Aktualności Borówiec

Przebieg spotkania konsultacyjnego – Kamionki 30.10.2018r.

W dniu 30 października 2018 r. w strażnicy OSP Kamionki odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Mieczewskiej i ulicy Spacerowej w Kamionkach. W spotkaniu udział wzięło kilkudziesięciu Mieszkańców Kamionek oraz Radni Miasta i Gminy Kórnik – Pani Anna Andrzejewska i Pan Tomasz Nagler. Spotkanie poprowadził Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik Pan Tomasz Wojciechowski. Na sali obecni byli również Sołtysi Kamionek Starych, Kamionek Północnych oraz Borówca Nowego, pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego oraz urbanistka, która będzie sporządzała projekt planu miejscowego. Podczas spotkania konsultacyjnego przedstawiono dotychczasowy przebieg prac i rozmów nad rozwiązaniami możliwymi do zastosowania w projekcie planu miejscowego. Wspólnie z Mieszkańcami określono zbiór potrzeb – oczekiwań, względem projektu planu miejscowego (określono pożądany rodzaj zabudowy, jej gabaryty i sposób wyposażenia w usługi i miejsca do rekreacji). Następnie uczestnicy spotkania wraz z Kierownikiem Wydziału Planowania omówili normy, którymi możemy posługiwać się w zagospodarowaniu terenu, tj. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach zabudowy – wskazano podstawowe zależności pomiędzy ww. dokumentami. Omówiono również możliwe formy kontroli procedur planistycznych przez Mieszkańców. Uczestnicy spotkania wspólnie doszli do wniosku, że udział w toku procedury planistycznej – udział w spotkaniach konsultacyjnych, składanie wniosków i uwag – są niezmiernie ważne i usprawniają pracę nad projektem, zapewniając jednocześnie przejrzystość prac.

Pan Tomasz Wojciechowski przedstawił zgromadzonym na spotkaniu Mieszkańcom wyniki rozmów z potencjalnymi Inwestorami, którzy są zainteresowani zagospodarowaniem przeważającej części terenu objętego projektem planu. Niezwłocznie po podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego przez Radę Miasta i Gminy Kórnik w lutym 2018 r. przystąpiono do rozmów z zainteresowanymi Inwestorami. W spotkaniach z Inwestorami uczestniczył wiceburmistrz Przemysław Pacholski oraz wiceburmistrz Antoni Kalisz a wyniki i ustalenia z rozmów prezentowane były Radnym podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej UMiG Kórnik. Jak okazało się podczas wczorajszego spotkania, podstawowe oczekiwania Mieszkańców względem projektu planu miejscowego były zbierze z ograniczeniami i ramami dla projektu, uzgodnionymi z Inwestorami przez wiceburmistrzów Pacholskiego i Kalisza. Ponadto, w zamian za możliwość zagospodarowania przedmiotowych terenów w drodze decyzji o warunkach zabudowy (przy jednoczesnym prowadzeniu procedury nad planem miejscowym i z zachowaniem ustalonych z Mieszkańcami założeń do tego planu), Inwestorzy zobowiązali się do sfinansowania budowy utwardzenia ulicy Spacerowej – co w konsekwencji może przyspieszyć jej realizację o kilka lat, względem obecnego harmonogramu budowy dróg gminnych (przewidującego budowę ul. Spacerowej w 2023 r.). Podczas spotkania konsultacyjnego szerzej omówiono zagadnienie komunikacji w Gminie Kórnik. Poruszono m.in. temat budowy drogi, mającej łączyć „bomboskład” z lotniskiem wojskowym w Krzesinach – dochodzącej docelowo do stacji kolejowej w Gądkach. Temat budowy ww. drogi swój początek miał w połowie 2018 r. Wtedy też odbyło się spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie. Spośród przedstawicieli lokalnych władz samorządowych w ubiegłorocznym spotkaniu uczestniczył wiceburmistrz PacholskI z kierownikami Wydziału Inwestycji oraz Wydziału Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik. Miasto i Gmina Kórnik została wytypowana jako jedna z zaledwie kilku gmin z całej Polski, do uczestniczenia w pierwszym cyklu programu polegającego na budowie infrastruktury drogowej na potrzeby obronne.

Na realizację przedmiotowej drogi Miasto i Gmina Kórnik otrzyma wsparcie finansowe z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 77 mln zł. Za realizację projektu – ze względu na rozkład kwot w ramach całego zadania – odpowiedzialne będzie Starostwo Poznańskie.

Podsumowując spotkanie konsultacyjne, Mieszkańcy dali pracownikom UMiG Kórnik „zielone światło” do prowadzenia dalszych rozmów z Inwestorami zainteresowanymi gruntami w rejonie ul. Spacerowej i ul. Mieczewskiej w Kamionkach, zmierzających do zagospodarowania przedmiotowych terenów zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas spotkania. Kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące przedmiotowego tematu odbędzie się jeszcze przed przekazaniem projektu planu miejscowego do dalszego procedowania (przed rozpoczęciem etapu uzgadniania projektu planu miejscowego). Dziękujemy za udział i serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania.

Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik

W niedzielę wybierzemy gospodarza na kolejne 5 lat!

