Paragraf

W styczniu bieżącego roku Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwaliła Status Miasta i Gminy Kórnik a w nim jeden z dość kontrowersyjnie odbieranych zapisów:

§ 101 pkt 6.

 „Przebieg Komisji Rewizyjnej (oraz każdej innej komisji) jest rejestrowany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk. Zapis dźwiękowy z przebiegu Komisji stanowi materiał pomocniczy, służący jedynie do sporządzenia protokołu.

Na podstawie tego zapisu pewne środowiska wyciągnęły daleko idące fałszywe uproszczenie jakoby Rada utajniała prace komisji.  Nic bardziej mylnego!

Zarówno posiedzenia sesyjne jak i posiedzenia komisji  są jawne.

Jawność posiedzeń oznacza, iż każdy mieszkaniec może w nich uczestniczyć i zabierać głos.

Dodatkowo sesje nagrywane są za pomocą urządzeń audiowizualnych, które bezpośrednio transmitują jej przebieg. Przebieg komisji natomiast rejestrowany jest za pomocą rejestratora dźwięku a nagranie stanowi materiał pomocniczy dla pracowników Biura Rady i służy do sporządzania protokołów (wspomniany § 101 pkt 6).

Zarówno z sesji jak i komisji spisywane są protokoły. Protokoły zatwierdzane są przez radnych na kolejnych posiedzeniach. Każdy radny ma możliwość zapoznania się z protokołem przed posiedzeniem. W sytuacji kiedy radny nie zgadza się z jego treścią zgłasza uwagi na posiedzeniu – a materiał zostaje skorygowany. Protokoły są przedmiotem głosowania.

Nigdy nie zdarzyła się sytuacja, w której radny zagłosował przeciwko – czyli podważył treść protokołu jako niezgodnego z prawdą.

Tym samym chciałam podkreślić, iż z punktu widzenia Biura Rady nagrania mają wyłącznie pomóc w odzwierciedleniu rzeczywistego przebiegu komisji. Udostępnianie nagrań na żądanie jest jednak problematyczne, gdyż  RODO nakłada na podmioty obowiązek anonimizacji , co w konsekwencji przekłada się na długie godziny montowania nagrania gotowego do udostępnienia.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę, iż nagrania nie są podstawą do tworzenia skutków prawnych a z punkt widzenia mieszkańca powinny być ambiwalentne, gdyż meritum z posiedzenia komisji musi zostać ujęte w protokole komisji, a ten zatwierdzony przez radnych. Wyłącznie opinia komisji jest przedkładana na sesję. Nie jest ona jednak wiążąca. Dopiero uchwała Rady zapadająca na sesji jako forma prawa miejscowego wywołuje skutki prawne i z punktu widzenia mieszkańca ma największe znaczenie.

Co usłyszelibyśmy w nagraniach czego nie ma w protokole z komisji – otóż nie wiele więcej, bo materiał musiałby zostać pozbawiony nazwisk, informacji podawanych poza protokołem.

Dodatkowo podkreślić należy, iż jeżeli mieszkaniec zapragnąłby nagrać na swoim urządzeniu nagrywającym posiedzenie komisji – to ma on do tego pełne prawo! W takiej sytuacji na nim spoczywać będzie obowiązek wynikający z ustawy o ochronie danych osobowych.

Prezydium Rady zawsze zachęca Radnych do brania udziału w posiedzeniach komisji. Są one formą naszej pracy i są kluczowe przy podejmowaniu decyzji na sesji. Spędzamy wiele godzin debatując nad treścią uchwał, wysłuchując specjalistów lub mieszkańców, których tematy dotyczą. Dlatego dziwi mnie tak wysoka absencja niektórych Radnych. Konsekwencją absencji jest przedłużanie sesji, brak zrozumienia tematu i nieprawidłowe przekazywanie informacji do opinii publicznej.