Aktualności Borówiec

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – grafiki w lepszej jakości

W związku z nieczytelnością udostępnionych grafik, w poniższym linku udostępniamy do pobrania pliki lepszej jakości.

 

https://www.dropbox.com/sh/2ycs4ezl2zotauw/AACmj5Ts_o7H1FZyS6UJRBUxa?dl=0 

 

Jednocześnie przypominamy, że w dniach od 16 listopada 2018 r. do 14 grudnia 2018 r. można składać do UMiG Kórnik pozaproceduralne wnioski do projektu zmiany studium w formie pisemnej (o zachowaniu wskazanego terminu będzie decydowała data stempla pocztowego).

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres Wnioskodawcy, numer ewidencyjny działki i nazwę obrębu geodezyjnego, której dotyczy wniosek oraz podanie wnioskowanego przeznaczenia terenu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik, udostępniony został projekt zmiany studium i umożliwiono mieszkańcom składanie dodatkowych wniosków do projektu przed jego przekazaniem do dalszej procedury, wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Link do tekstu STUDIUM: https://www2.kornik.pl/Image/files/2018/tekst_studium_projekt.pdf

Zmiany w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych

Szanowni Państwo,
w sytuacji, gdy ustawą z dnia 07.11.2018r. ustanowiono 12 listopada 2018r. jako dzień wolny od pracy, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys informuje, że wszystkie odbiory odpadów zaplanowane w harmonogramach w dniach od 12.11.2018r. do 16.11.2018r. odbędą się zgodnie z przedstawionymi poniżej zmianami :
1. odpady zmieszane i odpady BIO :
– odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniu 12.11.2018r. odbędzie się w dniu 13.11.2018r.
– odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniu 13.11.2018r. odbędzie się w dniu 14.11.2018r.
– odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniu 14.11.2018r. odbędzie się w dniu 15.11.2018r.
– odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniu 15.11.2018r. odbędzie się w dniu 16.11.2018r.
– odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniu 16.11.2018r. odbędzie się w dniu 17.11.2018r.
2. odpady segregowane ( papier, szkło, tworzywa sztuczne ) :
– odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniu 12.11.2018r. odbędzie się w dniu 17.11.2018r.
– odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniach od 13.11.2018r. do 16.11.2018r. odbędzie się bez zmian

Praca PSZOK-u Kórnik zlokalizowanego w Czołowie będzie odbywała się bez zmian od godz. 10:00 do 18:00.

źródło: kornik.pl

Wyniki głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019

W dniu 08.11.2018 r. zostały ogłoszone wyniki głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

Borówiecki Park Rekreacji zdobył 626 głosów. Niestety do zwycięstwa zabrakło nam 127 głosów.

Do realizacji z zdań dużych wybrane zostały:

 1. Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w Bninie – 250 000 zł – 825 głosów
 2. Rozświetlone Kamionki – 250 000 zł – 752 głosy
 3. Budowa boiska piłkarskiego w Dachowie – 144 000 zł – 224 głosy

Wśród zadań małych bezkonkurencyjne okazało się letnie kino plenerowe, które otrzymało 848 głosów.

Do realizacji z zadań małych wybrane zostały:

 1. Letnie kino plenerowe – 17 000 zł – 848 głosów
 2. Defibrylator AED – 9925,50 zł – 709 głosów
 3. Kórnik gminą ludzi aktywnych – 386 głosów
 4. Info 50+ – warsztaty komputerowe dla mieszkańców gminy w wieku 50+ – 8750 zł – 109 głosów.

Gratulujemy autorom projektów, które wygrały i głosującym!

Serdeczne podziękowania również dla wszystkich, którzy oddali swoje głosy na projekty dla Borówca.

Konsultacje społeczne – 30.10.2018 r. ws. mpzp w rejonie ulicy Mieczewskiej i ulicy Spacerowej w Kamionkach

Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, dotyczące prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Mieczewskiej i ulicy Spacerowej w Kamionkach.
Spotkanie odbędzie w dniu 30 października 2018 r. o godzinie 18.30 w budynku strażnicy OSP Kamionki.

Dyskusja publiczna dot. mpzp strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu, obejmującego obszary obrębów: Borówiec, Szczytniki, Gądki, Koninko i Robakowo, gmina Kórnik

 

Dyskusja publiczna odbędzie się 7 września o godz. 17:30 w Świetlicy Wiejskiej (Stara Szkoła) w Borówcu.

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2018 r. na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (lub elektronicznie na adres: kornik@kornik.pl – wniosek powinien być podpisany podpisem elektronicznym lub za pomocą ePUAP).

Plan od 3.09 będzie dostępny w wersji elektronicznej pod adresem: MPZP Bomboskład

Zapraszam do uczestnictwa,

Sylwia Brzoskowska

Budżet Obywatelski Gminy Kórnik – wspólne zadanie i harmonogram

Szanowni Państwo,

od 16.07.2018 będzie można zgłaszać propozycje zadań do budżetu obywatelskiego. Samo głosowanie odbywać będzie się od 27.08.2018 r. do 31.10.2018 r.

