. Jednak zmniejszanie areału lasów przyczynia się do zakłócenia tej równowagi. Należy być świadomym tego, że hektar lasu rocznie wchłania niemal 250 ton CO2 i produkuje prawie 10-krotnie więcej tlenu niż taka sama powierzchnia użytków rolnych.
·         Las, oprócz w/w funkcji ekologicznej (ochronnej) odgrywa w naszym przypadku niezwykle ważną funkcję społeczną- kształtuje korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne dla mieszkańców:
-        Lokalna społeczność każdego dnia korzysta z funkcji rekreacyjnej lasu, który jest łatwo dostępny i znajduje się w pobliżu osiedli mieszkaniowych. Dzięki temu osoby starsze, matki z dziećmi codziennie tu odpoczywają  i spędzają wolny czas. Leśna zieleń, na naszym dość znacznie zurbanizowanych terenie, stanowi dla nas wytchnienie oraz miejsce spotkań i spacerów z przyjaciółmi i bliskimi. 
-        Oprócz funkcji wypoczynkowo- turystycznej, las w naszym przypadku pełni również funkcję sportową- służy mieszkańcom jako miejsce aktywnego wypoczynku, przejażdżek rowerowych czy konnych. Co roku na terenach leśnych odbywają się imprezy sportowe: Borówiecka Za-dyszka.
-        Las zapewnia również rozwój edukacji ekologicznej społeczeństwa.
Nasze miejscowości- Borówiec, Kamionki czy Szczytniki są nierozerwalnie łączone z lasem i enklawą spokoju. Las zawsze był stałą częścią krajobrazu tej części gminy i pragniemy, by nim pozostał. Dowodem przywiązania mieszkańców do okolicznych lasów, jest choćby protest mieszkańców w 2017 roku przeciwko wycince drzew na terenie przy ul. Spółdzielczej w Borówcu. Jest to jednocześnie dowód, że tereny leśne okalające nasze osiedla są terenami bardzo wrażliwymi społecznie.
Mając na uwadze dobro ogólne mieszkańców występujemy o wzięcie pod rozwagę naszego wniosku oraz rozpoczęcie dialogu społecznego.

BORÓWIECKA ZA-DYSZKA 18.05.2019r.(sobota) IV edycja

DYSTANSE

Biegi dla dzieci, które urodziły się w latach 2008-2015 (4-11 lat)  na dystansie 300 m rozpoczną się o godz. 11:00.

Biegi dla dzieci, które urodziły się w latach  2004 – 2007  (12- 15 lat), na dystansie 1km rozpoczną się o godz. 11:40

Biegi dla dorosłych, osób które urodziły się w roku 2003 lub wcześniej (16 i więcej lat) na dystansie 5 i 10 km rozpoczną się o godz. 12:30

Kategorie wiekowe DZIECI:

Dystans: 300m

  1. 2008-2009
  2. 2010-2011
  3. 2012-2013
  4. 2014-2015

Dystans:  1km

  1. 2004-2005
  2. 2005-2007

Kategorie wiekowe DOROSŁYCH:

Na 10 km

KOBIETY

16 – 29 lat (roczniki 2003–1990)

30 – 39  (roczniki 1989-1980)

40 – 49  (roczniki 1979-1970)

50+ (roczniki 1969 i niżej)

MĘŻCZYŹNI

16 – 29 lat (roczniki 2003–1990)

30 – 39  (roczniki 1989-1980)

40 – 49  (roczniki 1979-1970)

50+ (roczniki 1969 i niżej)

Na 5 km

KOBIETY- kategoria OPEN

16 i wyżej  (roczniki 2003 i niżej)

MĘŻCZYŹNI -kategoria OPEN

16 i wyżej  (roczniki 2003 i niżej)

Regulamin oraz zgłoszenia w formie elektronicznej na stronie:  https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg-borowiec2019

zapisy do dnia 15 maja 2019 r.włącznie.

Osoba do kontaktu: Anna Andrzejewska tel. 519 488 805

Plan Urządzenia Lasu – projekt wyłożony do konsultacji

Poniżej przekazuję treść zawiadomienia o wyłożeniu do publicznych konsultacji projektu Planu Urządzenia Lasu wraz z mapami dot. cięć rębnych w okolicach Borówca.

fot. Jarosław Janowski

ZAWIADOMIENIE

Informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Babki na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2028 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000.

W ramach projektu planu urządzenia lasu, opracowano projekt zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000: Ostoja Rogalińska PLB300017 w zakresie dotyczącym terenu pozostającego w zarządzie Nadleśnictwa Babki.

