Aktualności Borówiec

Utwardzanie ulic pomiędzy Pod Borem i Pod Lasem

Zgodnie z wnioskiem zebrania wiejskiego sołectwa Borówiec Nowy oraz zapewnieniami p. Burmistrza, w najbliższym czasie gmina przystąpi do częściowej likwidacji pylistych nawierzchni w Borówcu.

Otrzymałam informację, iż w nadchodzącym tygodniu rozpocznie się utwardzanie dróg pomiędzy ul. Pod Borem a ul. Pod Lasem. W pierwszym etapie destrukt zostanie ułożony na ulicach Skwer Brzozowy, Jesionowa, Skwer Topolowy, a w kolejnych etapach na pozostałych ulicach. Niestety na razie nie zadeklarowano terminu dla pozostałych ulic, a zgodnie z wnioskiem zebrania wiejskiego oprócz w/w ulic były to także ul. Wierzbina, Bukowa, Świerkowa, Lisa Witalisa, Kurkowa oraz fragment ul. Buczynowej.

Zarówno termin utwardzania, jak i ilość ulic wybranych do realizacji uzależniona jest od dostępności materiału, tj. tzw. pofrezu.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

Powstało oświetlenie ulicy Granicznej

Szanowni Państwo,

decyzją zebrania wiejskiego z 2016 roku, spośród zaproponowanych ulic do oświetlenia: Grzybobranie, Graniczna, Nad Potokiem, w drodze głosowania wybrano ulicę Graniczną (przewagą kilku głosów). Z funduszu sołeckiego przeznaczyliśmy wówczas kwotę 6 000 zł na opracowanie projektu, który wraz z końcem lipca 2018 r. został zrealizowany.

Uprzejmie proszę o kierowanie ewentualnych uwag co do wykonania prac na adres: borowiecnowy.soltys@gmail.com lub bezpośrednio do urzędu.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym złożyłam w urzędzie zapytanie dotyczące statusu prac nad opracowaniem harmonogramu oświetlania ulic. Pragnę także podkreślić, że temat ten będzie przedmiotem obrad zebrania wiejskiego, które zostanie zwołane w pierwszej połowie września. O szczegółach powiadomię Państwa osobnym wpisem.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

tel. 735 977 217

Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w Borówcu

Szanowni Państwo,

na skutek licznych interwencji, zarówno sołtys Borówca, sołtys Borówca Nowego, jak i samych mieszkańców, włodarze naszej gminy dostrzegli potrzebę poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych.

W dniu 27.06.2018 r. na platformie zakupowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik ogłoszone zostały trzy postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej, która wprowadzałaby strefę zamieszkania* na wielu ulicach osiedlowych w Borówcu (i w Kamionkach na os. Długim).

Szczegóły dotyczące postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/142592 – rejon od Klonowej do Gruszkowej

https://platformazakupowa.pl/transakcja/142591 – rejon od Spółdzielczej w Borówcu do ul. Kamiennej w Kamionkach

https://platformazakupowa.pl/transakcja/142588 – rejon od Dębowej do Źródlanej

 

*Strefa w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku).

Ponadto:

  • Obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
  • Wolno parkować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych (w naszym przypadku najprawdopodobniej, wzorem osiedla Północnego, dopuszczone będzie parkowanie w miejscach niewyznaczonych)
  • Progi zwalniające nie muszą być oznaczone znakami pionowymi.
  • Opuszczając strefę zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. (źródło: Wikipedia)

Czy wprowadzenie strefy rzeczywiście wpłynie na ograniczenie prędkości pojazdów oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów?

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

Wiosenne wyrównywanie dróg

Urząd Miasta i Gminy Kórnik poinformował, że zlecono prace związane z mechanicznym profilowaniem dróg gruntowych wraz z ewentualnym dosypaniem tłucznia granitowego na terenie Borówca Nowego. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania naprawy drogi, która nie została ujęta w wykazie ulic, proszę o kontakt pod nr: 735 977 217.

W przypadku ulicy Maślakowej, zgłosiłam jej naprawę w ramach gwarancji.

Wykaz ulic objętych zleconymi pracami:

Borowikowa

Borówkowa

Deszczowa

Fiołkowa

Grzybobranie

Jesionowa

Kozakowa

Kurkowa

Lisa Witalisa

Podgrzybkowa

Poziomkowa

Prawdziwkowa

Różana

Skwer Brzozowy

Skwer Topolowy

Słowikowa

Spółdzielcza

Świerkowa

T.Wolniewicza

Wierzbina

Wrzosowa

Żurawinowa

 

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

Harmonogram oświetlania ulic w Borówcu Nowym

Szanowni Państwo,

w dniu 19.02.2018 otrzymałam pismo od Rady Miasta i Gminy Kórnik z prośbą o wskazanie trzech kluczowych inwestycji związanych z oświetleniem ulic w sołectwie. Pismo miało związek z przystąpieniem rady do prac nad harmonogramem oświetlania ulic w całej gminie.

