Aktualności Borówiec

Zmiany w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych

Szanowni Państwo,
w sytuacji, gdy ustawą z dnia 07.11.2018r. ustanowiono 12 listopada 2018r. jako dzień wolny od pracy, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys informuje, że wszystkie odbiory odpadów zaplanowane w harmonogramach w dniach od 12.11.2018r. do 16.11.2018r. odbędą się zgodnie z przedstawionymi poniżej zmianami :
1. odpady zmieszane i odpady BIO :
– odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniu 12.11.2018r. odbędzie się w dniu 13.11.2018r.
– odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniu 13.11.2018r. odbędzie się w dniu 14.11.2018r.
– odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniu 14.11.2018r. odbędzie się w dniu 15.11.2018r.
– odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniu 15.11.2018r. odbędzie się w dniu 16.11.2018r.
– odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniu 16.11.2018r. odbędzie się w dniu 17.11.2018r.
2. odpady segregowane ( papier, szkło, tworzywa sztuczne ) :
– odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniu 12.11.2018r. odbędzie się w dniu 17.11.2018r.
– odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniach od 13.11.2018r. do 16.11.2018r. odbędzie się bez zmian

Praca PSZOK-u Kórnik zlokalizowanego w Czołowie będzie odbywała się bez zmian od godz. 10:00 do 18:00.

źródło: kornik.pl

III Niepodległościowy Borówiecki Marsz z kijkami – 11.11.2017 g. 11:00

Wyniki głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019

W dniu 08.11.2018 r. zostały ogłoszone wyniki głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

Borówiecki Park Rekreacji zdobył 626 głosów. Niestety do zwycięstwa zabrakło nam 127 głosów.

Do realizacji z zdań dużych wybrane zostały:

  1. Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w Bninie – 250 000 zł – 825 głosów
  2. Rozświetlone Kamionki – 250 000 zł – 752 głosy
  3. Budowa boiska piłkarskiego w Dachowie – 144 000 zł – 224 głosy

Wśród zadań małych bezkonkurencyjne okazało się letnie kino plenerowe, które otrzymało 848 głosów.

Do realizacji z zadań małych wybrane zostały:

  1. Letnie kino plenerowe – 17 000 zł – 848 głosów
  2. Defibrylator AED – 9925,50 zł – 709 głosów
  3. Kórnik gminą ludzi aktywnych – 386 głosów
  4. Info 50+ – warsztaty komputerowe dla mieszkańców gminy w wieku 50+ – 8750 zł – 109 głosów.

Gratulujemy autorom projektów, które wygrały i głosującym!

Serdeczne podziękowania również dla wszystkich, którzy oddali swoje głosy na projekty dla Borówca.

Flagi z okazji Święta Niepodległości

Szanowni Mieszkańcy,

Zbliża się wyjątkowa rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji Urząd Miasta i Gminy Kórnik wydał okolicznościowe flagi.

Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany otrzymaniem takiej flagi- zapraszam, zostało mi jeszcze kilka sztuk.

pozdrawiam

Agnieszka Plucińska

Świętujmy niepodległość!

Nowy Burmistrz – Przemysław Pacholski

Nowym Burmistrzem Miasta i Gminy Kórnik na nadchodzącą, 5-letnią, kadencję został Przemysław Pacholski.

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy i współpracy na rzecz rozwoju naszej gminy i miejscowości.

 

Wyniki:

Przemysław Pacholski – 5966 głosów (57,91%)

Magdalena Kosakowska – 4337 głosów (42,09%)

Przebieg spotkania konsultacyjnego – Kamionki 30.10.2018r.

W dniu 30 października 2018 r. w strażnicy OSP Kamionki odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Mieczewskiej i ulicy Spacerowej w Kamionkach. W spotkaniu udział wzięło kilkudziesięciu Mieszkańców Kamionek oraz Radni Miasta i Gminy Kórnik – Pani Anna Andrzejewska i Pan Tomasz Nagler. Spotkanie poprowadził Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik Pan Tomasz Wojciechowski. Na sali obecni byli również Sołtysi Kamionek Starych, Kamionek Północnych oraz Borówca Nowego, pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego oraz urbanistka, która będzie sporządzała projekt planu miejscowego. Podczas spotkania konsultacyjnego przedstawiono dotychczasowy przebieg prac i rozmów nad rozwiązaniami możliwymi do zastosowania w projekcie planu miejscowego. Wspólnie z Mieszkańcami określono zbiór potrzeb – oczekiwań, względem projektu planu miejscowego (określono pożądany rodzaj zabudowy, jej gabaryty i sposób wyposażenia w usługi i miejsca do rekreacji). Następnie uczestnicy spotkania wraz z Kierownikiem Wydziału Planowania omówili normy, którymi możemy posługiwać się w zagospodarowaniu terenu, tj. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach zabudowy – wskazano podstawowe zależności pomiędzy ww. dokumentami. Omówiono również możliwe formy kontroli procedur planistycznych przez Mieszkańców. Uczestnicy spotkania wspólnie doszli do wniosku, że udział w toku procedury planistycznej – udział w spotkaniach konsultacyjnych, składanie wniosków i uwag – są niezmiernie ważne i usprawniają pracę nad projektem, zapewniając jednocześnie przejrzystość prac.

Pan Tomasz Wojciechowski przedstawił zgromadzonym na spotkaniu Mieszkańcom wyniki rozmów z potencjalnymi Inwestorami, którzy są zainteresowani zagospodarowaniem przeważającej części terenu objętego projektem planu. Niezwłocznie po podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego przez Radę Miasta i Gminy Kórnik w lutym 2018 r. przystąpiono do rozmów z zainteresowanymi Inwestorami. W spotkaniach z Inwestorami uczestniczył wiceburmistrz Przemysław Pacholski oraz wiceburmistrz Antoni Kalisz a wyniki i ustalenia z rozmów prezentowane były Radnym podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej UMiG Kórnik. Jak okazało się podczas wczorajszego spotkania, podstawowe oczekiwania Mieszkańców względem projektu planu miejscowego były zbierze z ograniczeniami i ramami dla projektu, uzgodnionymi z Inwestorami przez wiceburmistrzów Pacholskiego i Kalisza. Ponadto, w zamian za możliwość zagospodarowania przedmiotowych terenów w drodze decyzji o warunkach zabudowy (przy jednoczesnym prowadzeniu procedury nad planem miejscowym i z zachowaniem ustalonych z Mieszkańcami założeń do tego planu), Inwestorzy zobowiązali się do sfinansowania budowy utwardzenia ulicy Spacerowej – co w konsekwencji może przyspieszyć jej realizację o kilka lat, względem obecnego harmonogramu budowy dróg gminnych (przewidującego budowę ul. Spacerowej w 2023 r.). Podczas spotkania konsultacyjnego szerzej omówiono zagadnienie komunikacji w Gminie Kórnik. Poruszono m.in. temat budowy drogi, mającej łączyć „bomboskład” z lotniskiem wojskowym w Krzesinach – dochodzącej docelowo do stacji kolejowej w Gądkach. Temat budowy ww. drogi swój początek miał w połowie 2018 r. Wtedy też odbyło się spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie. Spośród przedstawicieli lokalnych władz samorządowych w ubiegłorocznym spotkaniu uczestniczył wiceburmistrz PacholskI z kierownikami Wydziału Inwestycji oraz Wydziału Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik. Miasto i Gmina Kórnik została wytypowana jako jedna z zaledwie kilku gmin z całej Polski, do uczestniczenia w pierwszym cyklu programu polegającego na budowie infrastruktury drogowej na potrzeby obronne.

