Aktualności Borówiec

Zwolnienia z opłat za żłobek prowadzony przez Miasto i Gminę Kórnik

W dniu dzisiejszym tj. 29 kwietnia 2020 r. Rada Miasta i Gminy Kórnik podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia rodziców dzieci uczęszczających do żłobka prowadzonego przez Miasto i Gminę Kórnik z opłat za pobyt w okresie zawieszenia działalności jednostki w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19.

        W związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 i 568) władze administracji rządowej poleciły zawiesić działalność (zamknąć) żłobki prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego w terminie od dnia 12 marca 2020 roku. Stąd też najpierw z dniem 12 marca 2020 roku została ograniczona działalność żłobka prowadzonego przez Miasto i Gminę Kórnik, a następnie z dniem 16 marca 2020 roku działalność ta została zawieszona.

        Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci, które uczęszczają do żłobka prowadzonego przez Miasto i Gminę Kórnik oraz politykę prorodzinną prowadzoną przez naszą gminę mającą na celu pomoc rodzinom w wypełnianiu funkcji opiekuńczej i wychowawczej, zasadne jest w obecnej sytuacji zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka w żłobku w okresie zawieszenia działalności tej jednostki. Jednocześnie uchwała umożliwi dokonanie zwrotu opłaty miesięcznej wniesionej za miesiąc marzec 2020 roku, w części proporcjonalnej do ilości dni w których żłobek nie świadczył usług.

Szczegóły : http://api.esesja.pl/posiedzenie8/83659

Zwolnienia od podatku od nieruchomości

W dniu dzisiejszym tj. 29 kwietnia 2020 r. Rady Miasta i Gminy Kórnik podjęła uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

    Wobec wprowadzenia od dnia 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, (Dz. U. poz. 491) przedsiębiorcy prowadzący na terenie Miasta i Gminy Kórnik działalność związaną z zakwaterowaniem, gastronomią oraz fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne. Zaistniała konieczność całkowitego zaprzestania prowadzenia działalności lub jej znacznego ograniczenia co w konsekwencji spowodowało zaburzenia ich płynności finansowej. Zasadnym i celowym stało się zwolnienie tych grup przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w II i III kwartale 2020r.

Szczegóły : http://api.esesja.pl/posiedzenie8/83659

Odmalowana wiata

i 2020-04-28 Autor: Agnieszka Plucińska

Drodzy Mieszkańcy,

Wszyscy z niecierpliwością czekamy na moment, kiedy będziemy mogli swobodnie wypocząć lub spotkać się ze znajomymi. Wiemy, że chętnie korzystacie przy tym z naszej borówieckiej wiaty przy świetlicy. Wykorzystaliśmy czas zakazu i odświeżyliśmy ją dla Was. Odmalowane są również ławostoły, które stoją pod wiatą.

Niech nam służą jak najdłużej.

Stanowisko ws. udostępnienia danych Poczcie Polskiej

Stanowisko Ruchu Społeczno-Samorządowego Bezpartyjni – Wielkopolska (do którego należy m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik) w sprawie udostępniania danych z rejestru PESEL dla przeprowadzenia wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnych

My, członkowie i sympatycy Ruchu Społeczno-Samorządowego Bezpartyjni – Wielkopolska, z dużym niepokojem przyjmujemy sygnały od środowiska samorządowego o pismach wojewodów informujących o zamiarze wydania polecenia w przedmiocie przekazania spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. celem przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych.

Uważamy, że powoływanie się na ustawę z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. jest niewłaściwe. Ustawa ta jest dopiero procedowana w Senacie, a to oznacza, że procedura ustawodawcza nie została zakończona, a sama ustawa nie może stanowić podstawy działania dla organów władzy publicznej. Uważamy również, że obecnie obowiązujące przepisy, określające zasady organizacji wyborów, nie przewidują takiego udziału Poczty Polskiej, który wymagałby udostępnienia temu podmiotowi danych z rejestru PESEL.

Będąc odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych wyborców apelujemy o stosowanie wyłącznie obowiązujących przepisów w tej materii.