Pragnę w tym miejscu nadmienić, iż na zebraniu wiejskim sołectwa Borówiec Nowy, które odbyło się w dniu 07.02.2018 r., wspólnie omawialiśmy ten temat, niejako wyprzedzając oficjalne pismo, ażeby wypracować propozycję, która będzie najbardziej sprawiedliwa.

Jako sołtys, po uzgodnieniach z radą sołecką Borówca Nowego, zaproponowałam rozwiązanie tożsame jak dla harmonogramu dróg tj. algorytm zawierający 3 zmienne:

1.Charakter ulicy (1-lokalna, 3- dojazdowa, 6- główna)

2.Długość ulicy

3.Ilość budynków na ulicy

Waga= (charakter ulicy*ilość domów)/(długość ulicy w m/100)

Liczba domów została zaktualizowana przeze mnie we wrześniu 2017, a wskutek zastosowania powyższego równania przedstawiłam na zebraniu tabelę z wykazem ulic wg wag. Pierwsze z nich prezentowały się następująco:

Nazwa ulicy Ch. Długość Liczba domów Waga
Nad Potokiem 3 700 21 9
Borowikowa 3 500 13 7,8
Maślakowa 3 400 10 7,5
Pod Borem 3 650 16 7,4
Spółdzielcza 3 650 16 7,4
Grzybobranie 3 800 18 6,75
Pod Lasem 3 650 14 6,5
Różana 1 300 18 6

 

Zaproponowałam, by w pierwszej kolejności oświetlić ulice, które są ulicami doprowadzającymi do pozostałych, lokalnych dróg (oznaczone kolorem czerwonym), co po owocnej dyskusji zostało oficjalnie zaakceptowane przez uczestników zebrania. Jednocześnie zapewniam, że cały ranking zostanie Państwu przedstawiony po kolejnej aktualizacji liczby budynków, którą planuję wykonać w maju. Na wniosek kilkorga z mieszkańców rozważam także wprowadzenie kolejnej zmiennej do algorytmu dla pozostałych ulic, tj. długość okresu zamieszkiwania. Myślę, że ten temat będzie przedmiotem obrad kolejnego zebrania.

Podsumowując, pismem z dnia 12.03.2018 r. przekazałam Radzie Miasta i Gminy Kórnik propozycję oświetlenia w najbliższym czasie 4 ulic z Borówca Nowego, przy czym podkreśliłam, iż w mojej opinii liczba ulic przeznaczonych do oświetlenia z danej miejscowości powinna być obliczona proporcjonalnie do wielkości sołectwa (liczby jego mieszkańców i liczby ulic w danych sołectwie). W przeciwnym wypadku, Borówiec może czekać na poprawę bezpieczeństwa na drogach nawet kilkanaście lat. Jeśli otrzymam odpowiedź, niezwłocznie ją Państwu przekażę.

 

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

 

Planowana linia autobusowa nr 599 do dworca PKP w Gądkach

Szanowni Państwo,

otrzymałam dziś odpowiedź z urzędu ws. uruchomienia połączenia autobusowego dla mieszkańców Borówca z dworcem PKP w Gądkach.

Z treści pisma wynika, iż gmina planuje wprowadzić takie połączenie, natomiast obecnie nie może określić dokładnego terminu jego wprowadzenia.

W załączeniu przekazuję mapę planowanego przebiegu linii, myślę, że to dobry czas by zgłaszać swoje uwagi i sugestie.

Jednocześnie informuję, iż ja będę wnosić o konieczność przeprowadzenia konsultacji/ankiety wśród mieszkańców celem dostosowania zarówno godzin, jak i ilości połączeń oraz ewentualnych konsekwencji dla kursowania linii 512, 511 i 527.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

Warsztaty dot. lokalizacji cmentarza

W poniedziałek 30.10.2017r. w szkole w Kamionkach odbyły się warsztaty poświęcone lokalizacji cmentarza w gminie Kórnik.

Celem warsztatów miała być prezentacja i ocena alternatyw dla cmentarza w Borówcu, omówienie plusów i minusów każdej z nich. Tymczasem pokierowano spotkaniem, tak aby osoby nie orientujące się w temacie nie znały meritum problemu i aby po całym spotkaniu wyjść z przekonaniem, że cmentarz w Borówcu jest jedyną możliwą i słuszną alternatywą.

Trzy rozpatrywane lokalizacje: Kamionki – Rogalińska, Dziećmierowo przy S11,  Czołowo -nie zostały przygotowane pod względem planistycznym oraz przedstawione zostały dość pobieżnie. Sam proces rozpatrywania przypominał zasadniczo „podrzucanie kukułczego jaja” ( cyt. Pan Tomasz Nagler). Zarówno radni jak i mieszkańcy wskazanych miejsc absolutnie wykluczyli możliwość lokalizacji cmentarza na ich terenie.

Dla wielu z nas bardzo przemawiająca pod względem ekonomicznym była lokalizacja w Dziećmirowie ze względu na bliskie połączenie z S11.

Po raz pierwszy przedstawiono tak szczegółowy plan cmentarza i okolic.  Włodarze nie umieli jednak jednoznacznie określić dla kogo będzie cmentarz, którędy poprowadzone zostaną drogi itd.

Spotkanie nie miało żadnego podsumowania. Poinformowano nas, że obecny miejscowy plan zagospodarowania obowiązuje.

List do Polskich Sieci Energetycznych S.A.

W trzecim kwartale br. w ramach Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej Rady Miasta i Gminy Kórnik odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskich Sieci Energetycznych S.A., którego celem było omówienie zagadnienia przebudowy linii najwyższych napięć w rejonie GPZ Kromolice. Ze względu na fakt, iż nie na wszystkie pytania udzielone zostały odpowiedzi Rada na ostatniej sesji  skierowała prośbę o pisemne ustosunkowanie się do poniższych niejasności.

  • Jaki jest stan prawny funkcjonującej obecnie linii relacji Plewiska – Kromolice- czy dla inwestycji uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomiono właściwy organ o zakończeniu budowy?
  • Czy istnieje możliwość bieżącego przekazywania pomiędzy PSE S.A. a UMiG Kórnik informacji o aktualnych wynikach pomiarów pola elektromagnetycznego i hałasu, wykonywanych przez PSE S.A. w bezpośrednim sąsiedztwie linii elektroenergetycznej; czy aktualne wyniki pomiarów są na bieżąco przekazywane do instytucji kontrolnych; jeśli tak prosimy o udzielenie informacji o rodzaju pomiarów i instytucji do których wyniki pomiarów SA przekazywane?
  • Czy w ocenie PSE S.A. istnieje możliwość ciągłego monitorowania pola elektromagnetycznego bezpośrednio pod linią elektroenergetyczną?
  • Według jakich norm realizowano dotychczasowe inwestycje PSE S.A. na terenie Miasta i Gminy Kórnik oraz według jakich norm następuje eksploatacja tychże inwestycji? Prosimy o wskazanie i udostępnienie przedmiotowych norm lub wytycznych.
  • Według jakich zasad określana jest strefa ochronna linii elektroenergetycznych realizowanych i użytkowanych przez PSE S.A.; skąd biorą się różnice w szerokościach tychże stref, regulujących m.in. odległość nowej zabudowy od funkcjonujących linii elektroenergetycznych; czy szerokość tych stref wynika z dokumentów wewnętrznych PSE S.A.? Jeśli tak, prosimy o wskazanie i udostępnienie przedmiotowych norm lub wytycznych.
  • Czy PSE S.A. przewiduje współfinansowanie wybranych inwestycji realizowanych przez Miasto i Gminę Kórnik – co mogłoby wpłynąć pozytywnie na postrzeganie PSE S. A. przez mieszkańców Miasta i Gminy?

 

Pytania zostały skierowane do PSE S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej.

Odpowiedzi ogłoszone zostaną na eBorówiec.pl w chwili ich otrzymania.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu dot. asfaltowania ulic Ładnej, Klonowej i Uroczej

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczam informację z otwarcia ofert w postępowaniu dot. asfaltowania ulic Ładnej, Klonowej i Uroczej w Borówcu. Niestety kwoty ofert złożonych przez Wykonawców kilkukrotnie przekraczają kwoty, jakie Zamawiający (Urząd) zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

Czekamy na rozstrzygnięcie przetargu, może jednak okazać się, ze znów zostanie unieważniony.

Informacja z otwarcia ofert

Interpelacja radnej p. Doroty Buchalskiej ws. modernizacji dróg

Szanowni Państwo,

poniżej przekazuję zarówno treść interpelacji pani Doroty Buchalskiej, jak również odpowiedź gminy dot. opóźnień w realizacji zaplanowanych inwestycji drogowych.

Dodam, że ponowny przetarg na modernizację dróg Ładna, Klonowa i Urocza został ogłoszony 02.10, a otwarcie ofert nastąpi dziś o godzinie 10:15. Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2018 r. O wynikach przetargu poinformuję Państwa osobnym wpisem.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska