Aktualności Borówiec

Europejski Zielony Ład a ścieżki rowerowe

Przyszłość Europy zależy od stanu naszej planety. Unia Europejska zobowiązała się osiągnąć do 2050 r. neutralność klimatyczną.  W ramach Europejskiego prawa o klimacie Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie prawnie wiążącego celu polegającego na osiągnięciu do 2050 r. zerowej emisji gazów cieplarnianych netto.  Oznacza to, że do połowy wieku unijna gospodarka ma emitować tylko tyle gazów cieplarnianych, ile jest w stanie pochłonąć (na przykład przez lasy lub technologię przechwytywania emisji CO2).

Zielony Ład to PRIORYTET nadchodzącej perspektywy finansowej a jednocześnie nowo proponowana unijna strategia wzrostu, która ma stworzyć bardziej odporną, zieloną i cyfrową Europę.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku oznaczałoby odejście od paliw kopalnych przy produkcji energii elektrycznej na rzecz odnawialnych źródeł energii, mniej emisyjnego gazu czy wodoru. W ramach zielonego ładu realizowane będą min: Strategia Od pola do stołu wspierająca rolników, którzy zapewniają Europejczykom przystępną cenowo, pożywną, bezpieczną i zrównoważoną żywność;  Strategia na rzecz różnorodności biologicznej 2030 oraz Strategia leśna.

W lipcu br. uzgodniony został unijny Plan Odbudowy oraz Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2021–2027. Kwota 1,8 bln euro trafi na doraźną pomoc państwom członkowskim w kryzysie i zapobiegnięcie recesji, nastapi wzmocnienie potencjału Europy w obszarze ochrony zdrowia, transformacji cyfrowej i zapewnienie realizacji Zielonego Ładu. Na tę sumę składa się nowa siedmiolatka ( 2021–2027 ) w wysokości prawie 1,1 bln euro oraz dodatkowe 750 mld euro w ramach powołanego Funduszu Odbudowy. Fundusz Odbudowy jest instrumentem, który będzie realizowany poprzez Krajowe Plany na rzecz odbudowy. Polsce przyznano w ramach Funduszu – 57 mln euro. W chwili obecnej trwają przygotowania jego meritum w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, polegające na zbieraniu propozycji inwestycyjnych z poszczególnych regionów.

Władze Samorządu Województwa Wielkopolskiego skierowały propozycje realizacji 17 zadań na łączną kwotę prawie 6,5 mld zł. Wśród największych projektów są m.in.: rewitalizacja śródmieścia miasta Poznania ze szczególnym uwzględnieniem budowy Centrum Muzyki, poprawa mobilności przestrzennej mieszkańców Wielkopolski w publicznym transporcie zbiorowym poprzez zakup nowego taboru kolejowego, budowa Zbiornika Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie oraz zasługujący na uwagę – Program rozwoju ścieżek rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich – opiewający na kwotę 300 000 00,00 zł.

Dzięki Fudnuszowi Odbudowy oraz w ramach WRPO na lata 2021-2027 gmina Kórnik będzie mogła zrealizować wiele przedsięwzięć, które już zostały zaplanowane do realizacji – wśród nich min. ścieżki rowerowe:

 • Kamionki ul. Spacerowa (715,00 m)- realizacja do 2022r.
 • Węzeł Gądki (3.800,00 m)- realizacja do 2024r.
 • Od węzła Koninko do Żerniki ul. Stachowska (812,40 m)- realizacja do 2021r.
 • Robakowo ul. Szkolna (1.500,00 m) – projekt zintegrowany
 • DW 431 od granicy z gminą Mosina do os. Świerkowego w Mościenicy (1.500,00 m) – projekt zintegrowany
 • Droga powiatowa 2472P od granicy z gminą Mosina  wzdłuż ul. Św. Mikołaja do istniejącego chodnika w Radzewie (1.500,00 m) – projekt zintegrowany
 • Droga powiatowa 2477P Gądki – Szczodrzykowo (1.600,00 m)- realizacja do 2021r.

Łącznie zaplanowano realizację  13.927,40 m ścieżek

Do chwili obecnej zrealizowano przedsięwzięcia, których efektem jest 21,114,5 m ścieżek rowerowych. Docelowo wszystkie ścieżki rowerowe w obrębie gminy mają tworzyć sieć Kórnickiego Pierścienia Rowerowego.

Kwestie ścieżek rowerowych są tematem obrad Rady Miasta i Gminy Kórnik w ramach Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej. Dodatkowo we wrześniu br. zostanie powołany przez burmistrza zespół do spraw rowerowych, którego zadaniem będzie wypracowanie koncepcji układu ścieżek rowerowych oraz zakreślenie harmonogramu ich realizacji.

CZAS NA DWA KÓŁKA 😉

Nowa strona 1

Zebranie wiejskie – Borówiec Nowy

Serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy w dn. 03.09.2020 r. o godz. 19:00. Zebranie zaplanowane jest pod wiatą, a w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych – w małej sali.

Zebranie zwołane jest z inicjatywy sołtysa. Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum (ew. drugi termin o 19:15)
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
 3. Propozycje przesunięcia środków z funduszu sołeckiego na 2020 i głosowanie (uchwała).
 4. Propozycje podziału środków z funduszu sołeckiego na rok 2021 i głosowania (uchwała).
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie zebrania.

Na zebranie zaproszony został Wiceburmistrz Sebastian Wlazły, który jeszcze nie potwierdził swojego przybycia.

