Wymarzonych Świąt Bożego Narodzenia!

Wymarzonych Świąt Bożego Narodzenia

przepełnionych radością, ale i chwilami zadumy oraz wytchnienia.

Niegasnącego optymizmu, realizacji własnych marzeń w Nowym Roku!

 

życzy

Anna Maria Andrzejewska

 

Jednocześnie korzystając ze sposobności chciałabym podziękować za Państwa głosy w październikowych wyborach oraz podzielić się refleksjami związanymi z wykonywaną przeze mnie funkcją Radnej Miasta i Gminy Kórnik w roku 2018.

Inwestycje przeprowadzone w br. w naszej miejscowości to:

modernizacja ul. Klonowej, ul. Ładnej, ul. Uroczej;

budowa oświetlenia na ul. Granicznej;

projekt ul. Szkolnej oraz ul. Wrzosowej.

Destrukt został położony na ul. Skwer Brzozowy, ul. Jesionowej, ul. Skwer Topolowy, wjazd na ul. Buczynową.

W przyszłym roku destrukt zostanie położony na ul. Kurkowej, ul. Wierzbowej, ul. Bukowej, ul. Świerkowej.

W budżecie Gminy na rok 2019 znalazły się następujące inwestycje:

droga gminna 235/9 (przy jeziorze równoległa do ul. Kempingowej) – 210 000,00zł;

 1. Różana -300 000,00zł;
 2. Na Skarpie -500 000,00zł;
 3. Ogrodowa (fragment)-20 000,00zł

projekt ul. Dębowa -20 000,00zł,

kanalizacja ul. Zielona Polana -20 000,00;

I etap projektu „Oświetlenie Pod Borem /Pod Lasem” -150 000,00zł

modernizacja świetlicy wiejskiej -100 000,00zł (w tym 40 000,00 budżet sołecki)

modernizacja placu zabaw przy świetlicy – 32 000,00zł (budżet sołecki)

budowa placu zabaw działka nr 300 – 32 000,00 (budżet sołecki)

Liczę, że w ramach tzw. korekt budżetowych zostaną wprowadzone ul. Maślakowa (interpelacja 07.12.2018)  i Wrzosowa, chodnik ul. Szkolna, które ku mojemu rozczarowaniu nie znalazły się w uchwale.

 

Złożone przeze mnie interpelacje dotyczyły:

– przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji, który stanowiłby podstawę do ubiegania się o środki unijne.

-konieczności podjęcia kroków przez Gminę zmierzających do zażegnania konfliktu między mieszkańcami a deweloperem na ul Głównej.

-wprowadzenia lokalnych standardów urbanistycznych w związku ze specustawą mieszkaniową (dnia 22 sierpnia bieżącego roku weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. W zapisach możemy znaleźć min.

„Inwestycję mieszkaniową lub inwestycję towarzyszącą realizuje się niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem, że nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwałą o utworzeniu parku kulturowego. Wprowadzenie Lokalnych standardów Urbanistycznych a w szczególności wskaźników procentowych w drodze uchwały mogłoby w sposób znaczący ograniczyć niekontrolowany rozwój tzw. deweloperki).

-złożenia wniosku o dofinansowanie opracowania „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2019-2035” w ramach programu priorytetowego „GEPAED II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.  Wnioskowana wysokość dotacji wynosi 50.000,00 zł. Strategia stanie się podstawą do ubiegania się o środki min. na instalacje fotowoltaiczne na budynkach publicznych, stacje ładowania oraz autobusy niskoemisyjne.

 

Wystąpiłam z wnioskami o:

 • złożenie wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne oraz Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania.  W ramach wspomnianych wyżej konkursów zmierzających do poprawy jakości edukacji szkolnej przewiduje się realizację projektów w zakresie:

-wsparcia uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy matematyczno-przyrodniczych, ICT, języków obcych;

-doposażenia i wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne;

-doskonalenia umiejętności nauczycieli;

– tworzenia w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego;

-wsparcia indywidualnego ucznia, w tym wsparcia rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 • podjęcie działań zmierzających do ustanowienia przystanku autobusowego Kamionki/Szkoła przystankiem stałym dla linii 511,512 i 527. W celu poprawy logistyki oraz bezpieczeństwa mieszkańców;
 • stworzenie dodatkowego przystanku na drodze powiatowej nr 2461P ul. Poznańska / Stokrotkowa w Kamionkach;
 • zmianę lokalizacji cmentarza (ze wskazaniem ul. Radiowej w Borówcu jako alternatywy dla nekropolii);
 • podjęcie działań zmierzających do wyrównania tłuczniem ul. Warzywnej i Polnej przy obiekcie usługowym w Borówcu;
 • uregulowanie spornej sytuacji związanej z brakiem miejsc parkingowych placówki oświatowej przy ul. Różanej w Borówcu;
 • podjęcie działań zmierzających do umiejscowienia przejścia dla pieszych na ul Platanowej wlot na ulicę Poznańską oraz przejścia dla pieszych na ul. Poznańskiej na wysokości ul. Sportowej przy orliku w Kamionkach;
 • podjęcie działań zmierzających do zamontowania wiaty rowerowej przy remizie strażackiej ul. Poznańska w Kamionkach;
 • podjecie działań zmierzających do uregulowania kwestii panującego chaosu reklamowego w ramach uchwały reklamowej. (W gminie zauważalny jest chaos reklamowy, który wpływa niekorzystnie na otoczenie- niszczy przestrzeń, wprowadza bałagan wizualny)

 

Razem z grupą Zielony Peryskop przeprowadziłam ankiety z mieszkańcami, które wpłynęły na aktualizację rozkładu jazdy nowej linii autobusowej nr.599.

Uczestniczyłam przy przygotowaniu projektu o dotację dla żłobka. Planowane przedsięwzięcie zakłada kompleksowe działania zmierzające do utworzenia  miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, wydłużenie czasu pracy żłobka oraz aktywizację zawodową osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3.

W bieżącym roku podjęłam się po raz kolejny organizacji pokazów tańca w kórnickiej OAZIE w ramach z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Borówiec reprezentowała grupa dzieci przygotowywana przez Damon Hodges’a. Pokaz tańca Hip-hop. Ponadto zebrałam i dostarczyłam do Sztabu fanty, które zostały poddawane licytacji na 26 finale orkiestry.

Miesiąc maj to nasze lokalne wydarzenie sportowe –biegi przełajowe „Borówiecka Za-dyszka”.

Po raz drugi zorganizowałam konkurs plastyczny pod tytułem Logo Borówca. W konkursie uczestniczyły grupy z przedszkola Tajemnicza Wyspa oraz Śpiewające Włóczykije. 6 osobowej komisji najbardziej podobał się projekt nr 5 przygotowany przez Panie Patrycję Radziejewską i Dorotę Strojną z przedszkola Śpiewające Włóczykije.

Poniżej prezentacja nadesłanych prac:

1  2

3 4

5

 

Rok 2018 to również współpraca z Nadleśnictwem Babki (kwestie zamiany gruntów, rozszerzenia terenów leśnych, Plan Urządzania Lasu) oraz  Powiatowym Konserwatorem Zabytków w celu utrzymania terenów świetlicy wiejskiej w jednakowym stylu architektonicznym oraz modernizacji cmentarza ewangelickiego w ramach przyszłorocznych konkursów.