Aktualności Borówiec

Sprawozdawcze zebranie wiejskie sołectwa Borówiec

i 2017-02-28 Autor: Agnieszka Plucińska

Drodzy Mieszkańcy,

Dnia 7 marca 2017 o godz. 19.30 w świetlicy przy ul. Szkolnej 2 odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Borówiec.

Plan zebrania:

– sprawozdanie z wykorzystania funduszu sołeckiego za 2016 r

– przedstawienie harmonogramu imprez w Borówcu na 2017 r

– spotkanie z aspirantem Tomaszem Dyzmańskim- Dzielnicowym naszego rejonu

– spotkanie z Panią dr Anną Wieczorek-Baranowską, fizjoterapeutą

– sprawy bieżące

Serdecznie zapraszam!

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH „TERMO – 2017”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planuje na rok 2017 realizację Programów Priorytetowych obejmujących finansowanie przedsięwzięć w ochronie środowiska, realizowanych przez osoby fizyczne.

http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/osoby-fizyczne/

Szczególnie na uwagę zasługuje:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH „TERMO – 2017”

Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na obszarze województwa wielkopolskiego, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (CO2).

Rodzaje przedsięwzięć:

  1. Prace termomodernizacyjne w budynkach jednorodzinnych wybudowanych przed rokiem 1999, tj. przed datą wejścia w życie Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. 1998 nr 162, poz. 1121), w tym:

1) ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów, podłóg na gruncie, stropów nad/pod nieogrzewanymi pomieszczeniami,

2) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, bram garażowych.

  1. Modernizacja/ wymiana źródła ciepła wraz z ewentualną modernizacją/ wymianą instalacji c.o. i c.w.u., obejmująca zakup i montaż:
  • kotłów olejowych,
  • kotłów gazowych,
  • kotłów gazowo-olejowych,
  • ogrzewania elektrycznego,
  • wymiennika ciepła,
  • kotłów na paliwa stałe, przy czym, w przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi – muszą one spełniać następujące warunki:
  • posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą, * spełniać wymagania klasy 5.

Szczegółowe informacje:

http://www.wfosgw.poznan.pl/wp-content/uploads/2016/11/pp_termo_2017_28_10_2016.pdf

II edycja „Borówieckiej Za-dyszki” BORÓWIEC 6 MAJA 2017r.

Już 6 maja 2017r. rusza II edycja „Borówieckiej Zadyszki”.

 Dystansy:

300 m ( bieg dla dzieci ),

5 km ( dla dorosłych ) i 10 km ( dla dorosłych ).

Bieg na dystansie 300 m wystartuje o godz. 12:30. Start biegu na dystansie 5 i 10 km nastąpi o godz. 13:00.

Start i meta znajdować się będą przy Świetlicy wiejskiej ul Szkolna. Biuro zawodów mieścić się będzie w Świetlicy wielskiej ul. Szkolna, gdzie po okazaniu dowodu wpłaty oraz podpisaniu oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność, będą wydawane numery startowe.

Uczestnikiem może być każdy, kto  podpisze oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz dokona wpłaty wpisowego w wysokości 30,00 zł
( b i eg 10 km  d l a  d o ro sł ych ) /  25,00 zł ( b i eg 5 km d l a d o ro sł ych ) , 1 5  zł  ( b i e g   mł o d sz ych u cze stn i kó w )
do dnia 01.05.2017r.

Opłatę startową należy wpłacić na konto Stowarzyszenia Przyjazny Borowiec ul. Szkolna 2, 62-023 Borówiec konto 70 1240 1747 1111 0010 1646 3120 z dopiskiem „wpisowe za udział w biegu”. W tytule przelewu obowiązkowo należy podać pełne imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby startującej. Brak tych danych może uniemożliwić przyporządkowanie opłaty startowej do uczestnika.

 Szczegółowe informacje podane zostały w regulaminie biegu dostępnym na stronie http://www.panel.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg-borowiec.

Zgłoszenia przyjmowane będą w formie elektronicznej na ww. stronie do dnia 01 maja 2017 r. włącznie.

Harmonogram wywozu śmieci

Drodzy Mieszkańcy,

poniżej załączam harmonogram wywozu śmieci na rok 2017 z terenu Borówca:

szkolna-1 CCF_000002 CCF_000001

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska