KONKURS „LOGO BORÓWCA”

Regulamin konkursu „logo Borówca”

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu „logo Borówca” (dalej: „Konkurs”) jest Radna Miasta i Gminy Kórnik (dalej: „ Organizator”), działająca na zlecenie Rady Sołeckiej Borówiec i Rady Sołeckiej Borówiec Nowy (dalej: „ Sponsor”).
 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
 3. Konkurs jest prowadzony na stronie www.eBorowiec.pl (dalej: „Strona konkursowa”).
 4. Konkurs trwa od 4 listopada 2016 r. od momentu udostępnienia na stronie www.eBorowiec.pl do 10 stycznia 2017 r. do godziny 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
 5. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu i wyłonienia zwycięzców Konkursu, powołana zostanie Komisja Konkursowa. W skład Komisji Konkursowej wejdą członkowie obu rad sołeckich.

 • 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1.W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wieś Borówiec, które ukończyły 6 rok życia, przy czym osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych albo opiekunów prawnych, dalej zwane „Uczestnik”.

 1. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie prac na adres : ul. Buczynowa 19, 62-023 Borówiec oraz podanie: imienia, nazwiska, adresu, adresu mailowego i telefonu.
 3. Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska na liście zwycięzców umieszczonej na Stronie www.eBorowiec.pl .
 • 3 Zasady i przebieg Konkursu
 1. Konkurs dostępny jest za pośrednictwem Strony www.eBorowiec.pl.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien: a) wykonać logo miejscowości Borówiec w dowolnej technice i formacie, b) przesłać pracę wraz z opisem na wskazany wyżej adres.
 3. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.
 4.  Konkurs trwa od 04.11.2016 r. do 10.01.2017 r.
 5.  Prace wysłane po czasie trwania Konkursu lub naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
 6. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa oceni Prace uwzględniając w szczególności ich oryginalność oraz kreatywność i wyłoni zwycięzców: a) jedną zwycięską pracę, zwycięzca otrzyma Nagrodę Główną, b) trzy kolejne prace, otrzymają Wyróżnienia. Szczególnie wysoko ocenione zostaną prace, które będą nawiązywały do cech immanentnych miejscowości takich jak : otoczenie lasów, wiejski charakter miejscowości, nowoczesność, lokalne zabytki itp.
 1. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na Stronie konkursowej w zakładce Zwycięzcy w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia danego Konkursu.
 2. Zwycięzcy konkursu otrzymają informację o wygranej za pomocą poczty elektronicznej na podany adres e-mail w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia danego Konkursu.
 3. W przypadku podania nieprawidłowych danych, Zwycięzca traci prawo do nagrody.
 4. Nagroda i wyróżnienia dla Zwycięzców zostaną wręczone 15 stycznia 2017r. na gali Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy OAZA Kórnik. Nagrody i wyróżnienia nie odebrane  będą możliwe do odbioru u Organizatora konkursu w ciągu kolejnych 15 dni od daty wydarzenia.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcy z przyczyn zależnych od Zwycięzcy, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez poszczególnych Zwycięzców lub zdarzeń siły wyższej.
 • 5 Nagrody

Nagrodami w konkursie są:

 1. Bon o wartości 100 zł (dalej: „Nagroda Główna”) przyznawane przez Komisję Konkursową
 2. Trzy wyróżnienia dodatkowe (dalej: „Wyróżnienia dodatkowe”) przyznawane przez Komisję Konkursową.
 • 6 Prawa własności intelektualnej do prac konkursowych
 1. Uczestnik, z chwilą wysłania prac udziela Organizatorowi nieodwołalne, niewyłączne, nieodpłatne, nieograniczone co do czasu i terytorium upoważnienie do korzystania z autorskich praw       majątkowych i praw zależnych do powyższych prac, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, w celu publikacji tychże prac na Stronie konkursowej.
 2. Poprzez nadesłanie prac Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do prac zgłoszonych do Konkursu „logo Borówca”. Uczestnik zapewnia, iż w/w prace nie są obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz wyraża zgodę na swobodne korzystanie z prac w zakresie tych praw przez Organizatora.
 • 7 Postępowanie reklamacyjne

Ze względu na niską wartość konkursu i lokalny jego charakter Reklamacje nie będą rozpatrywane.

 • 8 Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Radna Urzędu Miasta i Gminy Kórnik okręg Borówiec Nowy. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi              przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Regulaminie.
 2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Administratora do celów związanych wyłącznie z przeprowadzeniem Konkursu.
 3. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych osobowych uniemożliwi odbiór nagrody.
 4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich poprawiania.
 • 9 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin dostępny jest na Stronie konkursowej.
 2. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, z tym z opłatą za dostęp do Internetu, wysłaniem prac są ponoszone przez Uczestników.
 3. Każdy z Uczestników przystępując do Konkursu akceptuje tym samym warunki Regulaminu.