Konkurs fotograficzny „Moje Kwiaty”

DSC_0218Regulamin konkursu „Moje Kwiaty”

Art 1. Postanowienia ogólne

 1.  Organizatorem konkursu „ Moje kwiaty” (dalej: „Konkurs”) jest Radna Gminy Kórnik (dalej: „Organizator”), działająca na zlecenie Rady Sołeckiej w Borówcu (dalej: „Sponsor nr 1”). Sponsorem nagrody jest również – sklep Juniperus (Sponsor nr 2).
 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: Regulamin”).
 3. Konkurs jest prowadzony na stronie www.eBorowiec.pl (dalej: „Strona konkursowa”).
 4. Konkurs trwa od 8 sierpnia 2015 r. od momentu udostępnienia na stronie www.eBorowiec.pl do 8 września 2015 r. do godziny 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
 5. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu i wyłonienia zwycięzców Konkursu, powołana zostanie Komisja Konkursowa. W skład Komisji Konkursowej wejdą:

Anna Maria Andrzejewska,

Sylwia Brzoskowska,

Agnieszka Plucińska,

Michał Stecki.

Art 2. Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wieś Borówiec, które ukończyły 16 rok życia, przy czym osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych albo opiekunów prawnych, dalej zwane „Uczestnik”.
 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie drogą mailową zdjęć na adres : moje.kwiaty@eborowiec.pl oraz podanie: imienia, nazwiska, adresu, adresu mailowego i telefonu.
 4. Przez przystąpienie do konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska na liście zwycięzców umieszczonej na Stronie www.eBorowiec.pl oraz opublikowanie ich zdjęć.

Art 3.  Zasady i przebieg Konkursu

 1. Konkurs dostępny jest za pośrednictwem Strony www.eBorowiec.pl .
 2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien:

– zrobić, zdjęcie rośliny przez siebie wyhodowanej lub odnalezionej,

– opisać miejsce wykonania zdjęcia. Opis może mieć maksymalnie 2 zdania.

– przesłać za pomocą maila na adres moje.kwiaty@eborowiec.pl stworzony przez siebie opis wraz ze zdjęciem.

 1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, ale w czasie trwania Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 2. Konkurs trwa od 08.08.2015 r. do 08.09.2015 r.
 3. Zdjęcia wysłane po czasie trwania Konkursu lub naruszające warunki Regulaminu nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 4. Zdjęcia będą oceniane przez Komisję Konkursową, która dokona swobodnej oceny nadesłanych prac. Komisja Konkursowa oceni zdjęcia uwzględniając w szczególności ich oryginalność oraz kreatywność i wyłoni zwycięzców:

– jedno zwycięskie zdjęcie, które otrzyma Nagrodę Główną,

– dwa kolejne zdjęcia, które otrzymają Nagrodę Dodatkową.

 1. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na Stronie konkursowej w zakładce Zwycięzcy w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia danego Konkursu.
 2. Zwycięzcy konkursu otrzymają informację o wygranej za pomocą poczty elektronicznej na podany podczas procesu wysyłki adres e-mail w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia danego Konkursu.
 3. W przypadku podania nieprawidłowych danych, Zwycięzca traci prawo do nagrody.
 4. Nagrody dla Zwycięzców zostaną wręczone na wrześniowej Biesiadzie Borówieckiej. Nagrody nie odebrane na Biesiadzie będą możliwe do odbioru u Organizatora konkursu w ciągu kolejnych 15 dni od daty wydarzenia.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcy z przyczyn zależnych od Zwycięzcy, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez poszczególnych Zwycięzców lub zdarzeń siły wyższej.
 6. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową.

Art 4. Nagrody

Nagrodami w konkursie są:

 1. Bon o wartości 200 zł do sklepu Juniperus (dalej: „Nagroda Główna”) przyznawane przez Komisję Konkursową
 2. Bon o wartości 50 zł do sklepu Juniperus) –w ilości dwie nagrody dodatkowe (dalej: „Nagrody Dodatkowe”) przyznawanych przez Komisję Konkursową.

Art 5. Prawa własności intelektualnej do prac konkursowych

 1. Uczestnik, z chwilą wysłania zdjęć udziela Organizatorowi nieodwołalne, niewyłączne, nieodpłatne, nieograniczone co do czasu i terytorium upoważnienie do korzystania z autorskich praw majątkowych i praw zależnych do powyższych zdjęć, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, w celu publikacji tychże zdjęć na Stronie konkursowej.
 2. Poprzez nadesłanie zdjęć Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do zdjęć zgłoszonych do Konkursu „Moje Kwiaty”. Uczestnik zapewnia, iż w/w zdjęcia nie są obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz wyraża zgodę na swobodne korzystanie ze zdjęć w zakresie tych praw przez Organizatora.

Art.6 Postępowanie reklamacyjne

Ze względu na niską wartość konkursu i lokalny jego charakter Reklamacje nie będą rozpatrywane.

 Art. 7  Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Rada Sołecka. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Regulaminie.
 2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Administratora do celów związanych wyłącznie z przeprowadzeniem Konkursu.
 3. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych osobowych uniemożliwi odbiór nagrody.
 4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich poprawiania.

 Art. 8  Postanowienia końcowe

 1.  Regulamin dostępny jest na Stronie konkursowej.
 2. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, z tym z opłatą za dostęp do Internetu, wysłaniem zdjęć są ponoszone przez Uczestników.
 3. Każdy z Uczestników przed przystąpieniem do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu.