Aktualności Borówiec

Lodowisko w Kórniku – cennik, regulamin oraz godziny otwarcia 2016

Poniżej zamieszczamy informacje, które mogą się Państwu przydać, a dotyczące kórnickiego lodowiska:

cennik plakat lodowisko regulamin_lodowiska_1

Życzenia Noworoczne

Powoli zbliżamy się do Nowego 2017 !

Koniec starego roku skłania jednak do podsumowań.

Na wstępie warto nadmienić inwestycje infrastrukturalne w naszej miejscowości. W 2016 zmodernizowano w Borówcu ulice:  Leśna Polana, Karmelowa, Jęczmienna, część ul. Spółdzielczej, Grzybobranie ( o część leśnej wspomnę w dalszej części)  oraz  Kempingową.
W styczniu w ramach z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uczestniczyłam w organizacji pokazów mody w kórnickiej OAZIE. Był to mój autorski projekt, który pierwszy raz wprowadziłam w życie w XIX finale WOŚP wśród Polonii w miejscowości Galway w Irlandii. Samo wydarzenie bardzo spodobało się publiczności i w związku z powyższym będzie kontynuowane w przyszłym roku.

W związku z VI edycją konkursu Pięknieje wielkopolska wieś w samorządowym programie Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 wspólnie z radami sołeckimi i Stowarzyszeniem Przyjazny Borówiec zaproponowaliśmy projekt pt: Borówiec – park historii lokalnej: rewitalizacja dawnego cmentarza ewangelickiego. Projekt przygotowywany został we współpracy z Fundacją Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody w Poznaniu. Celem projektu było zagospodarowanie przestrzeni dawnego cmentarza ewangelickiego, przy jednoczesnym zachowaniu i podkreśleniu wartości historycznej tego miejsca. Planowana była rewitalizacja dawnego cmentarza, połączona z utworzeniem parku, będącego przestrzenią służącą rekreacji i wypoczynkowi dla mieszkańców wsi, a ponadto stanowiąca atrakcję turystyczną miejscowości poprzez informowanie o jej historii.

Projekt został zablokowany na poziomie gminy i nie znalazł się na liście skierowanej do Urzędu Marszałkowskiego. Ze względu na jego dużą wartość kulturalno- historyczną a także spory wkład pracy wielu osób – zamierzamy, po odpowiednich zmianach ponownie złożyć go do konkursu.

Miesiąc maj to wydarzenie sportowe – pierwsze biegi przełajowe w naszej miejscowości „Borówiecka Za-dyszka”. Realizacja zadania była dla mnie nie lada wyzwaniem, ale ostatecznie można uznać, iż bieg był sukcesem zarówno frekwencyjnym jak i organizacyjnym. Na dystansie 10 km wystartowało przeszło 130 osób, natomiast w biegu najmłodszych (dystans 300 metrów) uczestniczyło 69 zawodników. Wyniki był rejestrowane przez elektroniczny system pomiaru czasu.  Trasa została profesjonalnie przygotowana oraz w pełni zabezpieczona przez służby Straży Miejskiej i harcerzy. Posiłki regeneracyjne przygotowały Panie ze Stowarzyszenia Seniorów. Wśród sponsorów znalazły się takie firmy jak: Studio Futurum, Eatalia, Kwestia Smaku, Juniperus, Greta FLOWERS, BlueBerry, Śpiewające Włóczykije, Skaldeko i inni. W roku 2017 zamierzam zorganizować drugą edycję biegu.

W miesiącu czerwcu z okazji Dnia Dziecka po raz kolejny podjęłam się zorganizowania dmuchanego placu zabaw na dziedzińcu świetlicy szkolnej w Borówcu. Wydarzenie spotkało się z ogromną radością wielu dzieci.

W porozumieniu z Regionalną Stacją Krwiodawstwa w Poznaniu uczestniczyłam w akcji edukacyjnej: „ Twoja krew, moje życie” organizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020.” Celem akcji było dotarcie do rodziców poprzez dzieci i młodzież oraz wykształcenie pozytywnych postaw prospołecznych wśród uczniów.  W ramach programu zostały opracowane materiały promocyjne tj. ulotki edukacyjne oraz listy z apelem do rodziców, które zostały rozdysponowane w dniu zakończenia roku szkolnego.

Uczestniczyłam w promowaniu bezpłatnych akcji zdrowotnych Domu Zdrowia w Borówcu np. : Białej soboty.

Budżet Obywatelski – to wrzesień i październik. I prawie o włos byśmy wygrali. Wielkie zaangażowanie członków rad i Pań Sołtysek – szczególnie Pani Sylwii Brzoskowskiej! Również Wszystkim Państwu dziękujemy za udział i zachęcamy (tych którzy jeszcze tego nie zrobili) do  „zameldowania” na terenie Gminy.

Pod koniec roku ogłosiłam konkurs na logo Borówca.

Mimo, iż nie jestem już członkiem Komisji Bezpieczeństwa podejmowałam działania związane z poprawą komunikacji i bezpieczeństwem mieszkańców. Szczególnie istotne było wprowadzenie do przyszłorocznego budżetu pozycji:  budowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie kładki dla pieszych przy drodze S-11 w Gądkach (od strony Borówca). Jest ona efektem działań małej grupy mieszkańców, którzy nadzorowali etap uzyskiwania pozwoleń oraz materiałów. Parking dla samochodów przy S-11 będzie szczególnym udogodnieniem dla wszystkich mieszkańców, których członkowie rodzin korzystają z komunikacji miejskiej.

Wielokrotnie monitorowałam do Straży Miejskiej i poruszałam na forum Rady Miejskiej – problem podchodzących pod nieruchomości i wyrządzających szkody dzików.

Nadal uczestniczę w pracach nad aktualizacją strategii gminy Kórnik. Stanowi ona niezbędne narzędzie do określenia kierunków rozwoju gminy oraz sołectwa. Dzięki moim staraniom oraz zachęcaniu gmina stanęła do kilku konkursów o dotacje w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 +. Było to min. Poddziałanie: Promowanie strategii niskoemisyjnych w tym wspieranie multimodalnej mobilności miejskiej, niskoemisyjny transport i efektywne oświetlenie – realizowane w  ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). W ramach przedmiotowego poddziałania realizowane będą kompleksowe projekty polegające na: zakupie niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego, budowie infrastruktury transportu publicznego w tym np.: parkingów typu P&R, zintegrowanych centrów przesiadkowych, zapewnienie wygodnych dróg dostępu do przystanków, centrów przesiadkowych, budowie i modernizacji ścieżek rowerowych.

W ramach Priorytetu Inwestycyjnego  10a ( Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.  Cel szczegółowy 3 Poprawione warunki edukacji ogólnokształcącej) gmina wystąpiła o dotacje na rozbudowę Centrum Edukacyjnego w Kamionkach – projekt 1) budowa przedszkola, projekt 2) budowa gimnazjum.  Celem będzie budowa infrastruktury edukacyjnej o charakterze ogólnokształcącym w tym laboratoria do matematyki, nauk przyrodniczych i edukacji języków obcych. Oba projekty zostały odrzucone ze względu na niezachowanie kolejności pozyskiwania dokumentów (decyzja środowiskowa została wydana po uzyskani pozwolenia na budowę). Złożone zostały protesty do Urzędu Marszałkowskiego a następnie odwołanie do sądu administracyjnego. W chwili obecnej po przyznaniu racji Gminie – sąd w postępowaniu odwoławczym cofnął decyzję na poziom Urzędu Marszałkowskiego.

Gmina złożyła również dwa projekty komplementarne (immanentnie związane z dwoma poprzednimi) w ramach PI 10i (Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji …) Realizacja ma zmierzać do  poprawy warunków dydaktycznych w szkołach, t.j. tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty warunków do nauczania i uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i TIK oraz nauczania eksperymentalnego. Celem jest również wsparcie uczniów w rozwijaniu kluczowych kompetencji na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych) oraz właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej). Oba projekty znalazły się na liście rankingowej do dofinansowania, jednakże ich los jest uzależniony od tego czy dwa pierwsze projekty infrastrukturalne dostaną się do dofinansowania.

Gmina wystąpiła w konkursie w ramach Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania  energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii  w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i sektorze mieszkaniowym. Celem projektu będzie głęboka modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej – szkoły podstawowej w Bninie.

Podjęłam pierwsze rozmowy z wiceburmistrzem, aby w kolejnych edycjach tego konkursu został zgłoszony przez Gminę projekt na termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkaniowego przy ul. Głównej 4 w Borówcu.

