Aktualności Borówiec

Trzy sołectwa: Kamionki Północ, Kamionki Stare, Kamionki Przy Lesie

Z inicjatywy mieszkańców dotychczasowego sołectwa Kamionki dokonano w dniu wczorajszym tj. 27.06.2018r. oficjalnego podziału sołectwa Kamionki na trzy odrębne jednostki pomocnicze Miasta i Gminy Kórnik:

1) Kamionki Północne ,

2) Kamionki Stare ,

3) Kamionki Przy Lesie .

Uchwała została poprzedzona konsultacjami przeprowadzonymi w dniu 2 czerwca 2018 r., których przedmiotem był podział jednostki pomocniczej na odrębne sołectwa. Mieszkańcy sołectwa Kamionki wyrażali swoją opinię w głosowaniu poprzez oddanie głosu do urny, na karcie do głosowania. W konsultacjach wzięło udział 471 mieszkańców sołectwa Kamionki. Podczas konsultacji zdecydowana większość mieszkańców sołectwa Kamionki (431 osób) opowiedziała się za podziałem na trzy odrębne sołectwa.

Łącznik ekologiczny

W dniu wczorajszym tj. 27.06.2018r. Rada Miasta i Gminy Kórnik podjęła uchwałę dot. łącznika ekologicznego. Zgodnie z polskim prawodawstwem, według Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody, korytarz ekologiczny to obszar umożliwiający migracje zwierząt, roślin lub grzybów. Są to tereny leśne, zakrzaczone i podmokłe z naturalną roślinnością o przebiegu liniowym (pasowym), położone pomiędzy płatami obszarów siedliskowych. Korytarze zapewniają zwierzętom odpowiednie warunki do przemieszczania się – dają możliwość schronienia i dostęp do pokarmu. Są niezwykle ważne ze względu na fragmentację środowiska wskutek działalności człowieka i przekształcenia powierzchni ziemi.

Ich tworzenie jest zgodne zarówno z polityką gminy jak również koncepcją Metropolii Poznańskiej oraz Województwa Wielkopolskiego.

Dokumentem wyznaczającym priorytety rozwoju regionalnego w najbliższej dekadzie jest Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020. Dokument ten podejmuje się analizy sytuacji, problemów i wyznacza kierunki rozwoju regionu. Drugim ważnym dokumentem jest Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej Metropolia Poznań 2020, który z kolei wyznacza kierunki rozwoju Poznania i jego obszaru funkcjonalnego. W obu dokumentach podkreśla się wagę środowiska przyrodniczego.

Zauważono iż ekspansja przestrzeni rolniczej w ubiegłych wiekach spowodowała nieodwracalne zmiany w stosunkach wodnych, a pośrednio także zmiany klimatyczne. Wprowadzenie przez człowieka „sztucznego stepu”, jakim są uprawy, spowodowało, iż klimat Wielkopolski nabrał cech klimatu stepowego. Wyraża się to deficytem wód gruntowych, niewystarczającym poziomem opadów i nierównomiernym ich rozłożeniem w skali roku. Sytuację pogłębiają: postępujący drenaż zlewni, osuszanie oraz brak odpowiedniej retencji sztucznej, urbanizacja i zwiększanie się powierzchni zabudowanej, co skutkuje spadkiem retencji gruntowej na rzecz spływu powierzchniowego. Czynniki antropogeniczne zmieniają także skład atmosfery, wód powierzchniowych i podziemnych oraz gruntu. Powoduje to ograniczenie liczby gatunków zarówno flory, jak i fauny. Równocześnie, użyźnianie wód potęguje zanik zbiorników wodnych.

Poważnym zagrożeniem jest także defragmentacja przestrzeni przyrodniczej. Rozczłonkowanie jej powierzchni utrudnia migrację gatunków roślin i zwierząt oraz zubożenie materiału genetycznego.

Potrzebne jest takie gospodarowanie przestrzenią, by w jak największym stopniu ocalić przed urbanizacją zwarte kompleksy przyrodnicze. Należy dążyć do poprawy zwartości systemu ekologicznego.

Ważnym elementem systemu przyrodniczego Wielkopolski są lasy. Są elementem przestrzeni, częścią środowiska przyrodniczego, jednym z sektorów gospodarki-produkcyjnym, ale i usługowym, źródłem surowca, odnawialnej energii, rynkiem pracy, miejscem wielorakiej aktywności mieszkańców, w tym turystyki, rekreacji, edukacji, jest także elementem dziedzictwa kulturowego i wielu innych sfer. Dlatego ważna jest poprawa ich stanu i wzrost zasobów.

Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej Metropolia Poznań 2020 podkreśla, iż kierunki zagospodarowania przestrzennego Metropolii staną się przedmiotem ogólnospołecznego konsensusu, a partykularne interesy poszczególnych osób i jednostek nie będą przeważały nad działaniami racjonalnymi z punktu widzenia całości metropolii.

Zauważono, iż w wyniku silnej presji inwestycyjnej i budowniczej następuje fragmentacja krajobrazu, dlatego też celem polityki powinno być minimalizowanie negatywnego oddziaływania rozwoju przestrzennego na strefę przyrodniczą oraz uzupełnianie zabudowy w ramach istniejących jednostek osadniczych a nie tworzenie domów na polu. Dodatkowo rozlewanie zabudowy o niskiej intensywności (urban sprawl) powoduje nieracjonalny wzrost kosztów rozwoju przestrzennego poprzez m.in. nadmierne wydłużenie sieci infrastruktury technicznej i dróg dojazdowych.

Strategia podkreśla, że obszary wartościowo przyrodniczo są czynnikiem jakości życia mieszkańców i należy wprowadzić ochronę prawną ekosystemów restrykcyjnie tak, aby zapewnić drożność do przemieszczania gatunków oraz zapewnić inne funkcje przyrodnicze.

lacznik-zal1a_219402

lacznik-zal1b_219403

Zasadność uchwalenia planu w dniu wczorajszym wynika z konieczności ustalenia zasad zagospodarowania obszarów objętych opracowaniem, w szczególności zapewnienie ochrony terenów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym także o dużym znaczeniu dla gospodarki wodnej gminy, poprzez wprowadzenie zakazu zabudowy. Obszar planu opiera się na osiach rzek: Kopla (o przebiegu południkowym) oraz Głuszynka (o przebiegu równoleżnikowym), wokół których należało wyznaczyć obszary ochronne wolne od zabudowy. Ponadto większość obszaru planu wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu w Gminie Kórnik. Na obszarze planu wprowadza się całkowity zakaz zabudowy.

uzasadnienie

Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w Borówcu

Szanowni Państwo,

na skutek licznych interwencji, zarówno sołtys Borówca, sołtys Borówca Nowego, jak i samych mieszkańców, włodarze naszej gminy dostrzegli potrzebę poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych.

W dniu 27.06.2018 r. na platformie zakupowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik ogłoszone zostały trzy postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej, która wprowadzałaby strefę zamieszkania* na wielu ulicach osiedlowych w Borówcu (i w Kamionkach na os. Długim).

Szczegóły dotyczące postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/142592 – rejon od Klonowej do Gruszkowej

https://platformazakupowa.pl/transakcja/142591 – rejon od Spółdzielczej w Borówcu do ul. Kamiennej w Kamionkach

https://platformazakupowa.pl/transakcja/142588 – rejon od Dębowej do Źródlanej

 

*Strefa w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku).

Ponadto:

  • Obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
  • Wolno parkować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych (w naszym przypadku najprawdopodobniej, wzorem osiedla Północnego, dopuszczone będzie parkowanie w miejscach niewyznaczonych)
  • Progi zwalniające nie muszą być oznaczone znakami pionowymi.
  • Opuszczając strefę zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. (źródło: Wikipedia)

Czy wprowadzenie strefy rzeczywiście wpłynie na ograniczenie prędkości pojazdów oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów?

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

Festiwal Batyskaf

„Batyskaf Festiwal powraca! Po rocznym zanurzeniu w dalekich morzach Batyskaf ponownie wypływa w Kórniku. Wracamy ze zdwojoną siłą oraz z niepowtarzalną muzyczną ekipą. Najmłodsi jak co roku będą mogli wydobywać z siebie muzyczne talenty podczas Akademii Małego Rockmana prowadzonej przez zespół Ciabatta. Wygłodniali uczestnicy będą mogli zadowolić swe żołądki dzięki food truckom serwującym różnorodne smakołyki. Spodziewamy się najwięcej głodnych muzyki, dlatego przygotowaliśmy apetyczny repertuar!

23 czerwca będziemy pływać wśród muzycznych fal na terenie kórnickich Błoni na obszarze pola namiotowego. Wejście na pokład jak zawsze bezpłatne!” 

źródło: FB Batyskaf

Letnie kino plenerowe

Dzień dziecka w Borówcu

Kreatywne warsztaty zorganizowane w Borówcu z okazji dnia dziecka już za nami. Podczas tegorocznego wydarzenia, dzieci miały okazję poćwiczyć swoje zdolności manualne i samodzielnie wykonać zabawki! Serdecznie dziękujemy Pracowni Manufaktura za wprowadzenie w niesamowity świat tworzenia i pokazanie nowych zastosowań pozornie powszechnych przedmiotów.

Podczas Dnia Dziecka odbył się również pokaz grupy tanecznej z Borówca. Młodzi tancerze pokazali, że taniec to ich prawdziwa pasja.

Tradycyjnie już podczas pikniku zapewnione zostały darmowe napoje i przekąski, a także pyszna kiełbaska z grilla.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia i jego obsługę.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

Koszenie poboczy wzdłuż drogi powiatowej

Szanowni Państwo,

Z opóźnieniem, ale udało się uzyskać potwierdzenie, że Wykonawca działający na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w najbliższych dniach, najprawdopodobniej we wtorek, przystąpi do wykaszania poboczy wzdłuż drogi powiatowej w Borówcu.

Zgłosiłam równocześnie potrzebę zamiatania chodników.

Pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

Pożar przy ul. Spółdzielczej

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym doszło do pożaru lasu przy ul. Spółdzielczej. Serdeczne podziękowania dla mieszkanki Borówca za szybkie poinformowanie odpowiednich służb a dla naszych strażaków za udaną akcję gaśniczą.

Ze względu na panującą suszę, prosimy o zachowanie ostrożności i unikanie wszelkich sytuacji, które mogłyby prowadzić do zaprószenia ognia (np. wyrzucanie niedopałków papierosów).

 

 

 

Poznańska Kolej Metropolitalna – pierwsze połączenia już od 10 czerwca 2018r.

 

10 czerwca rusza Poznańska Kolej Metropolitalna. Pierwsze cztery linie połączą Grodzisk Wielkopolski, Jarocin, Nowy Tomyśl i Wągrowiec z Poznaniem.

Docelowo w stolicy Wielkopolski pociągi PKM będą zatrzymywać się na 13 stacjach i przystankach. W godzinach szczytu pociągi będą kursować co 30 minut. Pojawią się po trzy dodatkowe pary pociągów na każdej z tych linii.

Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej będzie finansowane przez samorządy województwa. Zasięg Poznańskiej Kolei Metropolitalnej będzie coraz większy, aby usprawniać ruch nie tylko w samej aglomeracji.

Do 2021 roku aktywowane będą połączenia z Gniezna, Kościana, Rogoźna, Wronek i Wrześni,
które swoim zasięgiem obejmą sporą część mieszkańców aglomeracji poznańskiej, podróżujących koleją w promieniu ca. 50 km od Poznania.

Poznań – Kępno – Krotoszyn ważny od 10 czerwca

Trasa Poznań Główny – Jarocin przez Krzesiny, Gadki , Kórnik, Środę Wielkopolską – PKM4

Rozkład jazdy pociągów:
http://pkm.metropoliapoznan.pl/