Dyskusja publiczna dot. mpzp strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu, obejmującego obszary obrębów: Borówiec, Szczytniki, Gądki, Koninko i Robakowo, gmina Kórnik

 

Dyskusja publiczna odbędzie się 7 września o godz. 17:30 w Świetlicy Wiejskiej (Stara Szkoła) w Borówcu.

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2018 r. na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (lub elektronicznie na adres: kornik@kornik.pl – wniosek powinien być podpisany podpisem elektronicznym lub za pomocą ePUAP).

Plan od 3.09 będzie dostępny w wersji elektronicznej pod adresem: MPZP Bomboskład

Zapraszam do uczestnictwa,

Sylwia Brzoskowska