Aktualności Borówiec

Zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy: 15.05 (wtorek) g. 19:30

Szanowni Mieszkańcy,

serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy, które odbędzie się

we wtorek, 15.05.2018r.

o godzinie. 19:30

w świetlicy wiejskiej w Borówcu

przy ul. Szkolnej 2, w małej sali.

 

W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. o godzinie 19:45.

Głównym tematem obrad będzie ustalenie opinii zebrania wiejskiego do projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik dotyczącej zmian związanych z nowelizacją Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dodatkowo porozmawiamy o propozycjach projektu do Budżetu Obywatelskiego i sprawach bieżących.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum (lub drugi termin).
2. Wybór protokolanta zebrania.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przedłożenie projektów uchwał dot. sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Kórnik, ustalenie opinii zebrania wiejskiego i głosowanie.
5. Dyskusja na temat propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

Zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy – 06.02.2018 r. g.19:00

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy, które odbędzie się w dniu

06.02.2018 r. (wtorek) o godz. 19:00

w świetlicy wiejskiej w Borówcu (ul. Szkolna 2).

Głównym tematem obrad będzie sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego w roku 2017 oraz dyskusja nad harmonogramem oświetlenia ulic w Borówcu.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
2. Wybór protokolanta zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z realizacji funduszu sołeckiego w 2017 roku.
5. Dyskusja na temat harmonogramu oświetlania ulic w Borówcu.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

 

serdecznie zapraszam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

Informacje po zebraniu wiejskim sołectwa Borówiec Nowy

Szanowni Państwo,

bardzo serdecznie dziękuję za udział w zebraniu wiejskim. Wierzę, że wspólnymi siłami dojdziemy do porozumienia w sprawie znalezienia dogodnego rozwiązania w kwestii lokalizacji cmentarza dla mieszkańców Borówca. O terminie konsultacji w sprawie alternatywnych lokalizacji poinformuję Państwa w osobnej wiadomości, prognozowany termin to październik 2017.

W załączeniu przekazuję obiecany protokół z zebrania wraz z podjętymi uchwałami. Brakujące strony protokołu to lista obecności. Transkrypcja z zebrania została spisana na tyle, na ile było to możliwe.

Osobnym trybem, w tym tygodniu, zostanie również złożone pismo dot. możliwości uchwalenia mpzp z naruszeniem przepisów prawa, które również Państwu udostępnię.

Na zebraniu uchwaliliśmy również podział środków z funduszu sołeckiego na rok 2018, a wśród kluczowych inwestycji znalazły się m.in.: przebudowa ulicy Szkolnej, wraz z budową chodnika oraz remont świetlicy wiejskiej.

Korzystając z okazji, chciałam przypomnieć Państwu o trwającym głosowaniu na budżet obywatelski (www.kornik.budzet-obywatelski.org) gdzie zachęcam do oddawania głosu na projekty nr 10 oraz 17, skierowane do mieszkańców Borówca. Tym z Państwa, którzy już zagłosowali – serdecznie dziękuję.

W dniu 16.09.2017 r. odbędzie się nasza coroczna Biesiada na koniec lata. Rozpoczynamy o godzinie 17:00. Natomiast w godzinach 10:00 do 11:00 przy świetlicy wydawane będą worki na sprzątanie świata.

Poszukujemy również kilku panów do pomocy w w/w dniu przy porządkowaniu stodoły znajdującej się przy świetlicy. Planowane prace porządkowe odbędą się w godz. 10:00 do 13:00, przy założeniu, że uda się skończyć wcześniej. Jeśli ktoś z Państwa chciałby pomóc, chociażby na godzinę, proszę o informację zwrotną.

Jednocześnie gdyby ktoś z Państwa chciał przejrzeć uprzednie protokoły lub faktury związane z wydatkowaniem środków z funduszu sołeckiego, wszystkie są dostępne w Urzędzie, gdzie sołtys ma obowiązek złożyć oryginały. Posiadam jednak kopie w/w dokumentów, również proszę zatem chętne osoby o informację zwrotną, postaramy się uzgodnić dogodny termin.

