Aktualności Borówiec

Borówiec.ONe – spotkanie KGW – 28.02.2020 g. 19:00

Lista dróg do profilowania – Borówiec Nowy

lista dróg do profilowania

i 2020-02-22 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

na zebraniu poruszaliśmy kwestię profilowania i równania dróg gminnych w naszym sołectwie. Poniżej przedstawiam listę dróg zaplanowanych do wykonania tych prac.

lista dróg do profilowania

i 2020-02-22 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

na zebraniu poruszaliśmy kwestię profilowania i równania dróg gminnych w naszym sołectwie. Poniżej przedstawiam listę dróg zaplanowanych do wykonania tych prac.

Stacja paliw w Borówcu?

Informacja od radnego Jerzego Walczyka. Ponieważ dyskusja dotyczy się na grupie Kamionek, przekazuję również Państwu.
„STACJA PALIW w Borówcu koło Biedronki
W dniu dzisiejszym podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej Miasta i Gminy Kórnik, Radni zapoznali się z propozycją zagospodarowania działki nr 199/2 w Borówcu przedstawioną przez właściciela tego terenu. Obecnie działka ta jest tylko w ok 50% zagospodarowana. Na połowie tej działki zlokalizowany jest market „Biedronka” oraz parking do obsługi tego obiektu. Druga część działki jest ogrodzona tymczasowym płotem i nie jest zabudowana. Dla tego terenu obowiązuje plan miejscowy z 2011 roku. Uchwała Nr XV/180/2011 z dnia 2011-11-29. Przedmiotowa działka nr 199/2 w Borówcu oznaczona jest symbolem „U” – Tereny zabudowy usługowej.
Najistotniejsze parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu „U”
· maksymalna powierzchnia zabudowy nieruchomości – 50%,
· maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
· maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych – 2 kondygnacje
Przeznaczenie podstawowe: dla terenu U – handel, w tym galeria handlowa wraz z obiektami towarzyszącymi oraz obsługa turystyki i wypoczynku, w tym hotel, motel, pensjonat umożliwiający pobyt nie więcej niż 100 osób, wraz z obiektami towarzyszącymi oraz usługi wraz z obiektami towarzyszącymi, przeznaczenie dopuszczalne dla terenu: U – usługi motoryzacyjne.
Jak widać powyżej właściciel już dziś może na tym terenie postawić obiekt o powierzchni np. 4000m2 i wysokości 12m. Obowiązujący plan został uchwalony w 2011 roku. Obecnie dla większego obszaru w Borówcu nowy plan jest w trakcie procedowania w tym także dla przedmiotowej działki. Ewentualna zmiana zapisów „na gorsze” dla właściciela tego terenu (np. zmniejszenie powierzchni zabudowy, wysokości budynków, przeznaczenia itp.) oznacza dla Gminy Kórnik konieczność wypłaty odszkodowania. Właściciel tej działki wystąpił z wnioskiem o takie zmiany w planie miejscowym, które bezproblemowo umożliwią wybudowanie stacji paliw (4-8 stanowisk) wraz z budynkiem towarzyszącym o powierzchni ok 200m2, w którym znajdować by się miało wszystko to, co na nowoczesnych stacjach paliw niezbędne do obsługi klientów, czyli np. sklep, bar z hot-dogami prasą itp. W kontekście zakazu handlu w niedzielę, obiekt ten byłby zwolniony z zakazu handlu w niedzielę, zatem mieszkańcy mogliby się zaopatrywać na stacji w różne produkty. W przypadku braku zgody na stację paliw właściciel podczas posiedzenia komisji podejmie inne zamierzenia inwestycyjne zgodnie z obowiązującym planem miejscowym. Właściciel będzie mógł np. na tym terenie postawić obiekt o powierzchni 4000m2 i wysokości 12m w postaci warsztatu samochodowego wraz ze sklepem i magazynem lub inny obiekt zgodnie z tym, co napisałem powyżej.
Zezwolenie na budowę stacji paliw w tym miejscu może się spotkać z niechęcią mieszkańców. Radna z Borówca Anna Maria Andrzejewska zaproponowała konsultacje społeczne, w których będzie brała czynny udział. Szczegóły konsultacji poznamy prawdopodobnie w ciągu kilku najbliższych tygodni.
Tymczasem jeszcze przed konsultacjami, jaka jest Państwa opinia na ten temat? Stacja benzynowa czy może obiekt wielkopowierzchniowy, tak jak w obecnie obowiązującym planie miejscowym?”