ZEBRANIE WIEJSKIE sołectwa Borówiec

i 2020-08-23 Autor: Agnieszka PlucińskaZapraszają na zebranie wiejskie sołectwa Borówiec, które odbędzie się dnia 2 września 2020 o godz. 19.30 w małej świetlicy wiejskiej przy ul. Szkolnej 2 w Borówcu

Zebranie zwołane jest na wniosek sołtysa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i protokolanta
 2. Stwierdzenie ważności zebrania
 3. Przedstawienie i uchwalenie porządku obrad
 4. Zaprezentowanie propozycji przesunięcia środków w BS,
  podjęcie uchwał
 5. Przedstawienie propozycji podziału środków BS na 2021 rok, podjęcie uchwał
 6. Głosowanie nad uchwałą o uznanie kasztanowca za pomnik przyrody.
 7. Sprawy bieżące
 8. Wolne głosy i wnioski
 9. Zakończenie zebrania

Zgłaszanie propozycji zadań z Funduszu Sołeckiego – Borówiec Nowy

Zapraszam do przesyłania propozycji zadań do realizacji z Funduszu sołeckiego na rok 2021, które będą przedmiotem obrad zebrania Rady Sołeckiej i zebrania wiejskiego w dn. 03.09.2020 r.
Środki z funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, które są:
– zadaniami własnymi gminy,
– służą poprawie warunków życia mieszkańców i
– są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. Zadania inwestycyjne wymagają uzyskania zgody Burmistrza.

Zgłoszenia: 735977217 lub mail: borowiecnowy.soltys[at]gmail.com

Zmiana tras linii 511 i 512

i 2020-08-10 Autor: Agnieszka Plucińska

W związku z nakazem z dnia 10.08.2020 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu dotyczącym konieczności wyłączenia z ruchu odcinka drogi powiatowej, ul. Telewizyjnej w miejscowości Koninko spowodowanej stanem technicznym budynku stodoły, zagrażającemu bezpieczeństwu ludzi i mienia, wystąpiła konieczność zmiany organizacji ruchu oraz przebiegu tras linii autobusowych 511 oraz 512.

Poniżejk mapy z nowymi trasami.  

Wyłączenie z ruchu obowiązuje zarówno ruch pieszy, rowerowy, jak i ruch pojazdów.  

Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie, będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach.

(re)otwarcie Borówieckiego Ringu Rekreacyjnego

W sobotę (08.08), z inicjatywy Pana Tomasza Grześkowiaka, odbyło się uroczyste otwarcie Borówieckiego Ringu Rowerowego. Po symbolicznym przecięciu wstęgi udaliśmy się na wspólny przejazd nową, około 11 kilometrową trasą. Przejażdżkę zakończyliśmy pod wiatą, gdzie na wszystkich uczestników czekał tort.

W imieniu sołtysek i mieszkańców Borówca serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania trasy:

Tomaszowi Grześkowiakowi, OSP Kamionki, BIG-BUD, KCRiS Oaza, Pawłowi Domagała, RedFresh Łukasz Stróżyński, Paweł Morszner oraz sponsorom i ludziom dobrej woli

Zapraszamy do pobrania mapy ringu oraz korzystania z trasy:

https://www.dropbox.com/s/eawske3ulyufjjc/mapa%20BRR_ulotka%20%282%29.pdf?dl=0

Zapraszamy również do obejrzenia fotorelacji autorstwa Jarosława Janowskiego:

Podsumowanie dyskusji dot. zmiany mpzp dla ul. Malinowej/Czereśniowej

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiam subiektywne streszczenie wczorajszego spotkania.

Wczoraj w małej świetlicy odbyła się dyskusja publiczna dot. zmiany mpzp dla rejonu ul. Czereśniowej i Malinowej. Dziękujemy wszystkim za liczny udział i merytoryczną dyskusję. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele urzędu, planista, Radni: Anna Andrzejewska oraz Jerzy Walczyk, sołtyski Borówca oraz mieszkańcy (kilkudziesięciu).

Wśród głównych wątpliwości wymieniano:

 • zwiększenie powierzchni zabudowy działek,
 • zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej działek
  co pomimo zapisów o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej może doprowadzić do powstawania osiedli tzw. bliźniaków,
 • zniesienie zakazu podpiwniczania budynków,
 • zniesienie zakazu wynoszenia podłogi parteru 1m ponad powierzchnię terenu, co przy dopuszczeniu płaskiego dachu na terenie MN/U i wysokości budynku 9,5m może dopuścić powstanie dużego obiektu 3 piętrowego,
 • zlokalizowanie przepompowni ścieków przy granicy działek z istniejącą zabudową mieszkaniową.

Mieszkańcy wyrazili swój brak poparcia dla powstania w tej lokalizacji zespołu szkół m.in. ze względu na brak jakiejkolwiek infrastruktury (dróg, oświetlenia, kanalizacji) oraz negatywnych konsekwencji związanych ze wzmożonym ruchem kołowym. Wnioskowano również u niedopuszczanie realizacji usług na terenie objętym planem.

Plan wyłożony jest pod adresem: https://www.dropbox.com/sh/waftx5kghsobay0/AADMo1XC3PIMUI9coqisRoLpa/projekt%20mpzp%20w%20Bor%C3%B3wcu%20w%20rejonie%20ulicy%20Czere%C5%9Bniowej%20i%20Malinowej?dl=0&subfolder_nav_tracking=1

Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl) do Burmistrza Miasta i Gminy
Kórnik na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2020.