Z ww. projektem można zapoznać się:

  • w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  ul. Gajowa  10, 60-959 Poznań w pokoju nr 15 oraz 37 lub 30,
  • w siedzibie Nadleśnictwa w miejscowości Babki 2, 61-160 Poznań,

w terminie od 8 do 28 lutego 2019 r. w dniach urzędowania w godzinach od 8:00 do 14:00, a także na stronie internetowej RDLP w Poznaniu w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/plan_urzadzenia_lasu

Uwagi i   wnioski   dotyczące   projektu   planu   można   składać   na   piśmie  w sekretariatach RDLP w Poznaniu i Nadleśnictwa Babki w terminie do  1  marca 2019 r. Złożone uwagi i wnioski zostaną omówione na posiedzeniu Komisji Projektu Planu, mającej charakter debaty publicznej, a decyzję o sposobie ich załatwienia podejmie Dyrektor RDLP podczas Komisji Projektu Planu.

Komisja Projektu Planu odbędzie się w siedzibie RDLP w Poznaniu w sali nr 30 w dniu 7 marca 2019 r. o godzinie 9:00.

Mapy i zestawienie cięć w okolicy Borówca, pochodzące z PROJEKTU Planu udostępniam pod adresem: https://www.dropbox.com/sh/8m9ex1izrssbw0e/AAAsDi0HQxasXY4Lryk8VybQa?dl=0

Zgodnie z informacjami z Nadleśnictwa, proszę zwrócić uwagę na legendę:

– czerwone linie poziome (I), to tzw. rębnia zupełna, podczas której usuwa się drzewa z całej powierzchni (za wyjątkiem tzw. kęp ekologicznych, o funkcji referencyjnej, o wielkości ok. 5% powierzchni objętej wycinką;

– czerwone linie skośne (III) to tzw. rębnia częściowa, w której wymiana generacji odbywa się dwuetapowo – najpierw wycina się kilka mniejszych (do 0,5 ha) powierzchni i obsadza je gatunkami liściastymi (dąb, buk), a po kilku latach usuwa drzewa z tzw. powierzchni międzygniazdowej i obsadza się tę powierzchni sosną

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys Borówca Nowego

Chodnik przy ul. Szkolnej już w 2019r.

Wyniki wyborów w sołectwie Borówiec Nowy

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękuję za przybycie na zebranie wiejskie. Jest mi niezmiernie miło, iż obdarzyli mnie Państwo zaufaniem i powierzyli mi funkcję sołtysa Borówca Nowego na kolejną kadencję. Ze swojej strony zapewniam, iż dołożę starań by Borówiec był miejscem, w którym chce się mieszkać. Dla osiągnięcia tego efektu, potrzebować będę Państwa wsparcia i pomocy, gdyż tylko wspólnym wysiłkiem możemy osiągnąć sukces.

Zgodnie z Państwa wolą, w osiągnięciu celu pomagać będą członkowie Rady Sołeckiej:

Marzena Bilińska – Fiałkowska
Anna Przybylska
Sławomir Jądrzak
Mikołaj Kaczmarek
Artur Śliwowsk
i

z pozdrowieniami,

Sylwia Brzoskowska

tel. 735 977 217

mail: borowiecnowy.soltys@gmail.com

System Powiadamiania Mieszkańców (SPM)

i 2019-02-12 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik powstaje nowy system komunikacji z mieszkańcami.

System Powiadamiania Mieszkańców wysyła powiadomienia urzędowe do konkretnego mieszkańca dotyczące np. terminu zbliżającej się płatności, przeterminowania raty podatku,  jak również możliwe jest wysyłanie informacji o różnego rodzaju wydarzeniach z życia miasta, powiadomienia o zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych.

Wniosek można złożyć w postaci papierowej bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik podczas załatwiania dowolnej sprawy w urzędzie, przesłać listownie na adres urzędu lub przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP. Złożony wniosek musi być podpisany.

wniosek o powiadomienia sms-mail

 

Konkurs Fotograficzny dla dorosłych

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Turnieje dla dzieci !

System Powiadamiania Mieszkańców

Szanowni Państwo,

w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik powstaje nowy system do komunikacji z mieszkańcami. Od 2019 roku można złożyć wniosek na otrzymywanie wiadomości z Systemu Powiadamiania Mieszkańców. Wiadomości te będą wysłane w formie sms lub e-mail do wszystkich zarejestrowanych w systemie osób.

System Powiadamiania Mieszkańców wysyła powiadomienia urzędowe do konkretnego mieszkańca dotyczące np. terminu zbliżającej się płatności, przeterminowania raty podatku, itp. (PESEL – w przypadku osób fizycznych, NIP – w przypadku osób prawnych wymagany jest w celu jednoznacznej identyfikacji), jak również możliwe jest wysyłanie informacji o różnego rodzaju wydarzeniach z życia miasta, powiadomienia o zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych.

Szczegóły: https://www2.kornik.pl/miasto/Zarejestruj_sie_i_korzystaj_z_Systemu_Powiadamiania_Mieszkamcow_/

źródło: kornik.pl