źródło: FB Bezpartyjni – Wielkopolska

Szkoły zamknięte do 24.05

Zgodnie z dzisiejszymi informacjami, przekazujemy informację, że:

  • Działalność szkół, żłobków i przedszkoli zostaje zawieszona do 24 maja,
  • Egzaminy maturalne potrwają od 8 do 29 czerwca,
  • Egzamin ósmoklasisty będą w terminie od 16 do 18 czerwca,
  • Od 22 czerwca rozpoczną się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
  • W połowie sierpnia odbędą się egzaminy zawodowe dla uczniów szkół policealnych.

Obowiązek zakrywania nosa i ust

Od dziś wprowadzono obowiązek zakrywania nosa i ust.
Zgodnie z rozporządzeniem zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki obowiązuje m.in.:
– w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w miejscach ogólnodostępnych;
– na drogach i placach;
– w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;
– w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach;
– na terenie nieruchomości wspólnych.

Obowiązku zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa nie stosuje się m.in. w przypadku:
– pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem;
– dziecka do ukończenia 4 roku życia;
– osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia;
– osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach);
– kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego;
– duchownego sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;
– żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych.

Uwaga: Maseczka nie zwalnia z konieczności zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy osobami – minimum 2 metry.

Należy również pamiętać, aby podczas zdejmowania nie dotykać maseczką oczu, nosa i ust. Maseczkę należy wrzucić do kosza na odpady. Po zdjęciu maseczki należy umyć ręce wodą i mydłem. Wielorazowe maseczki należy prać w temperaturze 6️⃣0️⃣ stopni.

Początkowo zakrywanie nosa i ust miało dotyczyć także parków, lasów i plaż, ale zrezygnowano z tego zapisu.

Życzymy sobie i Wam dużo zdrowia i do zobaczenia, miejmy nadzieję, wkrótce.

fot. TT MZ

wesołych świąt !

i 2020-04-12 Autor: Agnieszka Plucińska
Niech czas wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy, wszystkie życzenia okazały się do spełnienia, aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności. Niech symbol boskiego odrodzenia był i będzie dla nas celem do spełnienia.
Wesołych świąt!

Drogi gminne w lesie!

W związku ze stanem epidemii, po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadziły tymczasowy zakaz wstępu do lasu.

W świetle tego zakazu poniżej wskazuję ulice, które nie są utwardzone oraz przebiegają przez tereny leśne, ale ze względu na status drogi gminnej, czy też udostępnionej do ruchu ZAKAZ WSTĘPU nie obejmuje. Takimi ulicami są:

W Kamionkach: Mieczewska, Piotrowska

W Borówcu: fragment ulicy Grzybobranie od ul. Głównej, ul. Spółdzielcza, ul. Drapałka

W Szczytnikach: ul. Szczególna

Powyższe zestawienie zostało przygotowane w oparciu o konsultacje z Panią Katarzyną Gomułkiewicz Starszym Specjalistą Służby Leśnej w Nadleśnictwie Babki.

Na wszystkich drogach obwiązują ogólne ograniczenia stosowane zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedz

Zakaz wstępu do lasu – do 11.04

Z polecenia Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu, a Parki Narodowe pozostają zamknięte.

Niestety ostatnie dni pokazują, że mimo próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje czas odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania, m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dlatego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Dyrektorzy Parków Narodowych polecili wprowadzić okresowy zakaz wstępu – do 11 kwietnia br. włącznie. Straż Leśna i Straż Parków Narodowych będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu.

W czasach epidemii jedynie solidarne i odpowiedzialne zachowanie daje nadzieję na jej skrócenie i na szybki powrót do normalnego funkcjonowania. Prosimy o poważnie potraktowanie tych zakazów, w trosce o nas wszystkich. Ludzkie życie i zdrowie jest wartością nadrzędną. Możemy je ochronić jedynie poprzez wspólne poddanie się koniecznym i tymczasowym ograniczeniom.

źródło: Ministerstwo Środowiska