Zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy – 24.09.2019 r. g. 19:30

Szanowni Mieszkańcy,

serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy, które odbędzie się

we wtorek, 24.09.2018 r.

o godzinie. 19:30

w świetlicy wiejskiej

przy ul. Szkolnej 2 w Borówcu

W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. o godzinie 19:45.

Głównym tematem obrad będzie ustalenie podziału środków z funduszu sołeckiego na rok 2020 oraz sprawy bieżące.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego ważności (lub drugi termin).
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Fundusz sołecki 2019 – aktualne wykonanie i zaplanowane wydatki.
  5. Fundusz sołecki 2019 – przedstawienia propozycji zmiany przeznaczenia środków oraz głosowanie nad przesunięciem środków finansowych (uchwała).
  6. Przedłożenie propozycji podziału środków z funduszu sołeckiego na rok 2020 i dyskusja.
  7. Głosowanie nad podjęciem uchwały dot. podziału środków z funduszu sołeckiego na rok 2020.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9.  Zamknięcie obrad.

Na zabranie zaproszony został również p. Burmistrz Przemysław Pacholski

w imieniu swoim oraz Rady Sołeckiej sołectwa Borówiec Nowy serdecznie zapraszam,

Sylwia Brzoskowska