Zgodnie z decyzją Rad Sołeckich oraz zebrań wiejskich w tym roku jeszcze raz sołectwa Borówiec i Borówiec Nowy wspólnie złożą projekt Borówieckiego Parku Rekreacji (zlokalizowanego przy ul. Gruszkowej, przylegający do Starej Szkoły). Wspólne złożenie jednego projektu zwiększa nasze szanse na zmotywowanie mieszkańców Borówca do głosowania na zadanie, które jest adresowane do szerokiego grona osób. Warto przypomnieć, że Borówiecki Park Rekereacji zakłada utworzenie kompleksowego placu zabaw, toru rowerowego/rolkowego dla starszych dzieci i młodzieży, siłowni pod chmurką oraz infrastruktury towarzyszącej.

Wierzymy, że wspólnymi siłami możemy zdziałać więcej, aniżeli działając osobno.

HARMONOGRAM Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na 2019 rok
1. Kampania informacyjna od 9 lipca 2018 przez cały czas trwania Budżetu Obywatelskiego
2. Zgłaszanie propozycji zadań inwestycyjnych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik od 16.07.2018 r. do 5.08.2018 r.
3. Weryfikacja złożonych wniosków przez wydziały Urzędu Miejskiego w Kórniku do 17.08.2018 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości wniosków, które przeszły pozytywną weryfikację do 24.08.2018 r.
5. Głosowanie od 27.08.2018 r. do 31.10.2018 r.
6. Planowane ogłoszenie wyników BOGK do 9.11.2018 r.

 

III EDYCJA BORÓWIECKIEJ ZA-DYSZKI – SOBOTA  21 KWIETNIA 2018r.

 

STOWARZYSZENIE PRZYJAZNY BORÓWIEC oraz GRUPA ZIELONY PERYSKOP ZAPRASZAJĄ NA III EDYCJĘ BORÓWIECKIEJ ZA-DYSZKI, która odbędzie się w SOBOTĘ  21 KWIETNIA 2018r.

W RAMACH IMPREZY ODBĘDĄ SIĘ BIEGI :  300 M DLA DZIECI (godz. 12:30) oraz  10 KM DLA DOROSŁYCH ( godz. 13:30 )

Kategorie wiekowe DOROSŁYCH: KOBIETY/MĘŻCZYŹNI

K/M : 16 – 21 lat (roczniki 2002 – 1997)

K/M : 22 – 29 lat (roczniki 1996 – 1989)

K/M : 30 – 40 lat (roczniki 1988 – 1978)

K/M : 41 – 55 lat (roczniki 1977 – 1963)

K/M : 56 lat i wyżej (roczniki 1962 i później)

 

Kategorie wiekowe DZIECI:

 1. 2013-2015
 2. 2011-2012
 3. 2009-2010
 4. 2006-2008
 5. 2003-2005

Kategorie zostaną utworzone tylko w przypadku sklasyfikowania w nich co najmniej 3 zawodników/zawodniczek, w przeciwnym razie zawodnicy zostają przyłączeni do innych kategorii.

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za miejsca 1 – 3 w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz dzieci. Nagrody w każdej kategorii wiekowej uzależnione są od hojności sponsorów. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal.

Zgłoszenia przyjmowane będą w formie elektronicznej na stronie  www.maratonczykpomiarczasu.pl  do dnia 15 KWIETNIA 2018 r. włącznie.

Bieg jest współfinansowany ze środków budżetu Gminy Kórnik.

Szczegóły biegu podane zostaną w regulaminie na stronie:www.maratonczykpomiarczasu.pl

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Anna Maria Andrzejewska Tel.  519 488 805

Łącznik ekologiczny – wyłożenie mpzp

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów łącznika ekologicznego, lasów i gruntów rolnych.

Dyskusja publiczna odbędzie się 19.03.2018 r. o godz. 18:00 w sali OSP w Kamionkach, serdecznie zapraszam!

Obwieszczenie wraz z mapą

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec

Wywóz śmieci – styczeń 2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w miesiącu styczniu odpady będą odbierane w następujących terminach:

 

ul. Szkolna i boczne: 09.01.2018 r. (wraz z segregowanymi oraz bioodpadami) oraz 23.01.2018 r.

ul. Poznańska i boczne09.01.2018 r. (wraz z segregowanymi oraz bioodpadami) oraz 23.01.2018 r.

ul Główna i boczne: 09.01.2018 r. (wraz z bioodpadami) oraz 23.01.2018 r. (wraz z segregowanymi)

 

harmonogram,

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

Uproszczony plan urządzania lasu (dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot)

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu w siedzibie urzędu gminy uproszczonego planu urządzania lasu, dotyczącego lasów będących w posiadaniu osób fizycznych i wspólnot gruntowych. Plan ten będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że nie jest to jeszcze plan urządzania lasu, o którym rozmawialiśmy na spotkaniu z Nadleśniczym ws. wycinki lasów. Jak tylko otrzymam informację o wyłożeniu właściwego planu, niezwłocznie ją Państwu przekażę.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskwoska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy