ZBIÓRKA ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI

Z dniem 1 stycznia 2018r. właściciele nieruchomości zobowiązani będą do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmujących w szczególności :

-tworzywa sztuczne, ( worek żółty 120 l )

-szkło bezbarwne ( worek biały 80 l),

-szkło kolorowe ( worek zielony 80 l),

-papier ( worek niebieski 120l),

– odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów ( pojemnik 110, 120 lub 240 l – wykonany z tworzywa sztucznego z dwoma kółkami lub worek o minimalnej pojemności 120 l w kolorze brązowym oznaczone napisem „ bio” – do zbierania odpadów ulegających biodegradacji ,

-metale,

-odpady niebezpieczne i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak przeterminowane leki i chemikalia, termometry, farby i lakiery, opakowania po substancjach niebezpiecznych, filtry olejowe,

– zużyte baterie i akumulatory,

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

-meble i inne odpady wielkogabarytowe,

-odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpad komunalny,

-zużyte opony do średnicy 1m,

– styropian,

-opakowania wielomateriałowe typu tetra pak,

– odzież i tekstylia,

-papa odpadowa,

-drewno, w tym opakowania z drewna

Szczegółowo kwestie odbioru odpadów omawia uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 lipca 2017r.