Aktualności Borówiec

Łącznik ekologiczny – wyłożenie mpzp

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów łącznika ekologicznego, lasów i gruntów rolnych.

Dyskusja publiczna odbędzie się 19.03.2018 r. o godz. 18:00 w sali OSP w Kamionkach, serdecznie zapraszam!

Obwieszczenie wraz z mapą

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Grupa Zielony Peryskop zaprasza na spotkanie informacyjne w ramach projektów dotacyjnych wspierających rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Pierwsze spotkanie odbędzie się dnia 25.02.2018r. o godzinie 12.45 w świetlicy wiejskiejw Borówcu.

Projekty zakładają  przygotowanie uczestników projektu poprzez udział w szkoleniach, doradztwie oraz udzielenie dotacji oraz wsparcia pomostowego.

Skierowane są do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo od 30 roku życia, które jednocześnie należą do jednej z następujących grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami.

Ze wsparcia wyłączone są osoby, które posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Wykluczeniu podlegają także rolnicy inni niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Projekty realizowane będą w okresie od marca 2018 r. do  sierpnia 2019 r. na terenie całego województwa wielkopolskiego.

Rekrutacja odbywa się dwuetapowo:

  • I etap: ocena formalna Wstępnego formularza rekrutacyjnego oraz ocena merytoryczna Wstępnego formularza rekrutacyjnego pod kątem planowanej działalności gospodarczej, prowadzona przez Komisję rekrutacyjną w postaci 2 ekspertów w zakresie przedsiębiorczości.
  • II etap: weryfikacja predyspozycji (w tym np. osobowościowych, poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzana przez doradcę zawodowego.

Premiowane działalności to: Odnawialne  Źródła  Energii (OZE) oraz branże  zidentyfikowane  jako branże o największym potencjale rozwojowym  dla  danego  regionu  (w ramach smart specialisation):

  1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów
  2. Wnętrza przyszłości
  3. Przemysł jutra
  4. Wyspecjalizowane procesy logistyczne
  5. Rozwój oparty na ICT
  6. Nowoczesne technologie medyczne

Osoby zainteresowane udziałem w projektach zapraszamy na spotkanie.

 

Projekt mpzp dla terenów na zachód od ul. Kamiennej w Kamionkach – druga dyskusja

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dn. 07.02. o godz. 18:00 w sali OSP w Kamionkach odbędzie się druga dyskusja nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami.

Dokumentacja: mpzp ul. Kamienna

Zapraszamy!

 

Zasady i harmonogram rekrutacji do przedszkoli i szkół – rok szkolny 2018/2019

Drodzy mieszkańcy,

w poniższym linku znajdą Państwo szczegóły dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2018/2019:

http://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/ogloszenia/wydzial-oswiaty-i-polityki-spolecznej/rekrutacja-do-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-2018/2019.html

Wywóz choinek+harmonogram wywozu odpadów na 2018r

Szanowni Mieszkańcy,

Odbiór choinek z całego Borówca odbędzie się tylko

13 lutego 2018 r

 

Własny Plac Zabaw …

Dnia 31.01.2018r. została uchwalona korekta budżetowa, która wprowadza min. wykonanie projektu ul. Wrzosowej w sołectwie Borówiec Nowy w kwocie 30 tyś zł.

Ponadto została uchwalona kwota 7200,00 zł, która stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie w budżecie na pokrycie wartości rocznej dzierżawy gruntu wydzierżawianego na okres 10 lat od Fundacji Zakłady Kórnickie. Grunt ma zostać przeznaczony  na cele rekreacyjne, urządzenie placu zabaw i miejsce spotkań mieszkańców w Borówcu Nowym. Niebawem ziści się marzenie o własnym placu zabaw. Przypomnę, iż od kilku lat prowadzone były rozmowy i poszukiwania gruntów pod tego typu inwestycje.  Zgodnie z umową, która zostanie podpisana niebawem na terenie o powierzchni 0,7232 ha będzie możliwe instalowanie wyłącznie urządzeń pod plac zabaw oraz nasadzeń roślinności uprzednio uzgodnionych w Fundacją.

Borówiec zgłoszony do konkursu Wielkopolska Odnowa Wsi!

Szanowni Państwo,

Borówiec jako jedna z nielicznych miejscowości z naszej gminy został zgłoszony do konkursu Wielkopolska Odnowa Wsi.

Projekt dotyczący budowy placu zabaw na ul. Rekreacyjnej będzie częściowo finansowany ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Borówiec Nowy, zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego, częściowo ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Borówiec oraz, mamy nadzieję, w 50% dofinansowany ze środków WOW. Uzyskanie dofinansowania pozwoli zrealizować tę inwestycję kompleksowo w roku 2018.

Warto podkreślić, że projekt placu zabaw został opracowany pro publico bono przez członkinię Rady Sołeckiej sołectwa Borówiec – Jolantę Kaczmarek, dziękuję!

Trzymamy kciuki za nasz projekt, a wyniki powinny zostać ogłoszone w marcu.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

Pozyskanie nowego gruntu na terenie Borówca Nowego!

Szanowni Państwo,

z nieskrywaną radością informuję, że w wyniku bardzo długich, ale owocnych, negocjacji Fundacja Zakłady Kórnickie podpisała z Urzędem Miasta i Gminy Kórnik umowę dot. wydzierżawienia działki w Borówcu Nowym, która zostanie przekazana na cele sołectwa. Wniosek o pozyskanie gruntu na terenie naszego sołectwa był pierwszym złożonym przeze mnie wnioskiem po objęciu funkcji sołtysa – już we wrześniu 2015 roku. Tym bardziej cieszy fakt, że sfinalizowano tę inicjatywę. Umowa dzierżawy została podpisana na okres 10 lat i dotyczy działki 300, położonej przy ul. Głównej.

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które wspierały sołectwo w negocjacjach w Fundacją, w szczególności Panu Ireneuszowi, a także Panom Burmistrzom – za okazaną przychylność i poparcie wniosku.

Pozyskana działka zostanie zagospodarowana według koncepcji wypracowanej wspólnie z Fundacją, Radami Sołeckimi, jak i mieszkańcami, adekwatnie do posiadanych i pozyskanych środków oraz uzgodnionych zasad współfinansowania pomiędzy sołectwami. O szczegółach będę Państwa informować.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

Harmonogram wywozu odpadów II-XII

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiam harmonogram wywozu odpadów w roku 2018:

Wywóz choinek z terenu Borówca: 13.02.2018

 

źródło: Harmonogram

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

Zebranie mieszkańców Sołectwa Borówiec

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia

5 lutego 2018 (poniedziałek) o godz. 19.00  w

świetlicy wiejskiej ul. Szkolna 2

Głównym tematem zebrania będzie sprawozdanie z realizacji budżetu sołeckiego za 2017 r. Porozmawiamy również o planach na rok 2018.

Do zobaczenia