Nadal pozostają konkursy, w których Gmina mogłaby wziąć udziału np. dot. ochrony przeciwpożarowej ( zakupu sprzętu dla OSP) czy rewitalizacji.

Oprócz zachęcania do złożenia wniosków o dotacje unijne wystąpiłam również z inicjatywą aplikowania o dotacje rządowe. Na początku czerwca przedstawiłam założenia Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz warunki konkursu, jednakże Gmina nie skorzystała z tej  sposobności pozyskania środków. Pod koniec roku po raz kolejny kwestia ta została podjęta i omawiana na Komisjach Planowania i Polityki Przestrzennej.

 

W dniu 28.12.2016r. została podjęta uchwała budżetowa. W przyszłorocznym budżecie znajdzie się modernizacja ulic: Granicznej, Klonowej, Ładnej, Uroczej oraz części ul. Różanej. Ponadto budowa oświetlenia przy ul. Wrzosowej.

Przede mną spore wezwania np.: priorytetem przez cały czas pozostaje wykup terenów pod plac zabaw dla dzieci w sołectwie Borowiec Nowy. Działania podejmowane są wielokierunkowo w odniesieniu do kilku nieruchomości. Nadal kluczowa pozostaje zamiana terenów należących do Gminy a położonych na obszarach leśnych z terenami położonymi na miejscach wytyczonych pod drogi (np.: fragment ulicy Grzybobranie ) należących do Nadleśnictwa Babki.

We wrześniu bieżącego roku weszła w życie ustawa krajobrazowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 774 ). Ustawą przyznano radzie gminy kompetencje do ustalania w formie uchwały zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z których mogą być wykonywane. Od dłuższego już czasu gmina przygotowuje się do wdrożenia odpowiednich regulacji a mnie bardzo zależy aby były to regulacje, które w znacznym zakresie ograniczą ilość reklam na naszych ulicach i przyczynią się do utrzymania ładu wizualnego. Problem zbyt dużej ilości reklam na drodze powiatowej został zgłoszony przez Panią sołtys Agnieszkę Plucińską. Działania podjęto gdy podniosłam tę kwestię na gminnym spotkaniu z Wicestarostą. Miejmy nadzieję, iż problem ten będzie monitorowany przez starostwo.

Trwają prace nad przygotowaniem łącznika ekologicznego. W najbliższym czasie odbywać się będą konsultacje społeczne w kwestii zmiany studium uwarunkowań. Jestem zaangażowana w proces tych prac i bardzo zależy mi na utrzymaniem jak największej ilości terenów zielonych.

W tym roku wystąpiłam o zmianę studium uwarunkowań dla części Borówiec Nowy – zależy mi nie tylko na wytyczeniu terenów pod plac zabaw ale również o wprowadzenie ograniczeń podziału działek na małe działki deweloperskie.

Były to kluczowe kwestie podjęte w tym roku.

Miejmy nadzieję, że przyszły rok będzie tak samo owocny a działania jeszcze bardziej skuteczne.

 

Wszystkim Państwu życzę Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku 2017!

Anna Maria Andrzejewska

Nadszedł Świąteczny czas…

i 2016-12-23 Autor: Agnieszka Plucińska

Drodzy Mieszkańcy,

Nadszedł Świąteczny czas, czas magiczny, wyjątkowy….

W tym właśnie czasie życzymy sobie wiele radości, zdrowia, spokoju, zatrzymania, uśmiechu i miłości bliskich. Choć na chwilę wszystko inne przestaje mieć znaczenie.

Życzę Państwu, aby ten świąteczny czas upłynął w gronie życzliwych osób, w zdrowiu i radości, przy wesołej kolędzie, kolorowej choince i tradycyjnym stole.

bn

Zyczenia świąteczne

KOCHANI  MIESZKAŃCY BORÓWCA!

Chciałabym Wam złożyć życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych rodzinnego ciepła,

odpoczynku od codziennego zabiegania oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2017 Roku.

W ten świąteczny piękny czas, kiedy w domu pachnie las,

                      płyną nuty kolędowe, błyszczą bombki kolorowe.

                      W dzień Bożego Narodzenia złożyć trzeba więc życzenia

                      zdrowia oraz pomyślności, a na co dzień moc radości!

Boże Narodzenie   2016r.                                                                                       Dorota Buchalska – radna Borówca

choinka

Harmonogram odbioru odpadów – STYCZEŃ 2017

REJON 1 (ul. Szkolna i boczne) w dniach: 10.01.2017 r. (odpady segregowane i zmieszane), 24.01.2017 r. (zmieszane)

REJON 4A (ul. Poznańska i boczne) w dniach: 10.01.2017 r. (odpady segregowane i zmieszane), 24.01.2017 r. (zmieszane)

REJON 4B (ul. Główna i boczne)  w dniach: 10.01.2017 r. (zmieszane), 24.01.2017 r. (odpady segregowane i zmieszane)

szczegóły: wywóz śmieci – styczeń 2017

Komunikacja autobusowa na trasie Borówiec – Kórnik

Szanowni Państwo,

załączam odpowiedź Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w sprawie składanej przez Radną Dorotę Buchalską interpelacji dot. komunikacji miejskiej z Kórnikiem. Oficjalnie: mamy jeden autobus do Kórnika linii 593, odjeżdżający o godz. 8:20 z pętli w Kamionkach, w stronę Starej Szkoły w Borówcu, następnie przez Skrzynki do Kórnika (w dni robocze). Wrócić z kolei możemy w czwartek o 11:15 z Kórnika 🙂

Odpowiedź komunikacja autobusowa Borówiec p. Buchalska

Rozkład jazdy na stronie kombus.pl dodatkowo informuje o autosbusie 593 odjeżdżającym w dni nauki szkolnej o 6:47 z Kórnika w stronę Borówca oraz autobusie 594 odjeżdżającym w dni nauki szkolnej o 13:17 z Kamionek do Kórnika (przez Poznańską i wszystkie okoliczne wsie). Nie ma natomiast o nich słowa w otrzymanej odpowiedzi. Wierzę, że wkrótce rozkład jazdy autobusów kursujących przez naszą miejscowość pojawi się na przystankach, a same przystanki uzupełnione zostaną o brakujące szyby, o które walczymy PONAD ROK. Co więcej, podjęte zostaną dalsze kroki w celu poprawy skomunikowania z Kórnikiem.

Pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

 

Życzenia świąteczne

zyczenia2

Szlachetna Paczka dla Pana Stanisława

Szlachetna Paczka tworzona przez mieszkańców Borówca i innych ludzi o dobrym sercu dotarła do swojego adresata! Wartość przygotowanych przez nas podarków dla Pana Stanisława i jego synów przekroczyła 4 tys. zł! Wśród przekazanych rzeczy znalazły się m.in. profesjonalny blender, ręczniki, zapas pieluch dla dorosłych, zestawy ubrań dla każdego członka rodziny, zestawy kosmetyków, chemia gospodarcza i artykuły pielęgnacyjne, żywność oraz słodycze. Pan Stanisław serdecznie dziękuje za okazaną pomoc, dzięki której chociaż na chwilę odciążymy jego domowy budżet.

(więcej…)

Borówieckie Mikołajki

Borówieckie Mikołajki 2016 przeszły już do historii.

Dzieci miały okazję podczas tegorocznej edycji własnoręcznie wykonać świąteczne dekoracje z rolek po papierze toaletowym, wspólnie spędzić czas na kreatywnej zabawie oraz spotkać św. Mikołaja. Nasz Mikołaj był pod wrażeniem wykonanych ozdób, słusznie dostrzegł w sali same grzeczne dzieci i każdemu wręczył słodki upominek. Dodatkowo Mikołaj obiecał, że odwiedzi borówieckie dzieci również w przyszłym roku!

(więcej…)

Porządek przy drodze dojazdowej do Borówca od strony S11

i 2016-12-02 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

Upłynęło sporo czasu od momentu, kiedy zwróciłam się do Zarządu Dróg Powiatowych z prośbą o uporządkowanie obszaru pasa drogowego. Ilość pojawiających się w tym miejscu tablic reklamowych wprowadziła spory chaos w krajobrazie.  Dnia 25 listopada odbyłam  spotkanie z przedstawicielami ZDP, którego efekty widać na poniższych zdjęciach.

Cieszę się, że udało się znaleźć skuteczne rozwiązanie wnioskowanych przez nas postulatów.

Jestem przekonana, że efekty podjętych działań pozwolą nam w pełni cieszyć się otaczającą nas przyrodą.

img_20161202_080243img_20161202_080154