Aktualności Borówiec

Składowisko odpadów w miejscowości Czmoń

 

sater

W marcu 2016 roku miało miejsce uroczyste zamkniecie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Czmoń.

Kwestia składowiska stanowiła jeden z największych problemów z jakimi borykała się gmina Kórnik w ostatnich dwóch dekadach.

Historia składowiska (więcej…)

Pozyskaj dofinansowanie na budowę przyłącza kanalizacyjnego

Fundacja „Dziecko w Centrum” – we współpracy z Aquanet SA – przedstawia propozycję dofinansowania podłączenia wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej budynku z istniejącą studzienką na przyłączu kanalizacyjnym.

Dofinansowujemy do 50% faktury albo rachunku za wykonane podłączenie, jednak nie więcej niż 800,00 zł brutto.

Warunkami otrzymania dofinansowania jest:

  1. Posiadanie na terenie nieruchomości wykonanego zgodnie z prawem przyłącza kanalizacyjnego wraz ze studnią;
  2. Wykonanie odcinka instalacji wewnętrznej od studni zlokalizowanej na Państwa nieruchomości do połączenia z instalacją kanalizacji sanitarnej wychodzącej z budynku w okresie między 4 listopada 2015 r. a 30 czerwca 2016 r.;
  3. Posiadanie faktury lub rachunku wystawionego przez wykonawcę za wybudowany odcinek instalacji wewnętrznej od studni do instalacji kanalizacji sanitarnej wychodzącej z budynku;
  4. Zawarcie umowy na odprowadzenie ścieków ze spółką Aquanet SA oraz uzyskanie oświadczenia o spełnieniu warunków dofinansowania podłączenia;
  5. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest nie wyższy niż 1.287,00 zł.

Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji? (więcej…)

Kontrola dot. wykonania podłączeń kanalizacyjnych

Poniżej przekazuję informację pozyskaną z Urzędu Miasta i Gminy Kórnik:

Informacja do Mieszkańców miejscowości Kamionki i Borówiec:

Spółka Aquanet, biorąc pod uwagę zbliżający się termin spełnienia wymagań Dyrektywy ściekowej i Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, planuje w grudniu przeprowadzić kontrolę wykonania podłączeń kanalizacyjnych w miejscowościach Kamionki i Borówiec, gdzie w ostatnich latach były realizowane inwestycje kanalizacji sanitarnej.

Mieszkańcy, którzy dokonali podłączenia instalacji wewnętrznej nieruchomości z wybudowanym przyłączem, a jeszcze nie powiadomili Spółki o powyższym, zgodnie z zawartą umową proszeni są o pisemne zgłoszenie tego faktu.

Ze względu na grożące Gminie wysokie kary w przypadku nie wypełnienia wymogów w zakresie ograniczenia ilości czynnych zbiorników bezodpływowych, należy zintensyfikować działania zmierzające w tym kierunku.”

pozdrawiam

Sylwia Brzoskowska – sołtys sołectwa Borówiec Nowy

borowiecnowy.soltys@gmail.com

Działania antyodorowe Aquanetu w Borówcu

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z napływającymi do mnie licznymi zgłoszeniami dotyczącymi brzydkich zapachów unoszących się w ciągu ulicy Głównej w Borówcu, przeprowadzona została wizja lokalna z pracownikami firmy Aquanet w w/w rejonie, która potwierdziła istnienie problemu.

Poniżej przekazuję oficjalne stanowisko Aquanetu:

„W związku z otrzymanym Pismem z dnia 07.10.2015 r. dot. „uciążliwości zapachowej” w imieniu Spółki Aquanet pragnę poinformować, że w rejonie miejscowości Borówiec i Kamionki, dokonaliśmy wizji sieci kanalizacyjnej oraz  przepompowni ścieków w rejonie Kamionek, Borówca, a także Daszewic i Głuszyny. Podczas wizji stwierdzono, iż bezpośrednią przyczyną powodującą zwiększone wydzielanie zapachów złowonnych w rejonie Borówca i Kamionek są niewielkie ilości dopływających ścieków w rurociągach tłocznych. Niewielkie przepływy powodują bowiem odkładanie się osadów w kanałach sanitarnych oraz dłuższe czasy przetrzymania ścieków w zbiornikach przepompowni. To z kolei prowadzi do zagniwania ścieków i osadów generując uciążliwości zapachowe.
W celu ograniczenia powyższego problemu wdrożono następujące działania w zakresie zarówno sieci  kanalizacyjnej  jak i  przepompowni ścieków:

  • okresowe,  sukcesywne  czyszczenie  oraz płukanie sieci kanalizacyjnej (min. raz w tygodniu)
  • doszczelnienie włazów kanałowych oraz montaż filtrów podwłazowych
  • bieżący pomiar stężenia siarkowodoru w kanalizacji sanitarnej
  • zastosowanie  filtrów  węglowych  o  zwiększonej  chłonności powietrza złowonnego w kominkach wentylacyjnych komór przepompowni ścieków.

Nawiązując do spotkania, które miało  miejsce w miejscowości Borówiec ul. Główna/Słowikowa, nadmieniamy, iż pomimo prowadzenia powyższych działań zapobiegawczych przez naszą Spółkę, sytuacja w­ rejonie Państwa  zamieszkania powinna się sukcesywnie poprawiać wraz ze wzrostem ilości przyłączy sanitarnych odbiorców.”

Ponadto w dniach, w których prowadzone jest płukanie sieci kanalizacyjnej, uciążliwości zapachowe mogą być szczególnie dotkliwe, gdyż prowadzone działania powodują unoszenie się oparów do góry.

Jeśli w/w prace nie pozwolą zniwelować problemu, uprzejmie proszę o zgłaszanie tego bezpośrednio do mnie pod nr 735­ 977­ 217.

pozdrawiam

Sylwia Brzoskowska – sołtys sołectwa Borówiec Nowy