Konsultacje społeczne – 30.10.2018 r. ws. mpzp w rejonie ulicy Mieczewskiej i ulicy Spacerowej w Kamionkach

Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, dotyczące prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Mieczewskiej i ulicy Spacerowej w Kamionkach.
Spotkanie odbędzie w dniu 30 października 2018 r. o godzinie 18.30 w budynku strażnicy OSP Kamionki.

Wyniki wyborów samorządowych, będzie II tura!

Szanowni Państwo,

w dniu 21.10.2018 r. odbyły się wybory samorządowe.

Frekwencja w naszej gminie wyniosła 61,51%, przy czym w okręgu 3 (Borówiec Nowy, Kamionki, Szczytniki, Koninko) – 66,02% a w okręgu 2 (Borówiec, Biernatki, Błażejewo, Błażejewko, Czmoniec (obejmuje wsie: Czmoniec i Trzykolne Młyny), Czmoń, Czołowo, Dębiec, Konarskie, Mościenica, Prusinowo, Radzewo (obejmuje wsie: Radzewo i Dworzyska), Skrzynki) – 60,71%.

 

Radni Rady Miasta i Gminy Kórnik wybrani na nową kadencję:

Anna Andrzejewska – Borówiec
Beata Bruczyńska
Maciej Brylewski
Dominika Buczkowska
Iwona Cupryjak
Stanisław Duszczak
Roman Genstwa
Robert Jankowski
Jarosław Janowski – Borówiec
Magdalena Kosakowska
Iwona Kosmalska
Adam Lewandowski
Jarosław Mieloch
Tomasz Nagler
Magdalena Pawlaczyk
Andrzej Regulski
Jerzy Rozmiarek
Andrzej Surdyk
Jerzy Walczyk
Agnieszka Wiśniewska
Adam Zydroń

 

Radni Powiatu Poznańskiego z okręgu nr 6 (gmina Kórnik i Mosina) wybrani na nową kadencję:

Antoni Kalisz

Jacek Szeszuła

Seweryn Waligóra

Filip Żelazny

 

Członkowie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odnajdą Państwo na stronie: PKW

Warto podkreślić, iż członkiem Sejmiku został p. Jerzy Lechnerowski, dotychczasowy Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

 

Gratulujemy!

 

W wyborach w dniu 21.10.2018 r. żaden z kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik nie osiągnął wyniku powyżej 50%.W związku z powyższym

w dniu 04.11.2018 r. odbędzie się II tura wyborów na urząd Burmistrza,

w której zmierzą się (kolejność alfabetyczna):

Magdalena Kosakowska KWW Magdaleny Kosakowskiej MY Kórniczanie (wynik w I turze – 36,20%)

Przemysław Pacholski KWW Bezpartyjni Samorządowcy (wynik w I turze – 44,51%)

 

Zachęcamy do udziału w głosowaniu w II turze! Odbędzie się ono 04.11.2018 r. w godz. 7-21 w tych samych lokalach wyborczych.

 

 

Wybory już w najbliższą niedzielę!

Stowarzyszenie Przyjazny Borówiec już po raz czwarty przed wyborami samorządowymi publikuje biuletyn wyborczy.  Chcemy w ten sposób ułatwić mieszkańcom Borówca   dokonanie  właściwego wyboru spośród kandydatów startujących na urząd burmistrza oraz  radnych Rady Miasta i Gminy Kórnik.  Poprzez porównanie odpowiedzi na zadane, w formie ankiety pytania mamy nadzieję, że wyrobią sobie Państwo pogląd, kto przez kolejne pięć lat powinien nas borówczan reprezentować.

Wersja papierowa  dotrze do Państwa domów w najbliższych dniach w dwóch wariantach przeznaczonych odpowiednio dla sołectwa Borówiec (okręg nr 2), oraz sołectwa Borówiec Nowy (okręg nr 3). Prezentujemy  elektroniczną wersję, również do pobrania w formacie PDF.

MGMW_lowres_03

Kandydaci na radnych w okręgu nr 2 – sołectwo Borówiec

MGMW_lowres_06

MGMW_lowres_07

Kandydaci na radnych w okręgu nr 3 – sołectwo Borówiec Nowy

MGMW_lowres_08 

MGMW_lowres_09

Pełna lista kandydatów na radych z okręgu nr 2 i 3

MGMW_lowres_02

Kandydaci na burmistrza Gminy Kórnik

MGMW_lowres_04 MGMW_lowres_05

Gmina Kórnik po raz kolejny w pierwszej dziesiątce Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST

Gmina Kórnik po raz kolejny znalazła się w pierwszej dziesiątce Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Ranking przygotowywany jest pod egidą Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska. W bieżącej edycji zajęliśmy 8 miejsce na ponad 600 gmin w tej kategorii.

W dniu 15 października w siedzibie Sejmy RP, podczas konferencji „Zrównoważony rozwój  społeczno-gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego” wyróżnienie w imieniu samorządu odebrali: wiceburmistrz Przemysław Pacholski oraz skarbnik Katarzyna Szamałek.

Udział w XVI Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST jest bezpłatny, przygotowywany pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Politechniki Warszawskiej powstaje w oparciu o 16 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny, oraz ochronę środowiska. Ranking opracowany jest na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce.

Pod uwagę brane są m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1 tys. mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1 tys. mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.