Na realizację przedmiotowej drogi Miasto i Gmina Kórnik otrzyma wsparcie finansowe z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 77 mln zł. Za realizację projektu – ze względu na rozkład kwot w ramach całego zadania – odpowiedzialne będzie Starostwo Poznańskie.

Podsumowując spotkanie konsultacyjne, Mieszkańcy dali pracownikom UMiG Kórnik „zielone światło” do prowadzenia dalszych rozmów z Inwestorami zainteresowanymi gruntami w rejonie ul. Spacerowej i ul. Mieczewskiej w Kamionkach, zmierzających do zagospodarowania przedmiotowych terenów zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas spotkania. Kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące przedmiotowego tematu odbędzie się jeszcze przed przekazaniem projektu planu miejscowego do dalszego procedowania (przed rozpoczęciem etapu uzgadniania projektu planu miejscowego). Dziękujemy za udział i serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania.

Wydział Planowania Przestrzennego UMiG Kórnik

W niedzielę wybierzemy gospodarza na kolejne 5 lat!

Konsultacje społeczne – 30.10.2018 r. ws. mpzp w rejonie ulicy Mieczewskiej i ulicy Spacerowej w Kamionkach

Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, dotyczące prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Mieczewskiej i ulicy Spacerowej w Kamionkach.
Spotkanie odbędzie w dniu 30 października 2018 r. o godzinie 18.30 w budynku strażnicy OSP Kamionki.

Wyniki wyborów samorządowych, będzie II tura!

Szanowni Państwo,

w dniu 21.10.2018 r. odbyły się wybory samorządowe.

Frekwencja w naszej gminie wyniosła 61,51%, przy czym w okręgu 3 (Borówiec Nowy, Kamionki, Szczytniki, Koninko) – 66,02% a w okręgu 2 (Borówiec, Biernatki, Błażejewo, Błażejewko, Czmoniec (obejmuje wsie: Czmoniec i Trzykolne Młyny), Czmoń, Czołowo, Dębiec, Konarskie, Mościenica, Prusinowo, Radzewo (obejmuje wsie: Radzewo i Dworzyska), Skrzynki) – 60,71%.

 

Radni Rady Miasta i Gminy Kórnik wybrani na nową kadencję:

Anna Andrzejewska – Borówiec
Beata Bruczyńska
Maciej Brylewski
Dominika Buczkowska
Iwona Cupryjak
Stanisław Duszczak
Roman Genstwa
Robert Jankowski
Jarosław Janowski – Borówiec
Magdalena Kosakowska
Iwona Kosmalska
Adam Lewandowski
Jarosław Mieloch
Tomasz Nagler
Magdalena Pawlaczyk
Andrzej Regulski
Jerzy Rozmiarek
Andrzej Surdyk
Jerzy Walczyk
Agnieszka Wiśniewska
Adam Zydroń

 

Radni Powiatu Poznańskiego z okręgu nr 6 (gmina Kórnik i Mosina) wybrani na nową kadencję:

Antoni Kalisz

Jacek Szeszuła

Seweryn Waligóra

Filip Żelazny

 

Członkowie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odnajdą Państwo na stronie: PKW

Warto podkreślić, iż członkiem Sejmiku został p. Jerzy Lechnerowski, dotychczasowy Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

 

Gratulujemy!

 

W wyborach w dniu 21.10.2018 r. żaden z kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik nie osiągnął wyniku powyżej 50%.W związku z powyższym

w dniu 04.11.2018 r. odbędzie się II tura wyborów na urząd Burmistrza,

w której zmierzą się (kolejność alfabetyczna):

Magdalena Kosakowska KWW Magdaleny Kosakowskiej MY Kórniczanie (wynik w I turze – 36,20%)

Przemysław Pacholski KWW Bezpartyjni Samorządowcy (wynik w I turze – 44,51%)

 

Zachęcamy do udziału w głosowaniu w II turze! Odbędzie się ono 04.11.2018 r. w godz. 7-21 w tych samych lokalach wyborczych.