Program dofinansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest

Urząd Miasta i Gminy Kórnik rozpoczął procedurę przyjmowania od mieszkańców wniosków na utylizację wyrobów zawierających azbest. Z dofinansowania korzystać mogą właściciele i użytkownicy wieczyści nieprowadzący działalności gospodarczej, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych, instytuty badawcze oraz stowarzyszenia ogrodowe lub działkowcy.

Zainteresowane osoby winny złożyć pisemny wniosek wg ustalonego wzoru na rok 2016 do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. Wnioski do pobrania w tut. Urzędzie II piętro pok. nr 201 lub na stronie internetowej  www.bip.kornik.pl.

Dofinansowanie wynosi 100% kosztów demontażu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych lub wyłącznie odbioru i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych.

Powyższe wnioski będą przyjmowane do wyczerpania limitu określonego w zasadach likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego, przy czym ostateczny termin składania wniosków ustala się na dzień 31 sierpnia 2016 r. Złożone wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpłynięcia do tut. Urzędu, które następnie będą przekazywane do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Szczegółowe informacje: http://bip.kornik.pl/kornikm/bip/druki-i-wnioski/wydzial-ochrony-srodowiska-i-rolnictwa/program-dofinansowania-likwidacji-wyrobow-zawierajacych-azbest1.html