Moim zdaniem stacja paliw w okolicy jest bardzo potrzebna, natomiast środek miejscowości to nie jest najlepsze miejsce na tego typu inwestycję. Ze swojej strony, jako sołtys, obawiam się wzmożonego ruchu samochodowego ze wszystkich okolicznych wsi, jeszcze większych kłopotów z bezpieczeństwem na długiej prostej jaką jest Główna. Warto dodać, że stacja świadczy swoje usługi 24h. Uważam, że odpowiednim miejscem na stację benzynową są wjazdy do miejscowości, a nie ich środek. Dodatkowo może warto dodać, o dwóch innych budujących się stacjach w okolicach? Jednej już powstającej, drugiej planowanej. Pamiętajmy również, że działka ma bezpośredni widok na jezioro, pomyślmy trochę szerzej i w dłuższej perspektywie czasowej…

Osobiście jestem na NIE, ale oczywiście zadecydują mieszkańcy.

Sylwia Brzoskowska

uwagi do projektu statutu

i 2020-02-19 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

w nawiązaniu do informacji przekazanej na zebraniu wiejskim sołectwa Borówiec dnia 18 lutego przedstawiam dwa dokumenty związane ze statutem naszego sołectwa.

1. Uwagi do projektu statutu, podlegające opiniowaniu Zebrania wiejskiego – porównywać je należy z tekstem projektu nowego Statutu,
2. Uwagi do Statutu Sołectwa, złożone do RMiG w zeszłym roku, które znalazły się w projekcie nowego statutu. Przedstawiamy je wyłącznie informacyjnie, wskazane jest ich porównanie z tekstem obecnego Statutu.

Aktualnie obowiązujący Statut oraz Projekt zaproponowany przez Radę Miejską znajdziecie Państwo we wpisie z dnia 16 lutego.

Informacja dotycząca zebrania wiejskiego

i 2020-02-16 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

Na najbliższym zebraniu wiejskim ( wtorek, godz. 19.30) zebranie wiejskie będzie opiniowało projekt nowego statutu sołectwa. Poniżej znajdziecie Państwo wersję aktualnie obowiązującą ( z 2017 roku) oraz proponowany przez Radę projekt nowego statutu.

Paragraf

W styczniu bieżącego roku Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwaliła Status Miasta i Gminy Kórnik a w nim jeden z dość kontrowersyjnie odbieranych zapisów:

§ 101 pkt 6.

 „Przebieg Komisji Rewizyjnej (oraz każdej innej komisji) jest rejestrowany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk. Zapis dźwiękowy z przebiegu Komisji stanowi materiał pomocniczy, służący jedynie do sporządzenia protokołu.

Na podstawie tego zapisu pewne środowiska wyciągnęły daleko idące fałszywe uproszczenie jakoby Rada utajniała prace komisji.  Nic bardziej mylnego!

Zarówno posiedzenia sesyjne jak i posiedzenia komisji  są jawne.

Jawność posiedzeń oznacza, iż każdy mieszkaniec może w nich uczestniczyć i zabierać głos.

Dodatkowo sesje nagrywane są za pomocą urządzeń audiowizualnych, które bezpośrednio transmitują jej przebieg. Przebieg komisji natomiast rejestrowany jest za pomocą rejestratora dźwięku a nagranie stanowi materiał pomocniczy dla pracowników Biura Rady i służy do sporządzania protokołów (wspomniany § 101 pkt 6).

Zarówno z sesji jak i komisji spisywane są protokoły. Protokoły zatwierdzane są przez radnych na kolejnych posiedzeniach. Każdy radny ma możliwość zapoznania się z protokołem przed posiedzeniem. W sytuacji kiedy radny nie zgadza się z jego treścią zgłasza uwagi na posiedzeniu – a materiał zostaje skorygowany. Protokoły są przedmiotem głosowania.

Nigdy nie zdarzyła się sytuacja, w której radny zagłosował przeciwko – czyli podważył treść protokołu jako niezgodnego z prawdą.

Tym samym chciałam podkreślić, iż z punktu widzenia Biura Rady nagrania mają wyłącznie pomóc w odzwierciedleniu rzeczywistego przebiegu komisji. Udostępnianie nagrań na żądanie jest jednak problematyczne, gdyż  RODO nakłada na podmioty obowiązek anonimizacji , co w konsekwencji przekłada się na długie godziny montowania nagrania gotowego do udostępnienia.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę, iż nagrania nie są podstawą do tworzenia skutków prawnych a z punkt widzenia mieszkańca powinny być ambiwalentne, gdyż meritum z posiedzenia komisji musi zostać ujęte w protokole komisji, a ten zatwierdzony przez radnych. Wyłącznie opinia komisji jest przedkładana na sesję. Nie jest ona jednak wiążąca. Dopiero uchwała Rady zapadająca na sesji jako forma prawa miejscowego wywołuje skutki prawne i z punktu widzenia mieszkańca ma największe znaczenie.

Co usłyszelibyśmy w nagraniach czego nie ma w protokole z komisji – otóż nie wiele więcej, bo materiał musiałby zostać pozbawiony nazwisk, informacji podawanych poza protokołem.

Dodatkowo podkreślić należy, iż jeżeli mieszkaniec zapragnąłby nagrać na swoim urządzeniu nagrywającym posiedzenie komisji – to ma on do tego pełne prawo! W takiej sytuacji na nim spoczywać będzie obowiązek wynikający z ustawy o ochronie danych osobowych.

Prezydium Rady zawsze zachęca Radnych do brania udziału w posiedzeniach komisji. Są one formą naszej pracy i są kluczowe przy podejmowaniu decyzji na sesji. Spędzamy wiele godzin debatując nad treścią uchwał, wysłuchując specjalistów lub mieszkańców, których tematy dotyczą. Dlatego dziwi mnie tak wysoka absencja niektórych Radnych. Konsekwencją absencji jest przedłużanie sesji, brak zrozumienia tematu i nieprawidłowe przekazywanie informacji do opinii publicznej.

Zebranie sołectwa borówiec

i 2020-02-10 Autor: Agnieszka Plucińska

Zapraszają na zebranie wiejskie sprawozdawcze sołectwa Borówiec, które odbędzie się dnia 18 lutego 2020 o godz. 19.30 w świetlicy wiejskiej przy ul. Szkolnej 2 w Borówcu

Zebranie zwołane jest na wniosek sołtysa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i protokolanta
  2. Stwierdzenie ważności zebrania
  3. Przedstawienie i uchwalenie porządku obrad
  4. Przedstawienie sprawozdania za 2019 rok
  5. Przedstawienie sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej
  6. Zaprezentowanie i omówienie zmian w projekcie statutu sołectwa Borówiec
  7. Wolne głosy i wnioski
  8. Zakończenie zebrania

Na zebranie zaproszony został Burmistrz Przemysław Pacholski.

Zapraszam

Agnieszka Plucińska

Sołtys sołectwa Borówiec z radą sołecką

dzień kobiet w borówcu

i 2020-02-10 Autor: Agnieszka Plucińska

Serdecznie zapraszamy Panie na wyjątkowe spotkanie z muzyką i dobrą herbatą.