Aktualności Borówiec

29. finał WOŚP – 31.01.2021 r. z Koninka

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już 31.01.2021 r. W tym roku nasz objazdowy finał dojechał do Koninka. Jednak ze względu na obowiązujące obostrzenia oraz w trosce o Państwa bezpieczeństwo, sztab #5075 przenosi się częściowo do sieci.

Nadal jednak naszych wolontariuszy będziecie mogli Państwo spotkać na ulicach w Borówcu, Kamionkach, Szczytnikach i Koninku. A co jeszcze planujemy? Strażacy z OSP Kamionki jak zwykle przygotują dla Was przepyszną grochówkę, którą będzie można zakupić na wynos spod remizy. Tam również znajdzie się nasza kawiarenka z przepysznymi ciastami (również na wynos). Będzie zarówno marsz z kijkami, jak i rajd rowerowy (choć w nieco zmienionej formie).

Jak nas znaleźć?

Informacje o działaniach i aukcjach (jak również transmisja z finału oraz koncerty): https://www.facebook.com/sztab5075/

I nasze wspaniałe fanty od wspaniałych darczyńców do wylicytowania na allegro: https://allegro.pl/uzytkownik/Sztab5075

Polecamy też sztabową eskarbonkę (do wpłat online): https://eskarbonka.wosp.org.pl/1574nq

Do zobaczenia! Siema!

Sztab #5075

Dotacje na firmę

W styczniu 2021r. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. we współpracy z Partnerami – Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczęła realizację projekt pn. „Dotacja na Twoją firmę”, dzięki któremu aż 314 osób z całej Wielkopolski otrzyma dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz finansowe wsparcie pomostowe przez 12 pierwszych miesięcy jej prowadzenia.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na terenie województwa wielkopolskiego poprzez utworzenie 314 podmiotów gospodarczych i  41 dodatkowych miejsc pracy przez osoby pracujące, bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 30 roku życia.

KWOTA DOTACJI: 20.528,00 PLN oraz 12 miesięcy WSPARCIA POMOSTOWEGO w wysokości:

– 1 514,50 PLN netto/miesiąc  – podstawowe wsparcie pomostowe dla wszystkich 314 osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji;

– 2 152,00 PLN netto/miesiąc – dodatkowe wsparcie pomostowe w przypadku założenia działalności w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE) lub w branżach w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation).

Minimalna kwota WKŁADU WŁASNEGO wynosi 2.522,00 PLN.

Projekt skierowany jest do osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego powyżej 30. roku życia, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i jednocześnie należą do jednej z następujących grup:

  • osoby ubogie pracujące;
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu);
  • bezrobotni  mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, nie należący do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i  reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;
  • osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo  w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby spełniające jeden z  warunków (osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach);
  • imigranci oraz reemigranci;
  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.

Na etapie rekrutacji dodatkowe punkty w projekcie przydzielane są osobom należącym do grupy priorytetowej w projekcie, tj.:

–     osoby pracujące;

–     osoby bezrobotne;

–     osoby, które utworzą działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation);

–     osoby, które utworzą działalność w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE);

–     osoby, które zadeklarują stworzenie dodatkowego miejsca pracy.

Projekt realizowany jest min. przez WARP Sp. z o.o. w Poznaniu na obszarze następujących powiatów: m. Poznań, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, nowotomyski,  obornicki, pilski, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki, złotowski.

Szczegółowe informacje na stronie: http://twojafirma.warp.org.pl/

W przypadku pytań dotyczących projektu zapraszamy do kontaktu:

tel.: 61 65 06 214 lub 61 65 06 240

e-mail: twojafirma@warp.org.pl

www: twojafirma.warp.org.pl

Szczepienia COVID w gminie Kórnik

790775410 – numer telefonu do gminnego koordynatora, który pomoże w organizacji transportu do miejsca szczepienia.

Jako pierwsi uprawnieni do szczepień będą seniorzy (80+) oraz osoby niepełnosprawne.

Jeśli wiecie o seniorze z Borówca, który będzie chciał się zaszczepić i będzie potrzebował pomocy w dojechaniu do miejsca szczepienia lub rejestracji, można w tej sprawie kontaktować się także z sołtyskami.

Osoby, które ukończyły 80 rok życia i mają możliwość udania się do punktu szczepień samodzielnie mogą zapisywać się bezpośrednio w punktach wykonujących szczepienia (wg wcześniej opublikowanej listy). W przypadku uruchomienia dodatkowych punktów w OAZIE i Radzewie opublikowane zostaną numery telefonów, pod którymi można będzie dokonać zapisu na szczepienie w tych punktach.

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2020-2036

28.12.2020r. został wyłożony do publicznego wglądu projekt „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2020-2036″.

Projekt został upubliczniony na stronie internetowej: https://bip.kornik.pl/. W terminie 21 dni – licząc od dnia ogłoszenia można składać uwagi i wnioski dotyczące ww. dokumentu w formie pisemnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: projekty@ekolog.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych

W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Cały czas funkcjonuje: Bezpłatna infolinia 800 080 222

Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie, dzwoniąc na bezpłatna, całodobową infolinię 800 080 222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Ponadto – w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii – powstała poradnia on-line:  „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. Rozpoczęła ona swoją działalność 1 stycznia 2021 r.

https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl/

Terminy egzaminów w roku 2021.

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Termin Główny: 25-27 maja 2021 r.

1. język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

TERMIN GŁÓWNY EGZAMINU MATURALNEGO   19–21 maja 2021 r. Nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego.

Dane zgodnie z aktualizacją z 22.12.2020r. https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Zmiany w egzaminach podane są na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2021

Zwracamy uwagę, iż w roku 2021 wywóz odpadów BIO i segregowanych będzie odbywał się dzień przed wywozem śmieci zmieszanych.

Dotacje celowe dla mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Rada Miasta i Gminy Kórnik dnia 25 listopada 2020 roku podjęła uchwałę nr XXVI/353/2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Jakie inwestycje mogą zostać dofinansowane?                          

1) modernizacji systemu grzewczego związanego z likwidacją, rozumianą jako trwałe odłączenie od systemu grzewczego, źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań jakościowych szczegółowo określonych w § 4 i jego zastąpieniu, jednym z niżej wymienionych źródeł ciepła:

a) kocioł gazowy,

b) kocioł elektryczny lub urządzenie elektryczne będące bezpośrednim źródłem energii cieplnej, 

c) kocioł olejowy,

d) pompa ciepła,

e) kocioł na paliwo stałe spełniający wymagania jakościowe szczegółowo określone w § 4;

2) montażu w systemie grzewczym źródła wykorzystującego energię odnawialną np. kolektor słoneczny, pompa ciepła;

3) montażu mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.);

4) montażu przydomowej oczyszczalni ścieków;

5) wykonaniu systemu podziemnego lub naziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie.

Dofinansowana inwestycja musi spełniać następujące kryteria:

1) inwestycje wymienione w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 realizowane będą w istniejącym lokalu lub budynku mieszkalnym. Dopuszcza się montaż dotowanego urządzenia w obiekcie budowlanym innym niż budynek mieszkalny lub na wolno stojącej konstrukcji, pod warunkiem, że urządzenie będzie służyło celom mieszkaniowym;

2) w przypadku realizacji inwestycji, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. e, wymagane jest pisemne oświadczenie dysponentów sieci ciepłowniczej i gazowej o braku możliwości podłączenia budynku lub lokalu mieszkalnego do sieci ciepłowniczej lub gazowej, w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o udzielenie dotacji;

3) inwestycja wymieniona w ust. 2 pkt 4 realizowana będzie poza terenami objętymi systemem kanalizacji zbiorczej, zakończonym oczyszczalnią ścieków oraz na terenie pozbawionym sieci kanalizacji sanitarnej, gdy budowa sieci nie jest planowana w ciągu 5 lat od dnia złożenia wniosku o udzielenie dotacji;

4) inwestycja wymieniona w ust. 2 pkt 5 ma na celu zbieranie wody deszczowej służącej nawadnianiu terenów zielonych w okresie suszy.

Wysokość dotacji wynosi:

1) 50% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 6 000,00 zł brutto, w przypadku inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 1;

2) 50% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 3 000,00 zł brutto, w przypadku inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 1;

3) 30% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 2 000,00 zł brutto, w przypadku inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 i 4, z zastrzeżeniem ust. 1;

4) 50% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 1 000  zł brutto, w przypadku inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 5, z zastrzeżeniem ust. 1.

2. Dotacja udzielana będzie dla inwestycji, które zostaną zrealizowane do 31 października danego roku.

3. Dotacje udzielane będą do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie miasta i gminy Kórnik..

Kosztami objętymi dotacją są:

1) koszty nabycia i montażu urządzeń oraz osprzętu instalacji wewnętrznej niezbędnych do realizacji inwestycji;

2) koszty nabycia i montażu wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u., a w przypadku, kiedy budynek lub lokal mieszkalny ogrzewany był przy wykorzystaniu pieców kaflowych również koszty nabycia i montażu grzejników;

3) koszty nabycia i montażu wkładu kominowego, w przypadku modernizacji systemu odprowadzania spalin, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania;

4) wartość podatku i usług (VAT), jeśli beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT.

Wszystkich zainteresowanych dofinansowaniem zapraszamy do uważnej lektury uchwały regulującej jego przyznawanie lub do osobistego kontaktu z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMiG Kórnik, plac Niepodległości 41, tel. 61 8170 411 wew. 671.

Link do aktów prawnych dotyczących kórnickiego programu: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/9523/

Dokumenty do pobrania: https://www2.kornik.pl/miasto/aktualnosci/Dotacje_celowe_w_zakresie_ochrony_srodowiska_i_gospodarki_wodnej/