Wniosek skierowany do Nadleśnictwa Babki dotyczący projektu Planu Urządzania Lasu

Na prośbę mieszkanców załączam treść wniosku skierowanego przez Stowarzyszenie Zielony Peryskop do Nadleśnictwa Babki dotyczącego projektu Planu Urządzania Lasu na kolejną dziesięcioletnią perspektywę czasową.

 
W związku z toczącymi się konsultacjami dotyczącymi Projektu Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Babki na bazie przeprowadzonych analiz cięć rębnych lasów, zwracamy się z wnioskiem całkowitego odstąpienia od cięć kęp starodrzewu wzdłuż dróg publicznych na terenach Północno- zachodniej części gminy Kórnik.
Ponadto jesteśmy za całkowitą rezygnacją z rębni zupełnej, podczas której usuwa się drzewa z całej powierzchni.
  Apelujemy o wprowadzeniem w to miejsce rębni częściowej, w której wymiana generacji leśnej odbywa się dwu etapowo - najpierw wycinka mniejszych powierzchni i obsadzanie gatunkami liściastymi a dopiero po kilku latach usuwanie powierzchni międzygwiazdowej i obsadzanie tych powierzchni sosną.
Uważamy, iż skutkiem tak znacznej wycinki leśnej, którą przewiduje zaprezentowany dziesięcioletni plan jest:
·      pogłębienie stepowienia terenu,
·      zaburzenie gospodarki wodnej (na gruntach pozbawionych drzew woda spływa swobodnie, na swojej drodze nie natrafia na żadne przeszkody, dodatkowo unosi ze sobą bryły ziemi, i powoduje osuwanie się terenu),
·      zawrotne tempo wycinek leśnych jakie jest obserwowane w całej Polsce czyni niemożliwym zachowanie naturalnej równowagi środowiskowej kraju (bioróżnorodność),
·      sprzeczne z potrzebami społecznymi, aby oddychać czystym powietrzem. W kontekście pogarszająca się jakością powietrza w Polsce(smog), odbieramy tą decyzję jako zwiększanie poziomu zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców,
·      zubożenie krajobrazu,
·      zwiększenie ryzyka znacznego wzrostu niezadowolenia społecznego, a w konsekwencji także zdecydowanych protestów mieszkańców,
Jako stowarzyszenie Zielony Peryskop chcielibyśmy też pokazać, jak szybko wzrasta świadomość ekologiczna mieszkańców naszych miejscowości. To mieszkańcy w trakcie konsultacji, które prowadziliśmy w ostatnich dniach przytaczali poniższe argumenty:
·         Lasy wpływają na jakość wody i stabilizację gleby. Są środowiskiem naturalnym większości lądowych roślin i zwierząt, a z tej biologicznej różnorodności pochodzą leki i żywność niezbędne dla człowieka. W wyniku zniszczenia lasów wiele organizmów, włączając nieznane wirusy i bakterie, obecnie poszukuje nowych siedlisk. Obserwowany jest też stopniowy proces wymierania owadów na całym świecie na terenach rolniczych, ale także w miejscach o niskiej bioróżnorodności.
 ·         Lasy  mają wpływ również na  zmniejszanie ilości dwutlenku węgla. W lasach znajdujących się w stanie równowagi ilość pochłanianego dwutlenku węgla i uwalnianego tlenu jest zbliżona i nie ma dużego wpływu na globalny bilans dwutlenku węgla. Jednak zmniejszanie areału lasów przyczynia się do zakłócenia tej równowagi. Należy być świadomym tego, że hektar lasu rocznie wchłania niemal 250 ton CO2 i produkuje prawie 10-krotnie więcej tlenu niż taka sama powierzchnia użytków rolnych.
·         Las, oprócz w/w funkcji ekologicznej (ochronnej) odgrywa w naszym przypadku niezwykle ważną funkcję społeczną- kształtuje korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne dla mieszkańców:
-        Lokalna społeczność każdego dnia korzysta z funkcji rekreacyjnej lasu, który jest łatwo dostępny i znajduje się w pobliżu osiedli mieszkaniowych. Dzięki temu osoby starsze, matki z dziećmi codziennie tu odpoczywają  i spędzają wolny czas. Leśna zieleń, na naszym dość znacznie zurbanizowanych terenie, stanowi dla nas wytchnienie oraz miejsce spotkań i spacerów z przyjaciółmi i bliskimi. 
-        Oprócz funkcji wypoczynkowo- turystycznej, las w naszym przypadku pełni również funkcję sportową- służy mieszkańcom jako miejsce aktywnego wypoczynku, przejażdżek rowerowych czy konnych. Co roku na terenach leśnych odbywają się imprezy sportowe: Borówiecka Za-dyszka.
-        Las zapewnia również rozwój edukacji ekologicznej społeczeństwa.
Nasze miejscowości- Borówiec, Kamionki czy Szczytniki są nierozerwalnie łączone z lasem i enklawą spokoju. Las zawsze był stałą częścią krajobrazu tej części gminy i pragniemy, by nim pozostał. Dowodem przywiązania mieszkańców do okolicznych lasów, jest choćby protest mieszkańców w 2017 roku przeciwko wycince drzew na terenie przy ul. Spółdzielczej w Borówcu. Jest to jednocześnie dowód, że tereny leśne okalające nasze osiedla są terenami bardzo wrażliwymi społecznie.
Mając na uwadze dobro ogólne mieszkańców występujemy o wzięcie pod rozwagę naszego wniosku oraz rozpoczęcie dialogu społecznego.