2017-09-04 Protokół nr II

 

pozdrawiam

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

tel. 735 977 217

email: borowiecnowy.soltys@gmail.com

Zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy 04.09.2017 g. 19:30

Drodzy Mieszkańcy sołectwa Borówiec Nowy!

Serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie, które odbędzie się

w dniu 04.09.2017 r. (poniedziałek)

o godz. 19:30 w naszej świetlicy, przy ul. Szkolnej 2.

Przedmiotem zebrania będą m.in.

– propozycja podziału środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok i głosowanie nad nią,

– zmiana podziału środków z funduszu sołeckiego na 2017 rok,

– informacje dotyczące planowanego cmentarza w Borówcu oraz możliwości zmiany tego planu,

– sprawy bieżące.

Na zebraniu na Państwa pytania odpowie  Wiceburmistrz Przemysław Pacholski oraz Kierownik wydziału planowania przestrzennego Tomasz Wojciechowski

serdecznie zapraszam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

tel. 735 977 217

email: borowiecnowy.soltys@gmail.com

Sprawozdanie z zebrania wiejskiego w Borówcu Nowym

Drodzy Mieszkańcy,

bardzo serdecznie dziękuję Państwu za udział w zebraniu! Naszym gościem był m.in. p. Wiceburmistrz Przemysław Pacholski.

Dla osób, które niestety nie mogły się pojawić, przesyłam krótkie podsumowanie zebrania.

W oczekiwaniu stwierdzenie prawomocności zebrania, przedstawiłam kilka istotnych informacji dot. życia miejscowości m.in.:

 • informację o prowadzonych kontrolach w zakresie oznakowania posesji tabliczką z numerem oraz nazwą ulicy,
 • rozpoczynającej się w dn. 21.03 rekrutacji do przedszkoli
 • rekrutacji do szkoły podstawowej i żłobka w Kamionkach,
 • terminie rozpoczęcia odbioru odpadów zielonych (w cyklu cotygodniowym rusza w maju, pierwszy odbiór odbędzie się dnia 04.04),
 • rozpoczęciu wiosennego wyrównywania dróg (po rozstrzygnięciu przetargu),
 • trwającym głosowaniu w sklepach Tesco na projekt „Twórcza pracownia dla każdego”,
 • podjętych krokach celem rewitalizacji jeziora,
 • staraniach o pozyskanie gruntu na terenie sołectwa przeznaczonego na plac zabaw i siłownię plenerową.

Głównym punktem obrad było sprawozdanie finansowe z wydatkowania funduszu sołeckiego za rok 2016. Wydaliśmy 99% środków, a przedstawione przeze mnie sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Następnie przedstawiłam kalendarz wydarzeń sołeckich na rok 2017. Oczywiście serdecznie zapraszam Państwa do udziału w nich, proszę śledzić bieżące informacje pojawiające się na stronie.

Na zebraniu podjęliśmy również uchwałę, w której zobowiązujemy się do przekazania środków z FS na rok 2018 na opracowanie projektu chodnika na ul. Szkolnej. Realizacja inwestycji, zgodnie z zapewnieniem p. Wiceburmistrza, nastąpi ze środków budżetu gminy. Mamy nadzieję, że budowa chodnika poprawi bezpieczeństwo pieszych na tej ulicy.

Poddaliśmy również pod głosowanie decyzję dot. wyboru ulicy, dla której opracujemy projekt oświetlenia ze środków sołeckich. Zaproponowałam mieszkańcom trzy główne, najdłuższe ulice, pozostające bez oświetlenia, były to Grzybobranie, Graniczna oraz ul. Nad Potokiem. Z tegorocznego funduszu, decyzją mieszkańców, powstanie projekt dla ul. Granicznej.

Wśród głównych tematów poruszanych przez uczestników zebrania znalazły się m.in.:

 • dokończenie ulicy Grzybobranie – co nastąpi po zakończeniu procedury przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego oraz przejęciu gruntu od Nadleśnictwa (początek 2018),
 • pyliste nawierzchnie ulic,
 • kwestia bezpieczeństwa na drogach gminnych i drodze powiatowej (nagminne przekraczanie prędkości),
 • konieczność zobowiązania kół łowieckich do odpowiedniego oznakowania lasów informacjami o odbywających się polowaniach.

