Relacja z Zebrania Wiejskiego – Borówiec Nowy

Szanowni Mieszkańcy,

na ostatnim Zebraniu Wiejskim sołectwa Borówiec Nowy, uchwalony został zaktualizowany Plan Odnowy Miejscowości Borówiec. Wśród istotnych zmian, oprócz informacji o podziale miejscowości na dwa sołectwa, znalazło się kilka nowych projektów, dopasowanych do aktualnych możliwości zdobycia dofinansowań z UE i nie tylko. Wśród nich znalazły się m.in.:

  • Modernizacja centrum sportowo-rekreacyjnego przy ul. Szkolnej,
  • Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości jako instytucji otoczenia biznesu,
  • Przeciwdziałanie obniżaniu się poziomu wód w akwenie oraz przywrócenie stanu używalności jeziora Borówieckiego,
  • Wspieranie produktów lokalnych, kładących nacisk na autentyczność, lokalność oraz kulturę. Rozwój kulinarnego dziedzictwa regionu.

Aktualny POM zostanie opublikowany, jak tylko zostanie zatwierdzony na Sesji Rady Miejskiej.

Ponadto, podjęta została uchwała, w której zobowiązano Burmistrza Gminy Kórnik do wyjaśnienia działań prowadzonych na działce w rejonie ul. Szkolnej.

Wśród wolnych wniosków ze strony mieszkańców znalazła się propozycja podjęcia uchwały wyrażającej sprzeciw wobec wydobycia węgla brunatnego z Rowu Poznańskiego. Zebranie Wiejskie podjęło w/w uchwałę jednogłośnie.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

tel. 735 977 217
email: borowiecnowy.soltys@gmail.com