Dyskusja publiczna ws. studium

Przedstawiam poniżej skrótowy opis 5 godzinnej dyskusji, która miała miejsce w poniedziałek w sali OSP Kórnik. Notatka ta jest próbą zobiektywizowania jej przebiegu i streszczenia najważniejszych faktów.

W dniu 20.06 odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami ( z dokumentem studium można zapoznać się pod adresem: https://kornik.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne

W spotkaniu udział wzięli Wiceburmistrzowie, pracownicy wydziału planowania przestrzennego, autorzy projektu z kancelarii urbanistycznej oraz licznie przybyli mieszkańcy. W kontekście Borówca rozmawiano m.in. o wątpliwościach ws.: lokalizacji planowanego cmentarza, drogi powiatowej łączącej Borówiec i Mościenicę, ulicy Spółdzielczej jako drodze zbiorczej czy też dopuszczalnych w projekcie możliwościach zagospodarowania tzw. „wielkich pól”, oznaczonych w studium symbolem US*US.

Dyskusja przebiegała burzliwie, gdyż omawiano tematy ważne, o które lokalna społeczność zabiega bezskutecznie od lat. Ze strony przedstawicieli mieszkańców padło wiele merytorycznych argumentów podważających zasadność budowy drogi powiatowej przez kompleksy leśne, powodującej konieczność wycinki wielu cennych drzew, generującej hałas oraz de facto odcinającej osiedla od lasów i terenów rekreacyjnych, dla których się do Borówca wprowadziliśmy. Dzięki determinacji jednego z Panów, p. Wiceburmistrz Dominiak zobowiązał się do złożenia w Zarządzie Dróg Powiatowych pisma z prośbą o zniesienie kategorii drogi powiatowej dla naszego duktu leśnego. Poinformowano mieszkańców, że działania takie mogą zatrzymać procedurę uchwalenia studium.

Nie zapadły żadne wiążące decyzje w kontekście zmiany lokalizacji planowanego cmentarza w Borówcu. Szczególne zastrzeżenia, poza lokalizacją w środku lasu, budziły wielkość cmentarza, jak również wyznaczone drogi dojazdowe oraz zagrożenia wynikające z jego ewentualnej budowy zarówno dla środowiska, jak i dla lokalnej społeczności (wzmożony ruch, autobusy, hałas, powstanie okołocmentarnej działalności handlowo-usługowej). Włodarze poinformowali zgromadzonych, że prowadzą rozmowy nad znalezieniem innej lokalizacji dla cmentarza, niemniej jednak ze względu na wstępny etap prac nie ujawniono żadnych szczegółów. Nie mamy też pewności, czy prowadzone rozmowy zakończą się powodzeniem.

Stanowisko mieszkańców zostało podczas dyskusji wyraźnie zaakcentowane, a w dalszym etapie procedowania studium powinniśmy złożyć uwagi do projektu, co można uczynić poprzez stronę: https://kornik.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne

Termin składania uwag został przedłużony do 01.08.2022 r.

Serdecznie dziękuję Państwu za poświęcenie swojego czasu i udział w dyskusji, za cenny i merytoryczny wkład w dyskusję, jak również za wszystkie emocjonalne wystąpienia, którymi się Państwo podzielili by pokazać, jak ważne są poruszone tematy.

Sylwia Brzoskowska

sołtyska Borówca Nowego