W tym miejscu chciałam serdecznie podziękować także mojej Radzie Sołeckiej za ten rok współpracy.

pozdrawiam

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

Zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy

Drodzy Mieszkańcy sołectwa Borówiec Nowy!


Serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie, które odbędzie się

w dniu 14.03.2017 r. (wtorek)

o godz. 19:30

w naszej świetlicy, przy ul. Szkolnej 2.Przedmiotem zebrania będą m.in.

– sprawozdanie finansowe za rok 2016,

– wybór inwestycji dot. poprawy bezpieczeństwa w sołectwie,

– sprawy bieżące.Naszym gościem będzie Pan WiceBurmistrz Przemysław Pacholski.

 

serdecznie zapraszam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

tel. 735 977 217

email: borowiecnowy.soltys@gmail.com

 

 

Zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy

Szanowni Mieszkańcy,

serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 07.09.2016 rok (środa) o godz. 20:00 w świetlicy przy ul. Szkolnej 2 w Borówcu.

Przedmiotem obrad będą:
 • zmiana funduszu sołeckiego na 2016 rok,
 • ustalenie podziału środków z funduszu na rok 2017,
 • konsultacje ws zmian w statucie naszego sołectwa
 • oraz sprawy bieżące.
Gościem zebrania będzie Wiceburmistrz Przemysław Pacholski.

W załączeniu przekazuję projekt zmian w statucie (zmiany oznaczono kolorem czerwonym) Projekt statutu Borówiec Nowy

Jeszcze raz serdecznie zapraszam,

Sylwia Brzoskowska – sołtys Borówca Nowego

Zebranie wiejskie 9 marca 2016

i 2016-03-05 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

Serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie, które odbędzie się w najbliższą środę, 9 marca o godz. 19.00 w świetlicy.

Poniżej plan zebrania.

zebranie 9 marca 2016

Zebranie wiejskie sołectwo Borówiec Nowy

Na podstawie § 11 Statutu Sołectwa Borówiec Nowy zwołuję

Z E B R A N I E   W I E J S K I E 

W BORÓWCU NOWYM

 NA DZIEŃ 09.03.2016r.

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 19:00

MIEJSCE: Stara Szkoła, ul. Szkolna 2

Przedmiotem Zebrania Wiejskiego będzie sprawozdanie z rozliczenia środków z funduszu sołeckiego za 2015 rok oraz sprawy bieżące.

Serdecznie zapraszam,

Sylwia Brzoskowska – Sołtys Sołectwa Borówiec Nowy

Relacja z Zebrania Wiejskiego – Borówiec Nowy

Szanowni Mieszkańcy,

na ostatnim Zebraniu Wiejskim sołectwa Borówiec Nowy, uchwalony został zaktualizowany Plan Odnowy Miejscowości Borówiec. Wśród istotnych zmian, oprócz informacji o podziale miejscowości na dwa sołectwa, znalazło się kilka nowych projektów, dopasowanych do aktualnych możliwości zdobycia dofinansowań z UE i nie tylko. Wśród nich znalazły się m.in.:

 • Modernizacja centrum sportowo-rekreacyjnego przy ul. Szkolnej,
 • Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości jako instytucji otoczenia biznesu,
 • Przeciwdziałanie obniżaniu się poziomu wód w akwenie oraz przywrócenie stanu używalności jeziora Borówieckiego,
 • Wspieranie produktów lokalnych, kładących nacisk na autentyczność, lokalność oraz kulturę. Rozwój kulinarnego dziedzictwa regionu.

Aktualny POM zostanie opublikowany, jak tylko zostanie zatwierdzony na Sesji Rady Miejskiej.

Ponadto, podjęta została uchwała, w której zobowiązano Burmistrza Gminy Kórnik do wyjaśnienia działań prowadzonych na działce w rejonie ul. Szkolnej.

Wśród wolnych wniosków ze strony mieszkańców znalazła się propozycja podjęcia uchwały wyrażającej sprzeciw wobec wydobycia węgla brunatnego z Rowu Poznańskiego. Zebranie Wiejskie podjęło w/w uchwałę jednogłośnie.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

tel. 735 977 217
email: borowiecnowy.soltys@gmail.com